Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-09 15:00:00

Blick Global Group AB: Årsredovisning 2021

Blick Global Group AB (publ) 1/1 - 31/12 2021

VD HAR ORDET

Blick avslutade 2021 med förvärvet av spelstudion OMI Gaming och klev rakt in i uppstartsmöte avseende beställningen av fyra nya slottar till en av världens största distributörer och utvecklare av casinospel. Projektet fick en flygande start och redan före jul hade OMI en spelbar testversion av första spelslotten.

En utvecklingsprocess av casinospel innefattar en hel del moment för att kunna möta upp olika legala krav som dessutom skiljer sig över geografiska jurisdiktioner. Det förväntas av en spelstudio att kunna hantera detta och OMI har verkligen visat styrkan av att ha en egenutvecklad plattform, stark matematisk kompetens och kreativ höjd och därför har de första godkännandefaserna kunnat gå enligt tidsplan. Vårt nya affärsområde Spelutveckling befinner sig i en väldigt intensiv fas och i mars inleds utvecklingen av andra spelet parallellt med att vi går in i verifierings- och certifieringsfas av det första spelet.

OMI har goda förutsättningar att bli en riktigt bra affär då den egna teknikplattformen och avtalet som finansierar bolaget under de närmaste två åren också ger fina förutsättningar att bygga upp kapaciteten för egenutvecklade spel. Planen är att fortsätta att utveckla den egna portföljen av spel under året samtidigt som vi levererar enligt avtalet.

Spelmarknaden står under konstant förändring och utveckling. Det tydligaste förändringarna de senaste åren har drivits på av att allt fler marknader öppnar upp för onlinespel och erbjuder olika former av licensierat spelande. I USA har det stått klart länge att man inte kommer få någon federal styrning av tillståndsgivande och regleringarna genomsyras därför av separata regelverk och licensavgifter per delstat i takt med att de väljer att öppna upp. För en spelstudio som OMI blir därför det viktigaste att kunna utveckla spel med egenskaper som ger stor spelupplevelse samtidigt som de måste kunna klara alla olika juridiska krav för att kunna bli användbara i så många marknader som möjligt. Det är den utmaningen jag bedömer att OMI kommer klara väldigt bra. Samtidigt har vi nu med vår nya nordamerikanska kund en unik position att få en djup förståelse över alla världens compliancekrav.

Vårt affärsområde Digital Marknadsföring som drivs av Wiget har under årets sista kvartal fortsatt investera i att bygga upp spelarbasen i prestationsaffären. Optimeringsmöjligheterna i programmatiska medieköp är avgörande för att få full effekt av kampanjerna och konverteringen av kunder i respektive marknad. Väldigt glädjande besked kom därför i januari i år då vi kunde lansera vår senaste produktutveckling med fokus på AI inom området för programmatiska kampanjer.

2022 har inletts med fortsatt intensiva förvärvsdiskussioner och den 6 maj publicerade vi nyheten om förvärvet av ”Marketing Solutions” från Internet Vikings. Verksamheten som genererade ca 5 Mkr i vinst 2021 kommer ge Blick Global Group ett fint tillskott finansiellt redan under kvartal 2. Tjänsten går ut på att erbjuda våra kunder ett skydd för organiskt sök. Det innebär att vi hjälper till att placera våra kunders varumärken så högt upp bland sökresultaten som möjligt. För det används framförallt beprövad SEO och undviker risken att förlora söktrafik till andra varumärken.

Förvärvet betalas till hälften med egna aktier och mot en säljrevers som förfaller 31 december 2022. Den skall betalas kontant och vi har fler diskussioner med potentiella partners och aktieägare för att hitta den bästa finansieringen.

Vi jobbar fortsatt intensivt med mängder av potentiella förvärv för att stärka gruppen ytterligare. Det här arbetet bygger på att få ett starkt momentum vilket kommer kunna intensifieras ytterligare nu när fysiska möten möjliggörs. Vi ser ett konstant ökat intresse kring Blick som en hemvist för entreprenörer och riktigt fina verksamheter. Förvärvsdiskussioner pågår både inom befintliga affärsområden såväl som potentiellt nya affärsområden som gemensamt skall stärka vår position inom iGaming.

Erik Ahlberg, VD Blick Gloibal Group AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernbeskrivning

Blick Global Group är investment bolag inom iGaming. Bolaget investerar i entreprenörsbolag inom teknikområden för iGaming. Blick är moderbolag i en företagsgrupp som idag har två affärsområden, Digital Marknadsföring och Spelutveckling. Bolagsgruppen består idag av tre dotterbolag, Wiget Group – Adtech för effektivare medieinvestering, Brand Legend – Varumärkesskydd inom organiskt sök, OMI – Spelstudio för utveckling av kasinospel

Verksamhetens utveckling

De tre dotterbolagen har tillkommit genom förvärv där säljarna i samtliga bolag aktivt bygger vidare Blick genom att utveckla sina respektive affärer samt aktivt bidra till nya förvärv och ideer som i sin tur på sikt kommer ge en inkubatordriven organisk utveckling.

Under 2021 konsoliderades OMI in i gruppens resultat från den 1 oktober. Wiget och OMI visade båda positivt resultat och bidrog till gruppens gemensamma resultat. Wiget har under året fortsatt sin utveckling av stöd för effektiva mediainvesteringar och kampanjer. I januari 2022 lanserades därför AI modulen, ”FRANK” som genom AI eller Machine Learning optimerar mediaköp och annonsplaceringar genom att väga in väsentligt många fler variabler och uppföljning i syfte att förbättra våra kunders precision och relevans i sina kampanjer.

OMI började under kvartal 4, 2021 i samband med tillträdet att leverera utvecklingen av det första av fyra spel för kunds räkning. En kund som själva levererar och distribuerar spel för iGaming marknaden. Arbetet har fortlöpande utvecklats tillsammans med kunden och går planenligt.

Under våren 2022 förvärvades en verksamhet från Internet Vikings med tillträde 31 maj 2022, Brand Legend. Bolaget erbjuder ett varumärkesskydd för organiskt sök. Det innebär att vi aktivt stärker våra kunders ranking i organiskt sök genom SEO och ”Content Sites”. Resultatet innebär i korthet att det egna varumärket ges en högre relevans och därmed en högre placering i sökresultat och försvårar för konkurrenter och marknadsföringsföretag att placera sig högre och därmed minska ett spill bland annat från de kampanjer våra kunder driver via Wigets plattform.

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

Blick Global Group har under räkenskapsperioden genomfört en övergång av redovisningsprincip från K3 till IFRS. Syftet med bytet av redovisningsprincip är att skapa en bättre jämförbarhet mot andra noterade bolag samt att skapa en ökad transparens och förståelse för internationella investerare kring de finansiella rapporterna.

Under oktober genomfördes en företrädesemission om 20,5 Mkr före emissionskostnader. Emissionen syftade till att finansiera förvärvet av OMI, som tillträdes den 1 oktober, samt återbetala kortfristiga skulder.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I januari lanserade Wiget, en AI (Artificial Intelligence) modul, ”Frank”, för optimering av mediaköp. Den kommer framförallt tillföra mycket snabbare och förfinande optimeringsfunktioner för ACE-kunder.

Den 6 maj 2022, ingick Blick Global ett avtal om att förvärva ”Brand Legend” från Internet Vikings. Köpeskillingen uppgick till 30 Mkr varav hälften betalas med aktier.

Förvärvet av Brand Legend tillträdes den 31 maj 2022.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Blick bedömer att marknaden för digital marknadsföring med egenutvecklad teknisk plattform har en mycket stark potential. Online spelmarknaden (iGaming) utgör ett fokus där bolagets mångåriga erfarenhet och datainsamling tillsammans med högvärdetransaktioner ger en unik position. Besparingspotentialen för våra kunder genom stöd av Wiget Group är väsentlig vilket gör att positionen över tid kommer kunna stärkas med motivet att ju större andel av en operatörs mediabudget som läggs på Wigets plattform desto högre är potentialen i besparing och träffsäkerhet i kampanjer.

Spelutveckling är ett område med fortsatt stor potential. Det underliggande behovet för våra kunder av att differentiera sitt erbjudande samt de ökande licenskraven på respektive licensierad marknad gör att vi kan över tid erbjuda en kompetens inom spelutveckling tillsammans med förmågan att utveckla spel med stor spelupplevelse som under lång tid kommer efterfrågas av marknadens operatörskunder.

Brand Legend och organiskt sök är ett och har varit ett eftertraktat område under lång tid. Det har fortsatt hög relevans i ambitionen att sänka anskaffningskostnaderna för nya kunder. Det specifika erbjudandet att stärka sökplaceringar för våra kunders egna varumärken inom organiskt sök är dessutom något som även gynnar de stora sökmotorerna såsom Google med flera, då det ökar relevansen av sökresultat.

Vi bedömer dessutom möjligheten att förvärva fler bolag inom sektorn som lovande. Framtiden för iGaming ser vi som väldigt gynnsam.

Förvärvet av Brand Legend betalas med 50% aktier och 50% mot en revers som förfaller till betalning 2022-12-31. Finansieringen av reversens betalning förväntas bestå av en kombination av förvärvskrediter och kapitalanskaffning genom en framtida emission. Det faktum att finansieringen av förvärvet vid tiden av årsredovisningens avgivande ännu inte är säkerställd innebär dock en osäkerhetsfaktor för bolagets förmåga att reglera förvärvsreversen.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration