Reports

Publicerat: 2013-11-19 08:20:17

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Tredje kvartalet 2013

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013• Nettoomsättningen uppgick till 432 (548) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 625 (-2 051) KSEK • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,19) SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -5 347 KSEK Sammanfattning av rapportperioden 1 juli – 30 september 2013 • Nettoomsättningen uppgick till 117 (206) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -722 (-510) KSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -2 167 KSEK • Det samlade budskapet från expertis och vårdgivare är entydigt: Tidig diagnos och särskiljning mellan blödning och propp är oerhört viktigt • Som en konsekvens har Medfield ökat takten i produktutvecklingen och fokuserat på tidig diagnos – prehospitalt och på klinik

Väsentliga händelser tredje kvartalet 2013 Vårens nyemission har registrerats hos Bolagsverket. Likviden från nyemissionen, 5,5 miljoner kronor före emissionskostnader, blev tillgänglig för bolaget i början av juli. Marknadskontakterna under tredje kvartalet har gett entydig feedback. Samtliga kundkontakter betonar värdet av tidig särskiljning mellan blödning och propp och vill se Strokefinder i ambulans snarast möjligt. Dessutom påvisar en nyligen publicerad artikel i The Lancet 1) , att pre-hospital diagnos och behandling är det verkligt stora steget mot en effektiv strokevård. 1) Streamlining of prehospital stroke management: the golden hour Klaus Fassbender, Clotilde Balucani, Silke Walter, Steven R Levine, Anton Haass, James Grotta Lancet Neurol 2013; 12: 585–96 Baserat på tydlig feedback från marknaden, i kombination med resultaten från våra kliniska studier och framsteg när det gäller miniatyrisering av instrumentet, har Medfield valt att fokusera tydligare på diagnos, både pre-hospitalt och på klinik. Diagnos i ambulans innebär bl a mycket höga krav på systemets robusthet, låg effektförbrukning och möjlighet till batteridrift. Bolaget har därför ökat takten i produktutvecklingen för att så snabbt som möjligt lansera ett system som är optimerat för användning prehospitalt. Samma produkt kan även användas på klinik och målsättningen är att starta mätningar på patienter under första kvartalet 2014. De kliniska studierna på Sahlgrenska och i Borås har återupptagits. Resultaten med avseende på diagnos och särskiljning mellan blödning och propp är fortsatt mycket positiva. När det gäller monitorering av TIA patienter har ingen av de patienter som inkluderats drabbats av en full stroke, vilket inneburit att Bolaget hittills inte kunnat erhålla relevanta mätresultat för TIA-övervakning. Fokuseringen på Medfields huvudtillämpning – tidig särskiljning mellan blödning och propp – påverkar lanseringen av produkter för övervakning av TIA-patienter men påverkar inte Bolagets ambition att under 2014 etablera försäljning. Väsentliga händelser efter periodens utgång I slutet av oktober meddelade Medfield att styrelsen fattat beslut om en nyemission. Bakgrunden till beslutet är den positiva respons bolaget fått från key opinion leaders, framförallt gällande Medfields mobila enhet som ska användas i akutsjukvården, bl.a. ambulanser. Beslutet är villkorat av godkännande vid kommande extra bolagsstämma – om en företrädesemission av högst 2 149 641 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Medfield har erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 7 miljoner kronor vilket tillsammans motsvarar cirka 45 % av emissionsbeloppet. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen. VD kommentar Det är väldigt positivt för Medfield att signalerna från marknaden är så entydiga: ”Ge oss ett diagnosverktyg som kan användas både prehospitalt och på klinik!” Även om diagnos i ambulans är det som kräver mest klinisk evidens och som ställer högst krav på produkten, så är det ur ett verksamhetsperspektiv ovärderligt med en så tydlig målbild. De produktförbättringar vi infört under tredje kvartalet har mångdubblat robustheten i mätningarna, för att möta de krav som diagnos i ambulans innebär. Även ur ett aktieägarperspektiv är fokuseringen på diagnos en positiv utveckling, eftersom tidig diagnos representerar en mångdubbelt större affärspotential. Genom att fokusera på att så tidigt som möjligt komma ut i ambulans, prioriterar vi dessutom den tillämpning som ger den avgjort största samhällsnyttan, både mätt i minskat mänskligt lidande och i ekonomiska besparingar. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter 2014-02-18 Bokslutskommuniké för 2013 Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 19 november Medfield Diagnostics AB (publ) Styrelsen Arne Ferstad Styrelseordförande Agneta Franksson Styrelseledamot Bengt Arne Sjöqvist Styrelseledamot Mikael Persson Styrelseledamot Stefan Jacobsson Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB