Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-02 17:00:28

Medimi AB: Medimi AB (publ) publicerar informationsmemorandum avseende företrädesemissionen med teckningsperiod med start den 3 november

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Medimi AB (publ) (”Medimi” eller ”Bolaget”) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den förestående företrädesemissionen (”Företrädesemissionen”) av units om cirka 14,8 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till cirka 50 procent av teckningsavsikter från styrelse och ledning och garantiåtaganden från externa investerare.

Teckningsperioden löper mellan från och med den 3 november till och med den 18 november 2022. Informationsmemorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgänglig på www.medimiab.com, www.vhcorp.se samt www.aqurat.se.

.

Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionsbelopp ca 14,8 MSEK

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna units

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt

Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit

För en (1) unit erhålls två (2) aktier i Medimi, samt därutöver en (1) teckningsoption av serie TO 6 och en (1) teckningsoption av serie TO 7

Teckningskursen per unit är 14 öre (7 öre per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt). Courtage utgår ej

Teckningsperioden löper från och med den 3 november till och med den 18 november 2022

Handel med uniträtter sker från och med den 3 november 2022 till och med den 15 november 2022

Handel i betalda tecknade units (BTU) sker från och med den 3 november 2022 till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket

Beräknad dag för offentliggörande av utfall omkring den 23 november 2022

Den totala utspädningseffekten vid full teckning i Företrädesemissionen uppgår till 40 procent

Tidplan för Företrädesemissionen i sammandrag

3 november – 18 november 2022 Teckningsperiod
3 november – 15 november 2022 Handel med uniträtter
3 november 2022 tills Registrering av Företrädesemissionen sker hos Bolagsverket Handel i betalda tecknade units (BTU)
23 november 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Webcast

I samband med teckningsperioden i Företrädesemissionen som löper från och med den 3 november 2022 till och med den 18 november 2022 kommer Bolagets vd Alexander Johansson tillsammans med styrelsens ordförande Anders Haskel att presentera Bolaget, motivet till Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolagets strategi och framtidsplaner. Presentationerna kommer att hållas via webcast med Västra Hamnen Corporate Finance som värd.

Presentationen hålls på svenska och äger rum torsdagen den 3 november 2022 klockan 13:30. Efter presentationen ges deltagare möjlighet att ställa frågor. Antalet platser är begränsat och Bolaget rekommenderar därför att man registrerar sig i god tid för att vara säkrad en plats. Registrering till webbkonferensen kan göras via följande länk: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5785499769370593291

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Medimi och Aqurat fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Denna information

Informationen ovan lämnades genom ovanovanstående kontaktpersons försorg den 2 november 2022 klockan 17:00.

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Medimi. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Medimi kommer endast att ske genom Memorandumet som kommer att offentliggöras av Bolaget omkring den 2 november 2022 på Medimi hemsida, www.medimiab.com. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Medimi. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Medimi har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper (”Värdepapper”) till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration