Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-25 16:26:48

Sensor Alarm Norden AB: RÄTTELSE: Sensor Alarm AB (publ) ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") avser genomföra riktade nyemissioner om totalt cirka 7,5 miljoner kronor

Rättelse avser att MAR-etiketten fallit bort i misstag.

Styrelsen i Sensor Alarm har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget har inhämtat teckningsåtaganden från ett antal investerare som tillsammans har förbundit sig att teckna nya aktier i Bolaget till ett sammanlagt belopp om 7,5 miljoner kronor. Bland de tilltänkta investerarna återfinns personer från Bolagets styrelse och ledning som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, s.k. Leo-personer. Teckningskursen i emissionerna förslås motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman den 25 november 2022 minus en rabatt om 25 procent; dock högst 0,40 kronor och lägst 0,10 kronor per aktie.

Bakgrund och motiv

Sensor Alarm slutförde i maj 2022 en företrädesemission av units bestående av nyemitterade aktier och teckningsoptioner. Givet fullt deltagande i företrädesemissionen och fullt nyttjande av teckningsoptioner, vilka emitterades vederlagsfritt i anslutning till företrädesemissionen, kunde Bolaget tillföras maximalt cirka 20,5 miljoner kronor. Företrädesemissionen kom emellertid endast att tecknas till cirka 12 miljoner kronor inklusive aktiverade garantiåtaganden om cirka 4,8 miljoner kronor. Efter avräkning av emissionskostnader tillfördes Sensor Alarm cirka 9,6 miljoner kronor genom företrädesemissionen.

Bolagets aktiekurs har sedan företrädesemissionen uppvisat en negativ trend. Detta har medfört att investeringsvillkoren för Bolagets teckningsoptionsprogram som löpte ut den 12 september 2022 försämrats kraftigt under hösten jämfört med tidpunkten för företrädesemissionen. Totalt kom endast 203 944 teckningsoptioner att utnyttjas i samband med optionslösen, motsvarande ett värde om cirka 92 000 kronor, vilket kan ställas i relation till Bolagets emissionskostnader relaterade till optionsprogrammet om cirka 106 000 kronor.

Som en konsekvens av att utfallet i företrädesemissionen och därpå följande optionsprogram inte motsvarat styrelsens målsättning är Bolaget i behov av ytterligare finansieringsåtgärder. Styrelsen har lagt ned omfattande arbete för att utröna Bolagets finansieringsmöjligheter och kan konstatera att rådande marknadsklimat med höjda låneräntor och en allmänt minskad riskvilja medför betydande svårigheter för Bolaget att erhålla extern finansiering till rimliga villkor.

Mot bakgrund av rådande marknadsklimat, tidsaspekten och osäkerheten som följer med en företrädesemission, den låga anslutningsgraden i Bolagets senaste företrädesemission respektive optionsprogram, samt kostnaderna relaterade härtill, bedömer styrelsen att det är affärsmässigt motiverat att återkapitalisera Bolaget genom en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen har identifierat ett antal investerare som på förhand har åtagit sig att teckna aktier i Bolaget på ett för Bolaget och Bolagets aktieägare förmånligt sätt. Styrelsen har därför beslutat kalla Bolagets aktieägare till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Villkoren för emissionerna

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman den 25 november 2022 fattar beslut om dels en riktad emission till ett antal externa investerare, dels en riktad emission till personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen, s.k. Leo-personer.

Teckningsförbindelser

Styrelsen har avtalat om investeringsvillkoren med tilltänkta investerare och erhållit bindande teckningsåtaganden från ett antal investerare som tillsammans åtagit sig att investera totalt cirka 7 338 000 kronor genom två riktade emissioner.

Teckningskurs

Teckningskursen ska motsvara den genomsnittliga volymviktade kursen (VWAP) under en period om 20 handelsdagar till och med dagen för stämman minus en rabatt om 25 procent; dock högst 0,40 kronor och lägst 0,10 kronor per aktie. Teckningskursen har bestämts genom förhandling med investerarna.

Investerare

Följande externa personer och bolag har åtagit sig att teckna aktier i Bolaget på ovan villkor: CapMate AB (500 000 kronor), Anders Croon Invest AB (1 000 000 kronor), Aldenfalk Group AB (250 000 kronor), ID 1 AB (250 000 kronor), Tellus Equity Partners AB (500 000 kronor), Emil Käll AB (500 000 kronor), Lition AB (32 000 kronor), Emil Käll (250 000 kronor), Jonathan Aldenfalk (250 000 kronor), Rune Löderup (400 000 kronor), Jonas Liedberg (100 000 kronor) samt Niklas Estensson (400 000 kronor). Teckningsförbindelser från externa investerarna uppgår till totalt 4 432 000 kronor.

Följande medlemmar ur Bolagets styrelse har åtagit sig att teckna aktier i Bolaget på ovan villkor: styrelseordförande Peter Jakobsson med bolag (893 000 kronor), styrelseledamot Henrik Tegelström med bolag (265 000 kronor), styrelseledamot Anders Falk med bolag (515 000 kronor), styrelse-ledamot Jerry Lindblom med bolag (153 000 kronor), styrelseledamot Roberth Risberg med bolag (1 015 000 kronor) samt styrelseledamot och verkställande direktör Martin Norsebäck med bolag (165 000 kronor). Teckningsförbindelser från medlemmar i Bolagets styrelse och ledning uppgår till totalt 3 006 000 kronor, varav 105 000 kronor avser kvittning av förfallet styrelsearvode.

Majoritetskrav

De riktade emissionerna kommer att utgöra två separata beslut på bolagsstämman.

För giltigt beslut rörande riktad emission till externa investerarna krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

För giltigt beslut rörande riktad emission till personer som omfattas av kap. 16 aktiebolagslagen, s.k. Leo-personer, krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Användning av emissionslikviden

Bolaget avser att använda emissionslikviden från de riktade nyemissionerna för att öka Bolagets rörelsekapital och möjliggöra fortsatt långsiktig drift av verksamheten.

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt, och framför allt förutsebart, sätt till fördel för Bolaget och aktieägarna.

Ökning av aktiekapital och antal aktier

Antalet aktier i Bolaget uppgår idag till 15 405 040. Då teckningskursen förslås fastställas på sätt som beskrivs ovan per dagen för extra bolagsstämman den 25 november 2022 är det inte möjligt att på förhand ange exakt hur många nya aktier som kommer att emitteras i samband med de riktade nyemissionerna. Eftersom Bolagets aktiekurs är volatil avser styrelsen minska risken för att aktierna som föreslås emitteras enligt lämnade teckningsförbindelser inte ryms inom det högsta antalet nya aktier som får emitteras enligt bolagsstämmans beslut, genom att förslå att det högsta antal aktier som får emitteras ska uppgå till 50 000 000 aktier och att aktiekapitalet får ökas med högst 5 000 000 kronor. Det exakta antalet nya aktier som kommer att emitteras är beroende av teckningskursen som fastställas per dagen för extra bolagsstämman den 25 november 2022 enligt villkoren ovan.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsen kommer att kalla Bolagets aktieägare till en extra bolagsstämma den 25 november 2022 i ett separat pressmeddelande.

Rådgivare
Walthon Adovkater agerar legal rådgivare till Bolaget med anledning av de riktade emissionerna.

Denna information är sådan information som Sensor Alarm är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration