Reports

Publicerat: 2014-02-18 08:49:30

Medfield Diagnostics AB: Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31

Helåret 2013 • Nettoomsättningen uppgick till 617 (700) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 860 (-2 762) KSEK • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,25) SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -7 219 (-3 241) KSEK Fjärde kvartalet 2013 • Nettoomsättningen uppgick till 181 (152) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 235 (-711) KSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -1 873 KSEK

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2013 En extra bolagsstämma hölls den 12 november, där styrelsens beslut om nyemission godkändes. Företrädesemissionen avslutades den 11 december 2013 och tecknades till cirka 38,4 miljoner kronor vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 250 %. Genom nyemissionen tillförs Medfield cirka 15,4 miljoner kronor före emissionskostnader. 2 149 641 aktier nyemitteras. Totalt inkom anmälningar motsvarande 38 451 642 kronor. 2 080 754 aktier (cirka 97 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 128 561,825 kronor fördelat på 15 047 491 aktier. Nyemissionen var vid årsskiftet inte registrerad hos Bolagsverket, varför den i denna bokslutskommuniké hanteras som pågående. Medfield har fortsatt fokuseringen på tidig diagnos av stroke och särskiljning mellan blödning och propp, inklusive diagnos i ambulans. Fortsatt dialog med key opinion leaders inom såväl stroke- som prehospital vård har bekräftat att denna prioritering är riktig. Dialogen med användare har även gett väsentlig feedback på detaljer i produktutformningen – framförallt för att ytterligare förbättra det praktiska handhavandet. Ett exempel är kablage mellan produktens ingående delar, där ett trådlöst gränssnitt är närmast ett måste i ambulans och ett starkt önskemål på klinik. Detta medger även enklare integration med annan utrustning och därmed en bättre lösning. Denna förbättring var planerad till en senare version med tidigareläggs nu. För att tillmötesgå önskemålen från användare, har bolaget beslutat att revidera planen för första halvåret 2014. Detta påverkar inte de övergripande målen om CE-märkning under 2014 eller att nå break-even under 2015, men innebär att slutligt färdigställande av produkt för CE-märkning (MD100) och start av kliniska studier med MD100 planeras under andra kvartalet 2014. Den reviderade planen innebär att ett större steg i utvecklingen tas redan nu vilket tar ett par månader extra i det korta perspektivet, men ger en robustare och mer användarvänlig produkt. Den pågående studien (MF03) har fortsatt på både Sahlgrenska och Borås Sjukhus. Från att tidigare varit en bredare studie med bl a monitorering av TIA-patienter, har fokus under fjärde kvartalet legat på särskiljning av blödning och propp. Eftersom andelen patienter med blödning bara är ca 15%, har mätning på denna patientkategori prioriterats. Den vetenskapliga artikel som aviserats 2013 är ännu ej publicerad. Artikeln kommer att publiceras i en vetenskaplig medicinteknisk tidskrift, men eftersom bolaget inte beslutar över publiceringsdatum, kommer Medfield att sammanställa en övergripande presentation av genomförda studier. Medfield ställde i november ut på Medica i Düsseldorf. Medica är världens största, årligen återkommande medicinteknikmässa, med över 4000 utställare och mer än 100 000 besökare. Detta var första gången Medfield medverkade i denna typ av internationella arrangemang. Ett antal värdefulla kontakter med potentiella kunder, distributörer och samarbetspartners knöts. Planeringen för den internationella multicenterstudien med key opinion leaders fortgår. Dialog med ytterligare två center har inletts och planen att lansera multicenterstudien under andra kvartalet ligger fast. Väsentliga händelser efter periodens utgång Nyemissionen som genomfördes under fjärde kvartalet 2013 har registrerats hos Bolagsverket och likviden blev tillgänglig för bolaget i början av januari. I början av februari hade 168 patienter inkluderats i den kliniska studien MF03. För att få statistiskt säkra resultat har bolaget beslutat att fortsätta studien, i första hand t o m mars månad. VD kommenterar Medfields långsiktiga mål är att bidra till en drastiskt förbättrad behandling av stroke. Bolaget har tydliga mål med medellång sikt: CE-märkt produkt och försäljning för att nå break-even. I det korta perspektivet är fokus på att säkerställa en användarvänlig produkt, med hög kvalitet och goda prestanda samt att belägga detta med tillräckligt mycket kliniska data. Under 2013 har Medfield förstärkts för att nå dessa mål: • Styrelsen har utökats med kompetens inom bl a prehospital vård • Produktutvecklingsteamet har förstärkts med nya medarbetare, nya partners och nya verktyg • Medfields samarbete med akademin inom såväl det tekniska området (Chalmers) som det medicinska (Sahlgrenska) har stärkts och utökats • Bolagets kompetens och förmåga att bedriva kliniska studier har utökats och kommer att förstärkas ytterligare Medfields långsiktiga mål är väl etablerade och styrkta av oberoende forskning. De verksamhetsstyrande målen på medellång sikt är både tydliga och mätbara. Däremot är det inte alltid enkelt att på ett rättvisande sätt synliggöra externt hur statusen är inom produktutveckling och kliniska studier. Medfield har därför beslutat att förstärka kommunikationsfunktionen i syfte att förbättra informationen till aktiemarknaden. Aktien Per den 30 december 2013 uppgick antalet aktier i Medfield till 12 897 850. Efter nyemissionen, som registrerades i januari uppgår antalet aktier till 15 047 491.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB