Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-23 17:03:15

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) offentliggör tilläggsmemorandum med anledning av förhandsbesked om CE-certifikat

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) offentliggör tilläggsmemorandum med anledning av förhandsbesked om CE-certifikat samt förlänger teckningsperioden i pågående företrädesemission till och med den 28 juni 2022.

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) (“Medfield” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed tilläggsmemorandum med anledning av att Bolaget den 23 juni 2022 offentliggjorde att Notified Body har lämnat ett förhandsbesked om CE-certifikat för den medicintekniska produkten MD100 Strokefinder under den pågående anmälningsperioden i Bolagets företrädesemission (”Tilläggsmemorandumet”). Tilläggsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets (www.medfielddiagnostics.com), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Tilläggsmemorandumet har upprättats med anledning av att Medfield den 23 juni 2022, genom pressmeddelande, offentliggjorde att Notified Body har lämnat ett förhandsbesked om CE-certifikat för den medicintekniska produkten MD100 Strokefinder. Pressmeddelandet finns tillgängligt under ”Nyheter” på Bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com samt på Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.
I syfte att ge fler investerare möjlighet att ta del av informationen i Tilläggsmemorandumet har teckningsperioden för företrädesemissionen förlängts till och med den 28 juni 2022.
Investerare som före offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till förvärv av aktier i Medfield har rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två handelsdagar från offentliggörandet av Tilläggsmemorandumet, det vill säga senast den 28 juni 2022. Återkallelse ska ske skriftligen till Aqurat Fondkommission AB, Box 7461, 103 92 Stockholm, eller via e-post info@aqurat.se. Investerare som anmält sig för förvärv av aktier genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin anmälan om förvärv av aktier i Medfield behöver inte vidta några åtgärder. Informationsmemorandumet och Tilläggsmemorandumet finns tillgängliga på Bolagets (www.medfielddiagnostics.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Aqurats (www.aqurat.se) respektive hemsidor. För fullständiga villkor och övrig information hänvisas till Memorandumet.
Rådgivare
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.
Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB