Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-27 14:33:43

Medfield Diagnostics AB: Valberedningens förslag inför årsstämman 2022

Valberedningen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) har inför årets årsstämma bestått av: Mikael Persson (på Electromagnetic Consulting Sweden AB:s mandat), Ivar Nordqvist (på eget mandat) och Andreas Fhager (på eget mandat).

Valberedningen har beslutat att föreslå kommande årsstämma att:

 • utse biträdande jurist August Ysander från Fredersen Advokatbyrå AB som ordförande vid stämman,
 • antalet ordinarie styrelseledamöter i bolaget skall vara sju (7) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
 • till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag,
 • arvode till styrelsens ledamöter skall utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,
 • arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
 • styrelseledamöterna Anders Nordin, Claes Beckman, Stefan Jacobsson och Mikael Persson omväljs till styrelseledamöter, samt att Björn Larsson, Göran Roos, Ulf Troedsson nyväljs till styrelseledamöter,
 • Anders Nordin omväljs till styrelseordförande,
 • Frejs Revisorer AB omväljs till revisor, 
 • de nu gällande riktlinjerna för valberedningens uppdrag ska ha fortsatt giltighet inför årsstämman år 2023, och
 • inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter för deras arbete i valberedningen.

Personer som föreslås för nyval till styrelsen

Björn Larsson är en erfaren chef inom ledning, marknadsföring och affärsutveckling, som har haft olika ledande befattningar, senast som VD för Observe Medical ASA, noterat på Oslobörsen. Han har bred erfarenhet inom medicinteknik tidigare från Dentsply, Medtronic och Mentice, samt inom läkemedel och bioteknik hos AstraZeneca och Novo Nordisk. Han har omfattande erfarenhet från kommersialisering av life science startups, både i operativa roller och i styrelseuppdrag. Björn är för närvarande styrelseordförande för Alzinova AB, vice ordförande i IML, samt styrelseledamot i ADI Yoga AB. Björn har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Björn är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Göran Roos är en internationellt verksam industriell och vetenskaplig expert. Han har arbetat som konsult i mer än 50 länder samt haft ledande befattningar i europeiska och USA-baserade bolag. Han har varit rådgivare till näringsdepartementen i flera delstater i Australien och har ett flertal akademiska engagemang som professor. Han är ledamot i styrelsen för Global Centre for Modern Ageing, Adelaide, Australien, han är medlem i advisory board och adjungerad i styrelsen för Staccato Technologies AB, Stockholm, medlem i Australian Academy of Technological Sciences and Engineering (ATSE) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, (IVA). Göran har en civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola, Göteborg, MBA i Strategi från INSEAD, Fontainebleau, Frankrike, Advanced Postgraduate Diploma in Management Consultancy från Henley Management College i Henley-on-Thames, UK samt en doktorsexamen i Business and Management från University of South Australia i Adelaide, Australia.

Göran är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Ulf Troedsson är en mycket erfaren företagsledare med en bred bakgrund inom flera branscher, däribland medicinteknik. Han är tidigare VD och koncernchef för Siemens Sverige, Norden och Baltikum. Han verkar idag i eget bolag Ojnveden AB, samt som rådgivare i Vargas Holding, H2 Green Steel och EIT Innoenergy. Han har styrelseuppdrag inom Cellfion AB, Investment Klimatet AB, Ligna Energy AB, Hermes Medical, DFS AB och Vätgas Sverige. Han är vice ordförande i Fullmäktige Skandia AB. Ulf har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik vid Lunds Tekniska högskola, och ekonomistudier vid Lunds universitet. Ulf är oberoende gentemot bolaget och dess större ägare.

Gällande riktlinjer för valberedningen

 • Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2022 som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt satt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om någon av de till röstetalet största aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska följande aktieägare i röststyrkeordning tillfrågas tills tre ledamöter utsetts.


Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

 • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skaII offentliggöras så snart sådana skett.
 • Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 1. förslag till ordförande vid årsstämman;
 2. förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;
 3. förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
 4. förslag till arvode till revisorer;
 5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer;
 6. förslag till riktlinjer for att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag;
 7. förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB