Reports

Publicerat: 2013-08-20 13:20:38

MedicPen AB: Kvartalsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari – 30 juni 2013

Sammanfattning av halvårsrapporten 2013 2013-01-01 – 2013-06-30 (6 månader) • Nettoomsättningen uppgick till 3 581 SEK (169 797) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 563 189 SEK (-2 187 920) • Resultatet per aktie* uppgick till -0,06 SEK • Soliditeten per den 30 juni 2013 uppgick till 44 % Beräknat utifrån 40 331 172 antal aktier 2013-04-01 – 2013-06-30 (3 månader) • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (105 896) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 283 561SEK (-1 205 424) • Resultat per aktie* uppgick till – 0,03 SEK Beräknat utifrån 40 331 172 antal aktier

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2013 MedicPen ingick två strategiskt viktiga avtal under perioden, båda i USA. Dels med M2M Datasmart och med Trial Acceleration Institute (TAI). Avtalet med M2M Datasmart gäller implementeringen av kommunikationstekniken CDMA som är en alternativ teknik till GSM. När verifieringsprocessen är klar väntar ett amerikanskt telekombolag som är kund hos M2M Datasmart att införliva Meidimi i sitt utbud. Avtalet med TAI har som huvudfokus läkemedelsindustrin, framförallt gällande kliniska studier, ett område där TAI med framgång verkat sedan start. TAI verkar också inom andra segment inom läkemedelsindustrin. Patent beviljat i USA. Det beviljade patentet avser den unika egenskapen att Medimi kan hantera flertablettsmedicinering på tablettnivå, och även mäta och logga medicineringshistoriken. Det faktum att Medimi är patenterbar på denna nivå visar vilken unik produkt det är. Bolaget förlänger den utestående Teckningsoptionen (TO1) till och med 2013-12-06 och teckningskursen sänks till 1,10 kr, sista dag för handel i teckningsoptionen blir 2013-12-03. villkoren oförändrade: det krävs två optioner för att teckna en ny aktie. Teckning av aktier med stöd av TO1 kan ske löpande från och med 15 augusti 2013. Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2013 Fokus är fortsatt den amerikanska marknaden där omfattande tester, utvärderingar och godkännandeprocesser pågår. Strategiskt är detta viktigt och bolagets produktion används till dessa aktiviteter. MedicPen ingick avtal med Stream Communications angående marknaden i Storbritannien. Patent beviljat i Japan. Det beviljade patentet avser den unika egenskapen att Medimi kan hantera flertablettsmedicinering på tablettnivå, och även mäta och logga medicineringshistoriken. Det faktum att Medimi är patenterbar på denna nivå visar vilken unik produkt det är. Tidpunkter för ekonomisk information Halvårsrapport 2013: 2013-08-20 Delårsrapport januari – september 2013: 2013-11-19 Bokslutskommuniké för 2013: 2014-02-27 Vd har ordet Sommaren har varit bra och vi har jobbat på för fullt för att driva affärerna framåt. Det har med andra ord inte varit någon sammanhängande semester för vår del. Under försommaren ingick vi efter en tids förhandlingar och tester avtal med M2M datasmart, Trial Acceleration Institute och nu helt nyligen med Stream Communications. Dessa avtal är viktiga delar i kommande affärer som vi förhandlar om och som vi tror riktigt mycket på. Mer information kommer vartefter vi kvalificerar oss i utvärderingarna. Under perioden har ytterligare patent beviljats för egenskaperna att Medimi kan hantera flertablettsmedicinering på tablettnivå, och även mäta och logga medicineringshistoriken. Vi har varit helt säkra på att patenten skulle bli beviljade för vi har fått igenom samma patent i andra länder tidigare. I dagsläget är patentet beviljat i följande länder: USA, Japan, Tyskland, Sverige, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Spanien, Frankrike och Australien. Patent är viktigt för bolaget ur flera aspekter, det ökar bolagets värde, och ur affärsperspektiv är storbolag som integrerar vår teknik i sin miljö mer benägna att göra så om produkten är väl skyddad. Patenten är också viktiga för att skydda oss mot intrång och kopiering av vår teknik. Avtalet med M2M Datasmart kommer att betyda mycket för oss. M2M Datasmart levererar sina tjänster i form av uppkoppling via CDMA teknik. Vi har fått rådet i våra kontakter med en nätoperatör att som ett första steg formalisera arbetet med M2M Datasmart i ett avtal. När förfarandet med produkttesterna är klara och intygat av certifierat testinstitut, kommer ett avtal att ingås med en nätoperatör som vill ha in Medimi i sitt produktutbud för Connected Medication. Avtalet med Trial Acceleration Institute betyder att vi nu kommer in på marknaden för kliniska prövningar i USA. TAI har ett upparbetat nätverk på managementnivå hos många av de större läkemedelsbolagen och har en lång historik av att bistå läkemedelsindustrin med att genomföra kliniska studier. TAI har rykte om sig att vara kostnads och tidseffektiva. Vi kan konstatera att TAI levererar enligt vår gemensamma plan. Den amerikanska marknaden är som jag skrivit tidigare mer benägen att ta till sig nya metoder och bättre lösningar. Det amerikanska sjukvårdssystemet med försäkringslösningar har kritiserats. Men det har ändå vissa otvetydiga fördelar, i alla fall för den som har ett gott försäkringsskydd. En fördel är att man alltid letar efter förbättringar, och principen är att finns en bättre teknik så ska den tillämpas. Detta gäller också kliniska prövningar. Det är bland annat därför marknaden för ny teknik inom vården ligger ca två år före vår europeiska hemmamarknad. Många medicintekniska produkter tar först marknadsandelar på den amerikanska marknaden innan försäljningen tar fart på hemmamarknaden. Efter tillkännagivandet av samarbetet med M2M Datasmart blev vi kontaktade av det brittiska Stream Communications som blev mycket intresserade av vår produkt. Jag satte mig på planet och åkte dit med några produkter. De gillade vad de såg och vi kom snabbt överens om att vi ska göra affärer. Stream hjälper oss att på en gång komma in på äldreboenden som ställts i ordning för att visa ny teknik i vården. Vidare är Stream en perfekt samarbetspartner på den Brittiska marknaden. Stream är ett vaket företag som har flera idéer om hur telekommunikation kan förbättra vården och man ser många affärsmöjligheter inom området. Vad gäller likviditeten har bolaget erhållit finansiering i form av mindre lån och längre betaltid hos leverantörer. Jag vill nämna detta eftersom det kommit in efter perioden som kvartalsrapporten avser. Vi står på god fot med leverantörer och intressenter till bolaget som ger oss det likviditetsmässiga utrymme som vi behöver. Så sammanfattningsvis har vi god respons och flyttar fram våra positioner bland telekom, läkemedelsindustri och CRO bolag. I jämförelse med Europa är intresset för vår tekniska plattform större i Nord Amerika. Kortsiktigt resulterar vårt Amerikafokus att vi tappar lågvolym försäljning i Europa men vi räknar med att få upp betydligt större volym i USA inom kort, genom att vi tar rygg på stora aktörer. Vi har inte kommit i det läget i Europa och vår bedömning är att det tar mer tid. Stream Communications aktiviteter inger hopp om att det kan lossna även här. Det är undantaget som bekräftar regeln. Nu när de flesta är tillbaka från semestern är det full fart som gäller och jag räknar med att vi återkommer väl innan nästa kvartalsrapport med rapporter om framsteg. Med bästa hälsningar, Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB