Hem

Reports

Publicerat: 2022-05-25 15:30:00

Amnode AB: Delårsrapport 1. Januari – Mars 2022

Amnodekoncernen

Januari – Mars 2022, Q1

 • Nettoomsättningen uppgick till 17,8 MSEK (18,4)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,0 MSEK (1,4)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (0,8)
 • Resultat efter skatt blev -1,8 MSEK (0,4)
 • Resultat per aktie blev -0,57 SEK (0,21).
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 32,9 % (27,2)
 • Eget kapital per aktie uppgår till SEK 5,48 (8,63).

Väsentliga händelser under perioden

 • Den under december påbörjade företrädsemissionen slutfördes under senare delen av januari. Vilken tillförde 8,4 Msek till eget kapital efter avdrag för emissionskostnader.
 • Ett bridgelån om 1 Msek har säkrats under kvartalet på marknadsmässiga villkor från en av de större ägarna.

Händelser efter balansdagen

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen.

Vår aktie

 • Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för kvartal 1 2022, var per aktie 5,07 SEK (271 avslut).

VD har ordet

Amnode fortsätter att navigera sin verksamhet i en omvärld med många och hastiga förändringar till viss del beroende på händelseutveckling i Ukraina som i vart fall inte har varit positivt vare sig för Europa eller för Amnode. Den råvarubrist som förelegat i allmänhet har inte förbättrats av situationen i och med kriget. Vilket har medfört att vi tvingats leta nya leverantörer av råmaterial med stora prishöjningar som följd för att överhuvud taget få leveranser, detta tillsammans med störningar i produktionsapparaten har skapat dåliga förutsättningar för att kunna få ut maximalt av verksamheten både produktionsmässigt och ekonomiskt.

Nettoomsättningen för Q1 minskade med 4 % jämfört med samma period föregående år, vilket var betydligt lägre omsättning än ledningens förväntningar. Fortfarande har de stora lastbilstillverkarna i Europa (vilka utgör cirka 60% av gruppens försäljning) problem med att få tag i elektronik kretsar, vilket i sin tur bromsat deras utleveranstakt. Denna tillfälliga volymminskning utanför vår kontroll har slagit hårt mot framför allt vår enhet i Skultuna.

Rörelseresultatet försämrades betydligt, -2,3 Msek jämfört med föregående år vilket dels beror på materialprishöjningar som slår direkt på våra marginaler och trots avtal om kompensation från våra kunder så har våra rutiner för att kompensera sig för materialprishöjningarna i samma takt som de inträffar inte räckt till, vilket innebär att en stor del av de ökade materialkostnaderna belastar vårt resultat under första kvartalet. Vidare hade vi några maskinhaverier i Skultuna vilket påverkat resultatet negativt genom att vi tvingades flytta delar av produktionen till Gnosjö, vilket innburit merkostnader.

Vi har fortsatt ett stabilt orderläge i bägge enheterna. Vår oro gäller utleveranserna till våra kunder där vi idag är beroende av storleken på avropen från kunden samt hur den betydande bristen på vissa typer av råmaterial påverkar våra möjligheter att producera erhållna ordrar.

För att säkra våra leveranser av råmaterial har vi varit tvingade att öka våra lagernivåer på råmaterial och färdiga produkter för att kunna behålla vår leveransprecisionen, vilket de senaste åren varit viktigaste konkurrens parameter. Genom att vi tvingats byta leverantörer av vissa råmaterial så har betalningsvillkoren till de nya leverantörerna ofta varit sämre än till tidigare leverantör. Detta har inneburit att vårt behov av rörelsekapital har ökat. En effekt av detta är att vår likviditetssituation därigenom har försämrats och är synnerligen svårbedömd på längre sikt.

I början av kvartalet tillfördes koncernen ca 5,1 Msek i likvida medel efter emissionskostnader och kvittningar av förfallna skulder. Tillskottet gav oss viss arbetsro men behovet av rörelsekapital är som ovan nämnts fortsatt mycket kritiskt för oss och vi arbetar fortsatt intensivt med frågan. Ett bridgelån om 1 mkr har säkrats under kvartalet på marknadsmässiga villkor från en av de större ägarna som gett

Amnode visst handlingsutrymme men tillgången på rörelsekapital är mycket svårbedömd inför hösten då situationen i vår omvärld är fortsatt skakig och högst osäker.

Snart har vi avverkat halva det nya året och vår bedömning från Bokslutskommunikén kvarstår. Vi kommer att ha en lägre tillväxttakt än vad vår plan för 2022 var. Vår bedömning av efterfrågeutveckling är att den kommer att vara fortsatt hög men fortrarande väldigt svängig och där utvecklingen av kriget i Ukraina kommer att inverka. För första gången på många år är det inte brist på efterfrågan utan våra kunders möjligheter att ta emot vad vi levererar och därmed kommer vårt kassaflöde att till viss del vara  osäker och ryckigt.

Trots att vinden vänt och blåser oss i ansiktet istället för i ryggen så kämpar vi oförtrutet på för att skapa en mindre koncern som når lönsamhet.

Sam Olofqvist

VD och koncernchef


Informationen är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-25 15:30 CET.

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration