Reports

Publicerat: 2013-04-19 09:58:44

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport - Första kvartalet 2013

Sammanfattning av första kvartalet 2013 • Den tredje kliniska studien (MF03) fortskrider som planerat på både Sahlgrenska i Göteborg och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås • En vetenskaplig artikel som täcker de två första kliniska studierna (MF01 & MF02) ligger färdig för publicering • Utvecklingen av Medfields första CE-märkta produkt (M100) är i ett intensivt skede inför lanseringen i höst • Marknadsintroduktionen fortsätter via de kontakter som upparbetats i bl a Sverige, Norge och Storbritannien • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet 2013 uppgick till SEK -999 374 • Resultat per aktie för första kvartalet 2013 uppgick till SEK -0,09

Väsentliga händelser första kvartalet 2013 Medfields tredje kliniska studie startade i slutet av 2012. Jämfört med tidigare studier är målsättningen mätt i antalet patienter mångdubblat och för första gången bedrivs studien parallellt på två sjukhus (Sahlgrenska och Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås). Samarbetet med klinikerna fungerar mycket bra och förutom en hög takt att inkludera patienter i studien har Medfield även fått värdefulla synpunkter som kommer att göra Strokefinder ännu mer anpassad för klinisk miljö. Resultaten från de två första kliniska studierna har nu sammanfattats i en vetenskaplig artikel som ligger färdig för publicering. Sammanfattningsvis är resultaten mycket goda. Av totalt 19 patienter med stroke orsakad av blödning kunde alla diagnostiseras rätt (100%). Av totalt 26 patienter med propp kunde Strokefinder särskilja 20 (77%). Procentsatsen skall ses i relation till att idag får endast mellan 3 och 7% rätt behandling på grund av att diagnos inte kan ställas i tid. Produktutvecklingen av Medfields första CE-märkta produkt fortsätter enligt plan. Till hösten lanseras M100 som innebär en förbättrad mössa för ökad bekvämlighet och med bibehållen kvalitet i mätningarna. Även själva instrumentet är nytt med ett kompaktare och mer robust utförande. Snabbare mätförlopp, större noggrannhet och tystare drift än produktens föregångare (R10) ingår i målsättningarna. Efter att blivit utsedda att ingå i Business Sweden’s satsning kallad Testbeds UK 2012 har Medfield under första kvartalet inlett samtal med University College London Hospital som har visat intresse i detta inledande stadium. Förhoppningen är att starta det konkreta samarbetet med testinstallationer av Strokefinder senare under året. Detta är ett av flera exempel på hur Medfield ämnar bygga sin marknadsintroduktion genom samarbete med ”key opinion leaders”. Detta leder inte omedelbart till några större affärer men skapar värdefulla kunskaper och referenser. Väsentliga händelser efter periodens utgång I enlighet med den plan som presenterades i samband med Medfields listning på AktieTorget våren 2012, har styrelsen inlett arbetet inför en nyemission. I mitten av april gjordes den första integrationen av en komplett version av Strokefinder M100. VD kommenterar Jag har nu gjort mitt första kvartal som VD för Medfield. Det har varit ett högt tempo inom alla tre fokus-områden: Produktutveckling, klinisk studie och marknadsintroduktion. I dagarna har vi för första gången byggt ihop en komplett version av den nya produkten M100. Därmed är vi ett steg närmare en Strokefinder som mäter snabbare och tystare och som dessutom är betydligt mindre och smidigare än sin föregångare. När det gäller storlek har vi kommit en bit längre än vi trodde var möjligt för ett halvår sedan och M100 kommer att kunna användas för såväl diagnos i ambulans som för monitorering på vårdavdelningar. De kliniska studierna är kärnan i Medfields verksamhet den närmaste tiden. Det är där vi bygger den evidens som är en förutsättning för en lyckad marknadsintroduktion. Med den tredje studien (MF03) har vi mångdubblat takten vad gäller patientinkludering, men för att nå våra mål kommer vi att behöva öka takten ytterligare – utan att kostnaderna rasar i höjden. Strokefinder adresserar en obearbetad marknad och vår marknadsintroduktion måste bygga på kunskap och kundförståelse. Innan vi går in i en bred sälj-fas behöver vi kvantifiera Strokefinders hälsoekonomiska nytta, förstå presumtiva kunders beslutsprocesser och skaffa oss referenser. Därför handlar marknadsintroduktionen idag om faktainsamling, analyser och samarbete med ”key opinion leaders”. Medfield saknar inte utmaningar, men möjligheterna är så mycket större. Medfield Diagnostics i korthet Stroke – ett stort behov av snabbare diagnosförfarande Propplösande behandling kan rädda strokedrabbade till ett bättre liv, men det är få som hinner få behandlingen i tid. Cirka 15 miljoner människor i världen drabbas av stroke varje år. Av de drabbade dör runt fem miljoner och ytterligare runt fem miljoner får permanenta skador med allvarlig påverkan av livskvaliteten för patienten och anhöriga. Stroke är den mest kostsamma sjukdomen för västvärldens sjukvård och samhälle. Den årliga europeiska kostnaden, inklusive direkta sjukvårdskostnader och indirekta kostnader har beräknats till 64,1 miljarder euro under 2010. En bidragande orsak till de höga kostnaderna är att de flesta strokepatienter inte får optimal behandling. Medfields diagnostiska produkter har unika möjligheter att bidra till en lösning på det problemet. I Sverige drabbas årligen cirka 30 000 personer av stroke, i resterande Europa cirka 1,1 miljoner och i USA cirka 800 000. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärtsjukdom och cancer och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. De totala samhällskostnaderna för stroke i Sverige beräknas uppgå till cirka 19,2 miljarder kronor per år. Stroke är en lokal hjärnskada som uppstår på grund av syrebrist och celldöd till följd av nedsatt blodtillförsel till ett område i hjärnan. Detta kan leda till fysiska funktionsnedsättningar (exempelvis förlamning), kognitiva funktionsnedsättningar (exempelvis språkstörningar och minnesstörningar) samt psykiska tillstånd (exempelvis depression). Stroke är ofta en följd av en bakomliggande kronisk hjärt- eller kärlsjukdom vilket leder till att ett av hjärnans blodkärl täpps till av en blodpropp, men stroke kan även uppstå utav en blödning i hjärnan. Stroke som orsakas av en blodpropp måste behandlas med trombolys (propplösande behandling) inom cirka fyra timmar för att ha effekt, en behandling som däremot är direkt farlig att ge till en patient som drabbats av stroke på grund av en blödning. Eftersom en propp och en blödning ger samma symptom hos patienten krävs det idag en CT- eller MR-röntgen på sjukhus för att kunna skilja dem åt och ge patienten rätt behandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB