Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-22 19:21:23

Medimi AB: Medimis företrädesemission tecknades till cirka 81 procent

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för Medimi AB (publ) ("Medimi" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 25 oktober 2022, och vars teckningsperiod avslutades den 18 november 2022 ("Företrädesemissionen"). Totalt tecknades 76 482 039 units, motsvarande cirka 72,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 9 079 992 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades 85 562 031 units och Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 81 procent. Genom Företrädesemissionen tillförs Medimi initialt cirka 12 MSEK före emissionskostnader. I juni 2023 respektive i mars 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvider om de teckningsoptioner av serierna TO 6 respektive TO 7 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier.

Alexander Johansson, vd Medimi AB kommenterar: "Vi vill tacka befintliga och nya aktieägare som har deltagit i emissionen, det utmanande klimatet till trots. Genom kapitalanskaffningen har vi möjlighet att accelerera utrullning, driva tillväxt samt vidareutveckla lösningen för att göra den effektivare, säkrare samt mer kostnadseffektiv för våra kunder. Vidare ger den oss rätt förutsättningar för att bidra till en förbättrad läkemedelshantering samt för att leverera i enlighet med våra finansiella målsättningar. Vi kan nu ta nästa steg mot en framtid som ett lönsamt och välmående företag där vi dessutom skapar stor samhällsnytta."

Totalt tecknades 76 482 039 units, motsvarande cirka 72,3 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter. Därtill tecknades 9 079 992 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 8,6 procent av Företrädesemissionen som därmed tecknades till cirka 81 procent. Totalt tecknades 85 562 031 units. Därmed behövde de avtal om emissionsgaranti som ingåtts med ett antal investerare inte tas i anspråk.

Varje unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption serie TO 6 samt en (1) teckningsoption av serie TO 7.

Varje teckningsoption av serie TO 6 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 5 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 mot kontant betalning uppgående till 70% av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 5 juni 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 9 öre per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO 7 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 11 mars 2024 till och med den 22 mars 2024 mot kontant betalning uppgående till 70% av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna som omedelbart föregår den 11 mars 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 12 öre per aktie.

Genom Företrädesemissionen tillförs Medimi en initial emissionslikvid om cirka 12 MSEK före emissionskostnader. I juni 2023 respektive i mars 2024 kan Bolaget komma att erhålla ytterligare likvider om de teckningsoptioner av serierna TO 6 respektive TO 7 som utges i Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Medimi med 171 124 062 aktier från 317 384 229 aktier till 488 508 291 aktier och aktiekapitalet ökar med 6 844 962,48 SEK från 12 695 369,16 SEK till 19 540 331,64 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 6 utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 85 562 031 till totalt 574 070 322 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 422 481,24 SEK till 22 962 812,88 SEK. För det fall samtliga teckningsoptioner serie TO 7 därutöver också utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 85 562 031 till totalt 659 632 353 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 3 422 481,24 SEK till 26 385 294,12 SEK.

Handel med betalda tecknade units (BTU) på Spotlight Stock Market pågår under kortnamnet Medimi BTU fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring vecka 49, 2022. Därefter kommer BTU att omvandlas till aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna kommer därefter att tas upp till handel på Spotlight Stock Market så snart som möjligt efter genomförd registrering vid Bolagsverket.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 2 november 2022 ("Memorandumet"). Besked om tilldelning sker genom avräkningsnota som sänds ut per post till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Medimi. Aqurat fondkommission agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Kontaktperson

Medimi AB (publ), VD Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-77 72 33.

Denna information

Denna information är sådan information som Medimi AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2022 kl. 19:20.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Medimi. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Medimi kommer endast att ske genom Memorandumet som offentliggjorts av Bolaget den 2 november 2022 på Medimis hemsida, www.medimiab.com. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande vare sig identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier eller andra värdepapper i Medimi. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Memorandumet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Memorandumet.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Medimi har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande av aktier eller andra värdepapper ("Värdepapper") till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129. I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information kontakta

Alexander Johansson
Vd Medimi AB
Scheelevägen 17
223 63 Lund, Sverige
Mobil: 073 - 77 77 233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB