Reports

Publicerat: 2013-02-18 11:28:29

Medfield Diagnostics AB: Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31

Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret 2012 * Resultat efter finansiella poster för helåret 2012 uppgick till SEK -2 761 750 (-1 185 187) * Resultat per aktie för helåret 2012 uppgick till SEK -0,25 (-0,10). Fjärde kvartalet 2012 * Resultat efter finansiella poster för 4:e kvartalet 2012 uppgick till SEK -710 285 (-225 194) * Resultat per aktie för 4:e kvartalet 2012 uppgick till SEK -0,06 (-0,04).

Väsentliga händelser under 2012 I februari beslutade bolagsstämman om nyemission och att göra bolaget publikt. I början av april stod det klart att 1 792 620 nya aktier hade tecknats och därmed hade drygt 6,9 miljoner kronor tillförts bolaget. 24 april listades Medfield Diagnostics på AktieTorget under kortnamnet MEDF. Under våren kunde hastigheten att inkludera patienter i Medfields andra kliniska studie MF02 ökas och patientinkluderingen kunde avslutas i juni. I oktober presenterades resultatet av MF02 som verifierade och stärkte det tidigare lyckade resultaten från MF01, där huvudelen av patienter med propp kunde identifieras utan någon feldiagnos av patienter med blödning. Studien MF02 har genomförts med Strokefinder R10 (R=Research) på strokeenheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg med Jan-Erik Karlsson som försöksledare. I september startades den kliniska studien MF03 med fokus på monitorering av TIA- och strokepatienter som får trombolysbehandling. I MF03 kommer R10-systemet att användas med en mössa speciellt anpassad för övervakning. Studien är inriktad på övervakning av TIA-patienter nattetid och patienter som får propplösande behandling dagtid. MF03 är den första mulitcenterstudien för Strokefinder, där Borås Sjukhus (SÄS) ingår i studien tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Studien förväntas pågå till hösten 2013 beroende på patientinkluderingstakten. Totalt beräknas omkring 200 patienter medverka i MF03. Produktutveckling av övervakningssystemet Strokefinder M100 (M=Monitorering) har pågått enligt plan med utökad aktivitet under andra halvan av 2012. Elektronik utvecklas i samarbete med Ranatec AB som har långvarig erfarenhet av utveckling av mikrovågsbaserade instrument. Justeringar av mössan har genomförts i samarbete med produktutvecklingsbolaget Avalon Innovation genom test med friska frivilliga för att göra mössan så bekväm som möjlig för patienterna i MF03-studien. Samarbetet med Medos och deras erfarenhet av medicinteknisk certifiering har initierats för att de ska vara stöd för arbetet med CE-märkning av Strokefinder M100 inför dess kommersiella lansering. I augusti var Medfield inbjuden talare på Akuttmedisinsk Seminar 2012 i Oslo och månaden efter på Ambulanseforum 2012. I Norge är intresset extra stort för Medfields tidsbesparing inom strokevården eftersom transporttiden till sjukhus är lång på grund av landets geografi. I september blev det klart att Medfield är en av fem utvalda bolag (av 18 sökande) att ingå i "International Testbeds UK 2012". Det är ett projekt som drivs av det svenska exportrådet i Storbritannien och Irland, där man har identifierat och kommunicerat med potentiella samarbetsparter och nyckelkunder. Första besöken skall ske i början av 2013. De uppskalade kliniska aktiviteterna med bland annat mätsystem till SÄS i Borås och och investeringar i produktutveckling är enligt plan och huvudorsaken till den ökade kostnadsbilden under Q4. Väsentliga händelser efter periodens utgång 1 januari tillträdde Dag Jungenfelt som ny VD för Medfield. Dags bakgrund och kompetens inom industriell forskning och produktutveckling är ett värdefullt tillskott inför de utmaningar som väntar Medfield Diagnostics de närmaste åren. Tidigare VD Patrik Dahlqvist lämnar inte verksamheten helt utan fortsätter på deltid som konsult i bolaget. VD kommenterar I och med årsskiftet 2012/2013, lämnar Patrik Dahlqvist över VD-posten i Medfield Diagnostics till Dag Jungenfelt. Därför kommenterar Patrik året som gått. 2012 var ett mycket händelserikt år för Medfield. Under våren genomfördes arbetet med att bli ett publikt bolag, listas på AktieTorget och i ett enda steg gå ifrån 20 aktieägare till drygt 570 st. Emissionen i samband med listningen har möjliggjort de framsteg som vi sett både på kliniken och inom produktutvecklingen under hösten. Inom den andra klinikska studien MF02 har vi vidare verifierat Medfields teknik att kunna skilja propp ifrån blödning i det akuta skedet. Vi har nu visat att konceptet fungerar på två olika system med ett totalt patientunderlag på ungefär 40 patienter. I samband med avslutandet av MF02 startade MF03 där fokus är på övervakning av TIA-patienter som ger direkt input till produktutvecklingen av nästa generations system, Strokefinder M100. MF03 är Medfields första multicenterstudie där två Strokefinder R10 parallellt används på både Sahlgrenska och Borås Sjukhus. Det har varit mycket tillfredsställande att få i gång produktutvecklingssamarbeten med viktiga partners som Ranatec, Avalon Innovation, Medos och Stokastiq samtidigt som kund- och användarfokus säkrats med våra läkare och sköterskor inom våra kliniska studier. I samband med min föräldraledighet är det med varm hand som jag överlämnar ett bolag på rejäl frammarsch till Dag för att ta det vidare till nästa nivå. Under mina fem och ett halvt år med Medfield har bolaget fått en tydlig patientnytta med fokus på stroke, verifierats i två kliniska studier och har en första kommersiell produkt på väg. Det är med viss stolthet som jag nu överlämnar stafettpinnen till Dag. Tillträdande VD Dag Jungenfelt kommenterar året som kommer. Det är i en spännande tid i Medfields utveckling att ta över stafettpinnen. Det som har åstadkommits under åren är en utmärkt grund att bygga vidare på. Såväl produktutvecklingen av Strokefinder M100, som den tredje kliniska studien har redan börjat leverera resultat. Det är dessa resultat som skall ligga till grund för lanseringen av Medfields första kommersiella produkt. Parallellt med utvecklingen intensifierar vi marknadsföringen, både i Sverige och internationellt. Vi följer den utlagda planen, vilket även inkluderar en kvalitetscertifiering. Att göra Medfield till ett mer komplett företag utan att gå miste om de styrkor som finns i att jobba i nätverk med andra snabbfotade organisationer är en mycket stimulerande uppgift. För att möjliggöra fortsatt utveckling och stegvis ta företaget till den massmarknad som ambulanssjukvården innebär, kommer Medfield att behöva ett kapitaltillskott under andra kvartalet 2013. Detta för att finansiera fortsatt verksamhet, produktutveckling och att bygga klinisk evidens. Även det är enligt den utlagda planen. VD-bytet innebär med andra ord inga tvära kast. Det är dessutom en styrka för företaget att Patrik inte helt lämnat verksamheten.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB