Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-01 07:57:11

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics företrädesemission övertecknad

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) ("Medfield" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av den företrädesemisson av units som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 27 maj 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 28 juni 2022, har tecknats till cirka 23,5 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 110,1 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, SINGAPORE, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Utfall i Företrädesemissionen

Sammanräkningen i Företrädesemissionen visar att 731 115 units tecknades med stöd av företrädesrätt, motsvarade cirka 72,0 procent av Företrädesemissionen. Antalet units som tecknades utan stöd av företrädesrätt uppgick till 387 012 units, motsvarande cirka 38,1 procent av Företrädesemission. Totalt blev Företrädesemissionen därmed övertecknad med cirka 10,1 procent. Överteckningen innebär att inga garantiåtaganden kommer att utnyttjas. Genom företrädesemissionen tillförs Medfield cirka 21,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Resultatet av emissionen är mycket glädjande och vi känner förtroendet från alla aktieägare. Tillskottet säkrar aktiviteterna som är beskrivna i IM:et och med CE-certifieringen på plats känns det oerhört spännande att fortsätta med våra fokuserade aktiviteter för kommersialiseringen av MD100 Strokefinder", kommenterar Bolagets vd Stefan Blomsterberg.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units har skett i enlighet med de principer som anges i det informationsmemorandum som Bolaget offentliggjorde den 8 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen. Endast de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.

Handel med BTU

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner genomförs. Omvandling sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske vecka 27, 2022. En (1) BTU innehåller fem (5) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Medfields aktiekapital med 380 821,500 kronor, från 2 665 751,625 kronor till 3 046 573,125 kronor. Antalet aktier ökar med 5 077 620 till 40 620 975 aktier.

Teckningsoptioner av serie TO 2

Genom Företrädesemissionen emitteras även 1 015 524 teckningsoptioner av serie TO 2 ("Teckningsoptionerna"), vilka berättigar till teckning av 1 015 524 aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Medfield under teckningsperioden från och med den 26 juni 2023 till och med den 3 juli 2023.

Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 8 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 10 kronor och inte heller lägre än 5 kronor. Detta innebär att Bolaget vid full teckning kan erhålla upp till 10,2 miljoner kronor (före emissionskostnader), beroende på utnyttjandekurs, om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning. Därmed kan aktiekapitalet komma att öka med högst ytterligare cirka 76 164,300 kronor till högst cirka 3 122 737,425 kronor.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på Spotlight Stock Market efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar offentliggöra.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("U.S. Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB