Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-01 12:50:25

Blick Global Group AB: Kallelse till årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 30 juni 2022 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 4tr i Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 juni 2022 och dels senast den 27 juni 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Blick Global Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm, eller per e-post till erik@blickglobal.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att
hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.blickglobal.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 21 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 23 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisorer
12. Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet
14. Beslut om kvittningsemission

15. Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett
långsiktigt optionsprogram för anställda
16. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner
17. Beslut om
a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och
b) sammanläggning av aktier
18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Punkt 9 – 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer, arvoden till styrelsen och revisorn samt val av styrelse och revisor

Aktieägare representerande cirka 4,32 procent av aktier och röster i Bolaget har meddelat att de föreslår:

Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter och att Bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Att ordföranden ska ersättas med 140 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 80 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Att omval sker av styrelseledamöterna Johannes Tomhave, Soheil Amorpour, Erik Fischbeck och Marcus Petersson samt nyval av Rickard Vikström.

Att omval sker av revisionsbolaget Mazars AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Rickard Vikström, f 1985
Rickard Vikström har grundat och varit ledare för flertalet framgångsrika och vinstdrivande B2B bolag. Rickard är idag Styrelseledamot i Internet Vikings, Wincher, Domaincrawler och Holm Security.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedningens ledamöter

Valberedningen föreslås utgöras av de 3 större aktieägarna per den 30 november 2022 samt styrelsens ordförande. Följande principer i sammanfattning föreslås utgöra principer för utseende av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.
 
Förslag till ledamöter till valberedningen jämte instruktioner för valberedningen 

Det föreslås att årsstämman i Blick Global Group AB väljer ledamöter till valberedningen samt fastställer instruktioner för valberedningen enligt följande:
 
1 Val av ledamöter till valberedning
1.1 Valberedningen föreslås att utgöras av de fyra störa aktieägarna per den sista november varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.

1.2 Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål och efter inhämtande av synpunkter från Bolagets fem största aktieägare utse ny ledamot.

2 Uppgifter
2.1 Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

2.2 Valberedningen ska lämna förslag till:
a. ordförande vid årsstämma,
b. antal stämmovalda styrelseledamöter,
c. ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen,
d. arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer,

e. antal revisorer,
f. revisorer,
g. arvode till revisorer,
h. val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och
i. ersättning till ledamöterna i valberedningen.

2.3 Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Vidare ska valberedningen primärt säkerställa relevant kompetens med inriktning på företagsstyrning samt erfarenhet från iGaming industrin och kommersiell verksamhet, och om möjligt sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etniskt ursprung. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärandes bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen 

2.4 Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen. 

2.5 Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. 

2.6 Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, bör valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse Bolaget med en förklaring till avvikelsen.

2.7 Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

2.8 Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske, dock senast sex veckor före årsstämman.

2.9 Valberedningen ska förse Bolaget med den information kopplat till dess uppdrag som erfordras för att Bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.

2.10 Minst en ledamot av valberedningen förutom styrelsens ordförande ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen presentera och motivera sina förslag.

2.11 Valberedningens ledamöter jämte kontaktuppgifter till dessa ska tillsammans med denna instruktion finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 

3 Sammanträden

3.1 Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

3.2 Valberedningen är beslutför om samtliga ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för.  Beslut i ärende får inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.3 Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och en ledamot som inte för protokoll. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4 Sekretess

4.1 Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels Bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretesskyldigheten ska i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

5 Arvode och kostnadsersättning

5.1 Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Blick Global Group AB. Vid behov ska Blick Global Group AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

5.2 Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.

5.3 Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen ska alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.
 

Punkt 13 – Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagen kvittningsemission enligt punkt 14, att årsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 11 446 816,473593 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en kvittningsemission varigenom aktiekapitalet ökas med högst 12 566 399,94893 kronor, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde 0,07339 kronor.

Punkt 14 – Beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att årsstämman, förutsatt minskning av aktiekapitalet, beslutar om en kvittningsemission av högst 171 227 687 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 566 399,94893 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.
1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma säljarna av aktierna i Internet Vikings Marketing AB unä. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är ett villkor i aktieöverlåtelseavtal mellan Bolaget och aktietecknarna avseende förvärv av samtliga aktier i Internet Vikings Marketing AB.

2. För varje tecknad aktie ska erläggas 0,07339 kronor. Grunden för teckningskursen är den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Blick Global Group på Spotlight Stock Market för perioden 22 april 2022 till och med den 20 maj 2022.

3. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske inom tre veckor från dagen för
emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning samtidigt
som teckning.

4. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

5. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

6. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Punkt 15 - Beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för anställda
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) (”Incitamentsprogram 2022/2025”) genom emission av
teckningsoptioner av serie 2022/2025 till Bolaget och godkänner överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 till anställda m.fl. på nedanstående villkor.

Bakgrund

Styrelsen anser att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att Bolagets ledning och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett intresse av en långsiktigt god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

A. Emission av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad emission av högst 15 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 1 100 850 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolagets ledning och övriga nyckelpersoner i enlighet med vad som framgår av förslaget under punkt
C nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska kunna användas för implementering av Incitamentsprogram 2022/2025. 

Teckningskurs (optionspremie)

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Tid för teckning av teckningsoptioner

Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast 30 juni 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Tid för utnyttjande av teckningsoptioner

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september 2025 till och med den 28 november 2025.

Teckningskurs för teckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptionerna

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 0,075 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för aktier i Blick Global Group på Spotlight Stock Market för perioden 22 april 2022 till och med den 20 maj 2022 avrundad uppåt till närmsta halvt öre. Överkursen ska tas upp under den fria överkursfonden i Bolagets
balansräkning.

Utdelning

Aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Makulering

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt punkt C nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Fullständiga villkor 

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget av vilka framgår att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan komma att omräknas vid emissioner samt i vissa andra fall.

B. Deltagare och tilldelning av personaloptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedan villkor i avseende på tilldelning av personaloptioner (”Personaloptionerna”) inom ramen för Incitamentsprogrammet 2022/2025. Rätt att erhålla Personaloptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare i Bolaget eller dess dotterbolag (”Deltagarna”). Kategori Antal optioner per kategori

Högsta antal optioner per person
Koncernledning 11 000 000 
Ledningspersoner i Dotterbolag 1 000 000 
Anställda och andra nyckelpersoner 1 000 000

Tilldelning av Personaloptionerna till Deltagarna ska ske senast 31 juli 2022. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Tilldelning av Personaloptioner förutsätter att Deltagaren har ingått ett separat avtal avseende personaloptioner med Bolaget.

Varje Personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) teckningsoption i Bolaget som emitteras enligt punkt A ovan och som ska vidareöverlåtas från Bolaget till Deltagaren enligt punkt C nedan. Deltagaren ska kunna utnyttja tilldelade och intjänade Personaloptioner senast den 28 november 2025. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Incitamentsprogrammet 2022/2025 inom ramen för ovan angivna huvudsakliga villkor.

C. Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma Deltagarna, under förutsättning att Deltagaren fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. En (1) Personaloption ger rätt att förvärva en (1) teckningsoption. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 28 november 2025.

Teckningsoptionerna förvärvas vederlagsfritt av Deltagarna. I samband med anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska Deltagaren lämna en oåterkallelig fullmakt till en företrädare för Bolaget som befullmäktigar företrädaren för Bolaget att i Deltagarens namn och för dennes räkning omedelbart efter att Bolaget överlåtit teckningsoptionen till Deltagaren utnyttja de erhållna teckningsoptionerna för teckning av aktier i Bolaget.

D. Kostnader och beredning av förslaget

Bolagets kostnader för Incitamentsprogram 2022/2025 beräknas endast att bestå av kostnader för framtagande, implementering och administration av programmet. Förslaget till Incitamentsprogram 2022/2025 har arbetats fram i samråd med externa rådgivare.

E. Utspädning och tidigare incitamentsprogram

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Incitamentsprogram 2022/2025 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 15 000 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en total utspädning om cirka 2,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Incitamentsprogram 2022/2025 och emission samt teckning i den av styrelsen föreslagna kvittningsemission.
Det finns inga tidigare teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet får sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Punkt 17 – Beslut om a) ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier) och b)
sammanläggning av aktier 

Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) – b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.

a) Ändring av bolagsordning (gränserna för antalet aktier)

För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 5 (Antal aktier) i bolagsordningen erhåller följande ändrade lydelse.

Ӥ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 1:100 genom att 100 aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av Bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1–99 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier.

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. För giltigt beslut enligt punkterna 12-14 och 16-17 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut enligt punkt 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 9 juni 2022 att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm samt på Bolagets hemsida www.blickglobal.com. Fullständiga förslag till beslut kommer på samma sätt att hållas tillgängliga från och med den 16 juni 2022. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. 

Bolaget har 303 047 915 aktier och röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
___________________________

Blick Global Group AB (publ)
Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration