Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-01 08:00:00

Blick Global Group AB: Kommuniké från årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Årsstämman 2022 i Blick Global Group AB (publ) hölls den 30 juni på bolagets kontor i Stockholm. Följande beslut fattades av årsstämman:

Fastställande av balans- och resultaträkning och vinstdisposition

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2021 samt att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johannes Tomhave, Soheil Amorpour, Erik Fischbeck och Marcus Petersson samt om nyval av Rickard Vikström. Omval skedde av revisionsbolaget Mazars AB. Styrelsearvodet fastställdes till 140 000 kronor för ordföranden och till 80 000 kronor vardera för övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningens ledamöter i enlighet med framlagt förslag.

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet med 11 446 816,473593 kronor till 22 240 686,48185 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier.

Kvittningsemission

Årsstämman beslutade om en kvittningsemission av högst 171 227 687 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 12 566 399,94893 kronor till 34 807 086,43078 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma säljarna av aktierna i Internet Vikings Marketing AB och teckningskursen är 0,07399 kronor.

Emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025 och införande av ett långsiktigt optionsprogram för anställda

Stämman beslutade att godkänna införande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av så kallade kvalificerade personaloptioner enligt 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt emission av teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner kan högst 15 000 000 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en maximal utspädning om cirka 2,9 procent av aktier och röster i bolaget.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 15 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet får sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningensgränser för antal aktier samt om sammanläggning av aktier genom att 100 aktier läggs samman till 1 ny aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Det noterades att alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration