Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-15 08:00:00

Blick Global Group AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 november 2022 klockan 10.00 på Roslagsgatan 26A i Stockholm.

  1. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 november 2022 och dels senast den 23 november 2022 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Blick Global Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm, eller per e-post till erik@blickglobal.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.blickglobal.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 21 november 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 23 november 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

B. Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Framläggande och godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Beslut om minskning av aktiekapitalet
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 16 906 980,28961 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital.

Beslutet förutsätter Bolagsverkets tillstånd om inte bolaget samtidigt med minskningen vidtar åtgärder som medför att varken bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital minskar.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För giltigt beslut enligt punkt 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid extra bolagsstämman företrädda aktierna.

Bolaget har 474 275 599 aktier och röster.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________________
Blick Global Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Birger Jarlsgatan 20 4 tr

114 34 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en iGaming-inkubator som idag innefattas av två helägda dotterbolag, OMI Gaming och Wiget Group. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration