Reports

Publicerat: 2013-02-28 09:16:43

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2012

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2012 Nettoomsättningen uppgick till 369 569 SEK (345 243) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 649 329 SEK (–4 405 442) Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK (-0,15) Soliditeten per den 31 december 2012 uppgick till 58,9 % (50,60 %) * Beräknat utifrån 40 331 172 antal aktier

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2012 • Danska Nabto ApS har startat ett pilotprojekt för vård i hemmet med Medimi. Målsättningen med projektet är att med modern teknik effektivisera hemvården, och på sikt genomföra lösningen nationellt i danska kommuner. Huvudaktörer i projektet förutom Nabto, är Pallas Informatics och TeleNor. • MedicPen visade, på branschmässan World Drug Delivery Summit 2012 i Berlin 16 - 18 januari, upp den nu färdigställda automatladdaren för storskalig påfyllning av Medimis tablettmagasin. • MedicPen AB (publ) har tecknat ett återförsäljningsavtal med Swiss Mobile Med, vilket ger detta bolag rätten att integrera Medimi i sitt befintliga system. Swiss Mobile Med är ett team av specialister från IT- och sjukvårdssektorn som tillsammans har utvecklat innovativa Hi-Tech Mobile Health lösningar. • Under vecka 9 presenterade Swiss Mobile Med (Swissmed) Medimi på Mobile World Congress i Barcelona, världens största och mest bevakade event för telekomindustrin. • MedicPen och Koreanska H3 System tecknar avtal om försäljning av Medimi. Avtalet ger H3 System möjlighet att integrera Medimi i sina system samt sälja Medimi till sina kunder. H3 System grundades 2003 och har bland annat varit medlem i Continua Health Alliance sedan 2009. • MedicPen och Pharma Consulting Group med säte i Uppsala tecknar avtal om integrering av bolagens produkter Viedoc och Medimi samt gemensam marknadsföring och försäljning av det unika konceptet. • MedicPen genomförde en företrädesemission av units med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj. Nyemissionen kunde vid full teckning tillföra bolaget ca 11,7 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen var partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av ca 8,8 miljoner SEK (75 %), vilket var det belopp som slutligen emitterades. Vidare erhöll de som tecknade units en Teckningsoption (TO1) per unit. TO1 har teckningstid mellan 1 september 2012 fram tills 31 december 2012, teckningskursen är 1,40 kr och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Antal nya teckningsoptioner efter emissionen är: 11 005 000. Således kan ytterligare medel komma att tillföras bolaget. Emissionen registrerades hos Bolagsverket 20 juli 2012. • MedicPen och Ven Bios med säte i Madrid tecknar avtal om Försäljning av Medimi i Spanien. Avtalet är ett genombrott på den Spanska marknaden och ger Ven Bios rätt att agera som distributör av Medimi systemet i Spanien. Ven Bios är en distributör som säljer medicinteknikprodukter till sjukhus, äldreboende och apotek. • Avtal tecknat med Telenor. Avtalet innebär ett globalt genombrott inom operatörsbaserad telemedicin och ger Telenor rätt att sälja huvudprodukten Medimi till alla nuvarande kunder och tillkommande kunder över hela världen. Avtalet är tecknat mellan MedicPen och Telenor Ungern varifrån en del av Telenors satsning på telemedicin koordineras. Medimi kommer att vara en del av denna satsning. • Teckningsoption (TO1) förlängs med sex månader till och med 2013-06-28, sista dag för handel i teckningsoptionen blir 2013-06-25. TO1 är utställd av MedicPen och upptagen till handel på Aktietorget med ursprunglig teckningstid mellan 1 september 2012 fram tills 31 december 2012. Tiden för optionen förlängs till och med 2013-06-28 enligt samma villkor: teckningskursen är 1,40 kr och det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Som mest kan ca 7,7 Mkr komma att tillföras MedicPen från teckningar avseende TO1. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2012 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter räkenskapsårets utgång. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2012: 2013-02-28 Delårsrapport januari – mars 2013: 2013-05-21 Halvårsrapport 2013: 2013-08-20 Delårsrapport januari – september 2013: 2013-11-19 Bokslutskommuniké för 2013: 2014-02-27 Vd har ordet Vårt arbete och våra förhandlingar med olika telekomaktörer går fortsatt bra. Jag är medveten om att vi meddelat detta tidigare men vill ändå understryka att affärerna förs framåt på ett efter omständigheterna bra sätt. Som liten aktör i de här sammanhangen kan vi själva inte sätta agendan. När det drar ut på tiden hos våra kunder så får vi som litet bolag tyvärr stryka på foten och affärerna drabbas av förseningar. Vi är övertygade om att vi är nära ett genombrott på telemedicinmarknaden. Vi är också övertygade om att det är där de riktigt stora volymerna finns. Året har gått fort och arbetet har varit intensivt även om vi inte kunnat offentliggöra så mycket. Förutom vårt huvudfokus som är telemedicin, har vår långsiktiga satsning på hemvården utmynnat i att vi deltar i några mycket intressanta danska hemvårdsprojekt. Ett projekt har tilldelats en halv miljon danska kronor i stödpengar. Danskarna är de i Norden som kommit längst i satsningar på telemedicin och E-hälsa i kostnadsbesparande syfte. Utvecklingen kommer att accelerera på vår hemmamarknad också, och då kommer vi att ha stor nytta av de referenser som våra danska aktiviteter ger. Vi satsar mycket på att få igång affärerna i USA för att den marknaden är benägen att ta till sig nyheter och ganska snabbt implementera dem. Vår strategi är att identifiera vilka marknader och delmarknader som är mogna för ny teknik inom vården, och vilka kunder på dessa marknader som passar oss bäst. Kunderna ska ha potentialen att köpa mycket av våra produkter. Det har inneburit att vi har vänt oss till stora företag och med framgång intresserat dem för våra produkter och hur våra lösningar kan passa in i deras utbud. Det vi har underskattat är tiden. Med de erfarenheter och synpunkter som vi inhämtat, är jag och styrelsen övertygad om att vi är på rätt väg. Affärerna blir komplexa och mycket tid läggs på arbete med avtal och registreringar med mera. I och med att det arbetet görs nu har vi en bra grund att stå på inför fortsättningen. Som man säger ”tålamod är en dygd”. Vi förutsätter att det tålamod som man som aktieägare ibland måste ha kommer att löna sig i längden. Med tanke på den breda projektportfölj vi har och med några långtgångna förhandlingar, bedömer vi att bolaget är nära att träda in i en ny och spännande fas där affärerna lossnar. Vår webshop ger oss en liten men viktig försäljning mot privatmarknaden och den ger oss direktkontakt med våra slutkunder. Det har vi nytta av både i existerande förhandlingar och inför framtida försäljningar direkt på konsumentmarknaden. 2013 kommer framförallt att vara året då vi får ett kommersiellt genombrott på telekommarknaden och jag ligger i för fullt för att knyta ihop säcken. Med bästa hälsningar Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB