Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-31 08:55:00

Sensor Alarm Norden AB: Idag inleds nyttjandeperioden för Sensor Alarm Norden AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Idag, den 31 augusti 2022, inleds nyttjandeperioden för Sensor Alarm Norden AB:s ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i mars/april 2022. Nyttjandeperioden pågår fram till och med den 14 september 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sensor Alarm till en kurs om 0,45 SEK per aktie. Genom fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kan Bolaget tillföras cirka 1,04 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Sensor Alarms (www.sensoralarm.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Information om teckningsoptioner av serie TO 1

Sensor Alarm genomförde i mars/april 2022 en företrädesemission av units bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Antalet utestående teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 2 313 990, som under nyttjandeperioden 31 augusti till och med den 14 september 2022 ger innehavare möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 0,45 SEK per aktie. Genom nyttjande av samtliga teckningsoptioner kan Sensor Alarm tillföras totalt cirka 1,04 MSEK före avdrag för emissionskostnader om cirka 0,23 MSEK.

Antalet utestående aktier i Sensor Alarm före nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 15 405 040. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Sensor Alarm att öka med 2 313 990 aktier till 17 719 030 aktier och aktiekapitalet öka med 231 399 SEK till 1 771 903 SEK. Nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 13,1 procent.

En sammanfattande teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Sensor Alarms (www.sensoralarm.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

  • Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.
  • Teckningskurs: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sensor Alarm till en kurs om 0,45 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under perioden 1 – 26 augusti 2022, som motsvarar de tjugo (20) handelsdagar som avslutades två (2) bankdagar innan nyttjandeperiodens inledande den 31 augusti 2022.
  • Emissionsvolym: Det finns 2 313 990 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 som vid fullt nyttjande kan tillföra Bolaget cirka 1,04 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,23 MSEK.

Viktiga datum

  • 31 augusti 2022: Nyttjandeperioden inleds.
  • 12 september 2022: Sista dagen för handel med teckningsoptioner.
  • 14 september 2022: Nyttjandeperioden avslutas.
  • 19 september 2022: Planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen.
  • 5 oktober 2022: Planerat datum för växling från interimsaktier till aktier.

Så nyttjas teckningsoptioner av serie TO 1

Optionsinnehavare behöver ta ställning till erbjudandet före den 12 september 2022

För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs att optionsinnehavare tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 14 september 2022, alternativt säljer teckningsoptioner senast den 12 september 2022. Teckningsoptionerna handlas under kortnamnet "SELARM TO 1".

Teckningsoptioner kan vara registrerade på två sätt:

1.  På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringsparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring (KF). Teckningsoptionerna är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Teckningsoptionerna är då direktregistrerade.

Om teckningsoptionerna är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren. I annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur teckningsoptioner ska utnyttjas för att teckna nya aktier. Optionsinnehavare ombedes att kontakta sin bank eller förvaltare i det fall de inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att optionsinnehavare att kontakta sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Sensor Alarm.

Om teckningsoptionerna är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing AB. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing AB ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedel och denna folder hålls tillgängliga på Sensor Alarms (www.sensoralarm.se), Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) och Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing AB tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 14 september 2022. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Sensor Alarm.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

Nordic Issuing AB
Telefon: +46 (0) 40-632 00 20
E-post: info@nordic-issuing.se
www.nordic-issuing.se

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration