Hem

Reports

Publicerat: 2013-05-21 10:41:53

MedicPen AB: Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2013

Sammanfattning av första kvartalet 2013 Nettoomsättningen uppgick till 3 581 SEK (63 901) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 279 628 SEK (–982 496) Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,03) Soliditeten per den 31 mars 2013 uppgick till 54 % (44 %) * Beräknat utifrån 40 331 172 antal aktier

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013 Fokus har fortsatt varit att positionera bolaget för volymförsäljning på den amerikanska telemedicinmarknaden. Antalet varuprover som MedicPen skickat till olika projekt har ökat kraftigt under kvartalet. Bolaget har nu produkter för utvärdering inom segmenten: vård på distans, kliniska prövningar och apoteksmarknaden. Vidare har Bolaget på hemmaplan inlett samarbeten för utvärdering av produkten Medimi® ibland intagna inom kriminalvården. Väsentliga händelser efter första kvartalet 2013 Som ovan med tillägget att bolaget har inlett arbetet med en studie där produkten Medimi används vid medicinering efter organtransplantation. De aktiviteter MedicPen bedriver kräver mycket av organisationen både ekonomiskt och arbetsmässigt. Bolaget har under 2013 satsat på att i säljfrämjande syfte tillhandahålla produkter för utvärdering till potentiellt stora och viktiga kunder. Tidpunkter för ekonomisk information Halvårsrapport 2013: 2013-08-20 Delårsrapport januari – september 2013: 2013-11-19 Bokslutskommuniké för 2013: 2014-02-27 Vd har ordet Marknaden för telemedicin har inte riktigt lossnat ännu på hemmaplan, och i Europa i övrigt, till många branschbedömares förvåning. Mycket är på gång och USA går i bräschen. MedicPen har därför riktat sina marknadsaktiviteter dit. Under 2013 har kontakterna med våra amerikanska samarbetspartners som är telekombolag och deras leverantörer blivit betydligt hetare. Vi har skickat ett större antal varuprover för utvärdering, vilket krävs som förberedelse inför den kommersiella lanseringen. Hittills har marknaden för telemedicin mest varit inriktad på övervakning av mycket sjuka, ofta gamla patienter som skrivits ut efter vård på sjukhus. Det har varit fråga om lösningar som inte krävt någon teknikmognad från patienten. Nu utvidgas löningarna till fler patientgrupper som är mer teknikvana. Tekniken, av vilken vi är en del, utvecklas också så att patienterna själva blir mer involverade i vården. Det finns enorma hälsomässiga och ekonomiska vinster att göra om hemvården blir effektivare. I USA finns sedan nyligen ekonomiska incitament för att effektivisera vården: exempelvis har man börjat införa böter för vårdgivare som ”får tillbaka” patienter som redan behandlats och som borde vara bra och inte komma tillbaka. Det fungerar som en slags reklamation av vårdresultatet. Detta är en del av det så kallade ”Obama Care” och det driver på utvecklingen av bland annat telemedicinlösningar. Många vårdgivare ser även en fördel i att man via telemedicin stärker banden till patienterna och på så sätt ökar kvalitén på vården i dubbelbemärkelse. Dessa drivkrafter som man har i USA gör att marknaden bedöms vara två år före den europeiska. Projekten som vi deltar i är framför allt tillsammans med Amerikanska telekombolag. Utmaningen är att göra användarupplevelsen så intuitiv och lättanvänd som möjligt. All teknik finns på plats. Jag gör bedömningen att man är nära en lösning som man är nöjd med. På senare tid har aktiviteterna ökat på hemmaplan. Där har vi startat några mindre men mycket intressanta samarbetsprojekt. Dels gäller det kriminalvården som är en miljö där det ställs speciella krav på produkten. I kriminalvården har de intagna samma rätt till sjukvård som alla samhällsmedborgare utanför, och många intagna tar medicin. För att i ett senare skede sälja i volym till kriminalvården kommer anpassningar att behöva göras av vår produkt Medimi. Anpassningarna går att göra till rimlig kostnad. Det vi lär oss i detta samarbete har vi stor glädje av inför försäljning till liknande användning både i Sverige och internationellt. Vi har nyligen inlett ett mindre studie där vår produkt Medimi används som medicineringshjälpmedel för patienter efter organtransplantation. För denna patientgrupp är följsamhet vid medicinering helt livsavgörande. Vår produkt, utrustad med GSM kommunikation, hjälper både patienten och vårdgivaren att förbättra följsamheten. I den här patientgruppen är följsamheten så viktig att om den inte efterlevs, stöts det transplanterade organet bort och transplantationen måste göras om. Ovanstående är exempel på marknadsmöjligheter där vår produkt används i olika intressanta studier. Vi bedömer att dessa segment har stor ekonomisk potential för oss. För att snabba på processerna har vi under våren satsat på att knuffa affärerna närmare avslut. Det har gjort att den lilla försäljningen vi har haft fått stå tillbaka till förmån för de ovanstående satsningarna. Vi är en liten organisation och är därför tvungna att prioritera. Vi bygger ut organisationen när vi har avtal om större affärer klara, vilket styrelsen bedömer vara inom räckhåll. Den senaste emissionen kom in i underkant och hade en vidhängande option som skulle kunna ge mer medel till bolaget. Förutsättningarna för detta har inte infriats ännu. Således lever bolaget under knappa förhållanden. Vi har prioriterat verksamheten så att arbetet på marknadssidan tagit så lite skada som möjligt. Vi själva avstår från att ta ut ersättningar och många av våra leverantörer ställer också upp. Vi utvärderar olika finansieringslösningar. Vi har tidigare hanterat liknande situationer med en kombination av lösningar så som bryggfinansiering i kombination med nyemission eller utökade lån. Vi söker på årsstämman därför ett brett bemyndigande för styrelsen att agera i frågan. Jag vill nämna detta för att signalera att frågan inte är lämnad åt slumpen. För att ta tillvara aktieägarnas intressen är en flerstegslösning trolig. Vi arbetar med att hitta en lösning som undviker de negativa effekterna som tidigare företrädesemissioner resulterat i. Med detta sagt vill jag sammanfatta läget genom att konstatera att marknaden i Europa är trög för att den saknar tydliga ekonomiska incitament och betalningsmodeller för telemedicinlösningar, men att den följer i fotspåren på USA. I USA finns det i dag, bland annat på grund av Obama Care, tydliga incitament för tekniklösningar som telemedicin i vården. Betalningsmodellen med försäkringsbolag som betalare skapar också incitament för nya lösningar. Vårt fokus är USA, samtidigt som vi bevakar den europeiska marknaden noga, och väljer nischområden där våra produkter passar in så som hittills kriminalvården och transplantation. Själv hyser jag gott hopp om att bitarna faller på plats både vad det gäller, framförallt de amerikanska affärerna och finansieringen. Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration