Hem

Reports

Publicerat: 2013-11-19 16:27:16

MedicPen AB: Delårsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari – 30 september 2013

Sammanfattning av niomånadersrapporten 2013 2013-01-01 – 2013-09-30 (9 månader) • Nettoomsättningen uppgick till 3 576 (277 092) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 4 275 504 SEK (-3 157 033) • Resultatet per aktie* uppgick till -0,11 SEK • Soliditeten per den 30 september 2013 uppgick till 56,9 % Beräknat utifrån 48 792 161 antal aktier 2013-07-01 – 2013-09-30 (3 månader) • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (107 294) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 712 315 SEK (-969 113) • Resultat per aktie* uppgick till – 0,04 SEK Beräknat utifrån 48 792 161 antal aktier

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2013 Stream Communications collaborates with MedicPen for remote patient monitoring. Stream Communications är en ledande aktör inom M2M lösningar. MedicPens Medimi produkt har beviljats patent i Japan, världens näst största konsument marknad. Japan är en jättemarknad för medicinteknik. Avtal tecknades under perioden med Scandoc rörande implementering av Medimi i kriminalvården. Under september månad stärktes MedicPens finansiella ställning genom en riktad emission på 5,1 miljoner kronor. Väsentliga händelser efter periodens utgång MedicPen sålde en mindre leverans av Medimi till ett av världens största läkemedelsbolag. Handel i Teckningsoption (MPEN TO 2) togs upp på Aktietorget. I slutet av oktober genomfördes som tidigare meddelats en delregistrering av teckningsoptioner TO 1 och TO 2, vilket tillfört bolaget 3,258 miljoner. MedicPen har därmed stärkt kapitalbasen ytterligare. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2013: 2014-02-27 Delårsrapport januari – mars 2013: 2014-05-20 Halvårsrapport 2013: 2014-08-20 Delårsrapport januari – september 2013: 2014-11-19 Bokslutskommuniké för 2014: 2014-02-26 Viktig information till innehavarna av de båda teckningsoptionerna TO 1 och TO 2. Bolaget vill på den här platsen informera om tillvägagångssättet för innehavarna av teckningsoptionerna TO 1 och TO 2 att tillvarata sina intressen. Görs ingenting innan slutdagen för optionen blir den värdelös. Alternativen är att anmäla att man vill utnyttja optionen och teckna aktier med stöd av optionen och medla detta innan 6 december, eller att sälja optionen på marknaden. Innehas optionerna på VP konto fyller man i anmälan om att utnyttja optionerna. Blankett finns att ladda ner från bolagets hemsida www.medicpen.com eller på Eminova fondkommissions hemsida www.eminova.se. Ifylld blankett skickas eller mailas till Eminova fondkommission. Eftersom det finns två optioner gäller det att vara uppmärksam på vilken option som avses vid val av blankett att fylla i. För de som har optionerna på aktiedepå hos bank eller fondkommissionär gäller det att ta kontakt med sitt institut och meddela hur man vill göra. Villkor för teckningsoption TO 1 och TO 2: • TVÅ (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie till kursen 1,10 kronor per aktie. • Anmälan om teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptionerna sker löpande. • Observera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 3 december eller utnyttjas för teckning senast den 6 december 2013 blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Den delregistrering av optionerna TO 1 och TO 2 som gjordes i slutet av oktober inbringade 3,258 miljoner till bolaget. VD har ordet, Under september organiserades en riktad nyemission som tillförde MedicPen 5,1 miljoner kronor. Detta är ett värdefullt tillskott som ger oss möjligheter att agera på marknadssidan. Affärerna går nu framåt i en mycket högre fart. Själv har jag varit på resande fot och besökt potentiella kunder i USA och Asien i stort sätt på heltid sedan finansieringen kom på plats. Denna vecka står det årliga besöket på Medica mässan i tyska Düsseldorf på agendan. Det är världens största medicintekniska mässa som årligen lockar etthundratrettiotusen besökare. Bland mässor är detta den vi prioriterar. Alla viktiga beslutsfattare är där. Kalendern är redan fullbokad med möten. Rustade med finansiering kan vi flytta fram positionerna i alla våra pågående förhandlingar högst väsentligt! Intresset för vårt unika sätt att lösa medicinering är stort. De stora, framförallt amerikanska bolag, vi förhandlar med har konstaterat att MedicPen produkterna med allt från tablettdispensern Medimi, till automatladdaren och mjukvaran erbjuder den bästa lösningen för att hålla rätt på och förbättra resultatet vid medicinering. Varför säljer ni inget, är en fråga som jag får. Och den är berättigad. Men då får man inte glömma bort att vi kostnadsfritt tillhandahållit ett stort antal Medimi produkter till kunder för utvärdering och myndighetsgodkännanden. Vi har under de senaste åren dessutom bedrivit viss styckeförsäljning av produkter. Detta har varit värdefullt för det har gett oss kontakt med användarna. Av den feedback vi får ser vi att produkten är bra och har unika egenskaper som ingen konkurrent har. Vår strategi är att sälja till färre men stora kunder. Vi har identifierat ett antal nyckelområden inom telekom och läkemedelsindustrin där vår lösning ger ett avsevärt bättre vårdresultat och samtidigt skapar lösamma affärer för såväl oss som våra kunder. Våra amerikanska kunders pressreleaser snappades upp av kanadensiska A & O group som kontaktade oss i somras. Det är ett mindre företag med ett tiotal medarbetare. Vi tillhandahöll produkter som de använde sig av för att göra en marknadsundersökning i Kanada. Responsen de fick var mycket positiv. A & O group kommer att själva ta kostnaderna för att lansera våra Medimiprodukter på den kanadensiska marknaden. Det är inte affärer som kan mäta sig med de som vi själva arbetar med på den amerikanska marknaden, utan ska ses som ett bra komplement till övriga marknadsaktiviteter. Mitt intryck av företaget är mycket gott. Jag har personligen besökt dem i samband med min senaste USA resa. Vår uppgradering till den amerikanska mobilkommunikationstekniken CDMA går bra. De CDMA försedda Medimi produkterna som vi tillhandahållit ett ledande amerikanskt telekombolag fungerar utmärkt. För att slutföra förfarandet med de godkännanden som behövs återstår nu bara några uppgraderingar av mjukvaran som tillverkaren av CDMA modulen släpper inom kort. Jag vill nämna detta för att belysa att den omständiga godkännandeprocessen snart är klar. Inför detta pågår förberedelserna för utrullning av produkter. Tillsammans med Trial Acceleration Institut (TAI) – vår partner i USA - har vi besökt och flyttat fram positionerna bland våra kundkontakter. Samarbetet med TAI fungerar utmärkt. Tillsammans med dem kommer vi in på CRO och läkemedelsbolagen på rätt nivå. Så fort Medimis CDMA modul formellt är godkänd av telekombolaget bedömer TAI och vi, att vi har ett produktutbud som kommer att vara mycket attraktivt för läkemedelsindustrin och ganska snabbt generera affärer. Min nästa Amerika resa är redan bokad! TAI menar på goda grunder, att agerar vi strategiskt rätt nu i början av vår lansering har vi möjlighet att komma dit hän att vår teknik blir en standard vid kliniks prövning. Våra patenterade lösningar med hantering av data ända ner på tablettnivå är vi ensamma om. Vi har via våra danska kommunprojekt tagit del av en dansk studie som analyserat de stora besparingar som uppnås med vård på distans. Vår produkt Medimi är den som bäst uppfyller kriterierna för patienters tabletthantering på ett sådant sätt att distansvård fungerar rent praktiskt. Slutsatsen blev att skulle exempelvis vår Medimi som är den produkt som passar bäst, implementeras blir besparingen femtontusen danska kronor per år och patient i hemvården! Som en hälsoekonomisk analys talar rapporten verkligen till vår fördel. Vi äger inte rapporten och kan därför inte publicera den själva, men hoppas att den kommer att offentliggöras i Danmark. Så fort detta sker länkar vi till den. Efter kvartalets utgång sålde vi en mindre mängd produkter till ett av världens största läkemedelsbolag för vidare utvärdering. Det är ingen jätteaffär men symboliskt väldigt viktig och potentialen är stor. Vidare tillförde delregistreringen av de båda utestående optionerna bolaget ytterligare 3,258 miljoner kronor. Under hösten har MedicPen således emitterat ut aktier som tillfört bolaget sammanlagt 8,358 miljoner kronor. Pengarna har stärkt bolaget och är strategiskt mycket viktiga. Vi kan nu fatta mer actionorienterade beslut. Styrelsen hyser gott hopp om att nästa kvartalsrapport kommer att innehålla en redogörelse över att de amerikanska affärerna kommer i gång. Som det ser ut nu kan vi rapportera om det innan dess! Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ) MEDICPEN OCH MEDIMITM Bakgrund – statistik över följsamhet MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till: • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus. • 25 procent av alla intagningar av patienter över 65 år. • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet. Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm MedicPen Aktiebolag (publ) MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 300 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad. Medimi™ – ett system för medicineringshjälp MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. MedimiTM är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser. MedimiTM finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla 90 tabletter. Mjukvaran i MedimiTM håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. MedimiTM registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt. MedimiTM finns i två utföranden, Basic och Advanced. Advanced är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. MedimiTM finns med GSM, Bluetooth och USB. Väljer man GSM är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att göra så kallade appar. Tablettmagasinen är en central del i MedimiTM-systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker. Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet. Apotek och privatkund En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi™ hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi™ kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi™ underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid. Läkemedelsindustrin Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi™ ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medimi™ kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades. Kliniska prövningar En av styrkorna med Medimi™ är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM eller Bluetooth. Medimi™ skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi™ säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner. Sjukhus och äldreboende Genom att använda Medimi™ på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi™ ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen. Hemsjukvård Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mejl från Medimi™ ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mejl kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal. Telemedicin, e-hälsa och integrering i andra system Medimi™ är unik eftersom man fjärrstyrt kan och göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi™ är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen, och den mobila överföringstekniken möjliggör kommunikation från och till Medimi™. Då kan man till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi™. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi™ för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi™ är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Halmstad den 19 november 2013 MedicPen AB (publ) Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration