Reports

Publicerat: 2014-02-27 14:58:03

MedicPen AB: Bokslutskommuniké MedicPen AB (publ) 1 januari – 31 december 2013

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2013 Nettoomsättningen uppgick till 111 226 SEK (369 569) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 708 431 SEK (-5 649 329) Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 SEK (-0,11) Soliditeten per den 31 december 2013 uppgick till 75,2 % (58,9 %) *Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2013 Fokus har varit att positionera bolaget för volymförsäljning på den amerikanska marknaden. Kontakterna med bolagets amerikanska kunder har intensifierats och olika testförfaranden är inledda och beräknas vara klara kvartal ett 2014. Under året ingick MedicPen två strategiskt viktiga avtal för den amerikanska marknaden, dels med M2M Datasmart och dels med Trial Acceleration Institute (TAI). Avtalet med M2M Datasmart gäller implementeringen av kommunikationstekniken CDMA som är en alternativ teknik till GSM. När verifieringsprocessen är klar väntar ett amerikanskt telekombolag som är leverantör till M2M Datasmart att införliva Medimi i sitt utbud. Avtalet med TAI har som huvudfokus läkemedelsindustrin, framförallt gällande kliniska studier, ett område där TAI med framgång verkat sedan start. TAI verkar också inom andra segment inom läkemedelsindustrin. Senare under året ingicks avtal med den brittiska M2M aktören Stream Communications. På hemmamarknaden har bolaget inlett några intressanta samarbeten för att utvärdera möjligheten att använda produkten Medimi ibland intagna inom kriminalvården. Avtal tecknades under perioden med Scandoc rörande implementering av Medimi i kriminalvården. Senare under året övergick avtalet att gälla med bolaget Reticulum. Bolagets patentansökan har beviljats i USA. Det beviljade patentet avser den unika egenskapen att Medimi kan hantera flertablettsmedicinering på tablettnivå, och även mäta och logga medicineringshistoriken. Det faktum att Medimi är patenterbar på denna nivå visar vilken unik produkt det är. Samma patent har också beviljats i Japan, världens näst största konsument marknad. Japan är en jättemarknad för medicinteknik. Under hösten och vintern emitterades aktier ut till ett sammanlagt värde av 15,3 miljoner kronor. Först genom en riktad emission till en grupp investerare som tillförde bolaget 5,1 miljoner. Samtidigt erhöll investerarna optioner som benämndes TO 2 på samma villkor de redan befintliga optionerna (TO 1). Under hösten och vintern inbringade lösen av optionerna TO 1 och TO 2, 10,2 miljoner kronor. Under sista kvartalet sålde MedicPen en mindre leverans av Medimi till ett av världens största läkemedelsbolag. Året avslutades med att ett återförsäljaravtal tecknades med det kanadensiska företaget A&O Group. Deras specialitet är att lansera nya och innovativa produkter på den Kanadensiska marknaden. A&O Group har genomfört en marknadsundersökning och bedömer att det finns en stor potential för MedicPens produkter på den kanadensiska marknaden. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2013 Bolaget arbetar intensivt med alla pågående projekt enligt ovan och mycket med olika test och godkännanden i USA, som är det sista hindret för att på allvar få ut uppkopplade produkter på marknaden. Vidare har bolagets patent också blivit godkänt i Kina. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari – mars 2014: 2014-05-20 Halvårsrapport 2014: 2014-08-20 Delårsrapport januari – september 2014: 2014-11-19 Bokslutskommuniké för 2014: 2015-02-26 VD har ordet Jag skriver dessa rader från USA där jag är på kundbesök. Hela veckan är fullspäckad, det är mycket på gång! Vi har ett intensivt och händelserikt år bakom oss och mycket att se fram mot 2014. Under hösten förra året föll bitarna på plats och MedicPen har kunnat ta bearbeta affärsmöjligheter på ett mer aktivt sätt sedan bolaget kapitaliserades under perioden september - december. Med hjälp av de medel som bolaget tillfördes har aktivitetsnivån med våra kunder ökat mångfalt. För att hushålla med resurserna valde vi att under de tre första kvartalen satsa på framförallt den amerikanska marknaden. Det är den marknad som utvecklas snabbast när det gäller Connected Health. Dels därför att det finns ekonomiska incitament att snabbt ta till sig ny teknik, och dels för att man lever efter principen: att finns det en bättre teknik så ska den tillämpas. De ekonomiska incitamenten innehåller både morot och piska. Bland annat i det nya Obama Care införs krav på vårdresultatet som innebär, att om en patient som behandlats kommer tillbaka mer än brukligt får vårdgivaren böter. Man premierar snabba och goda vårdresultat och bestraffar motsatsen. En stor anledning till att patienter kommer tillbaka är just dålig följsamhet vid medicinering, här kan Medimi lösa problemet. Dessa incitament saknas på vår hemmamarknad, eller är i vart fall inte så uttalade. På hemmaplan och i vår närhet bedriver vi också intressanta aktiviteter som vi berättat om under året. Det är olika miljöer, allt från transplantation, till effektivare och säkrare vård i hemmet, till medicinering inom kriminalvården där det prövas lösningar med vår produkt Medimi. Medimi är helt unik med sina egenskaper att övervaka och hantera medicinering ner på tablettnivå. Ingen annan produkt gör det. Det gör våra patent viktiga och patent är nu beviljade i USA, Kina, Japan, Tyskland, Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Spanien, Frankrike, Australien och Sverige. Det är genom uppkoppling via mobilnätet som Medimi tillför mest värde. Det är därför vi satsat på att liera oss med telekombolag som nu framförallt i USA gör stora satsningar på Connected Health området. Samarbetet med Trial Acceleration Institute (TAI) ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Vilken skillnad och vilken enorm besparing det är tidsmässigt att arbeta med en riktig proffspartner. Med TAI har vi nu kommit in på ”rätt” nivå i organisationen hos flera läkemedelsbolag i USA. I första skedet är det området kliniska prövningar som vi jobbar mot. Det är en enorm marknad där vår uppkopplade produkt med sina unika egenskaper passar som hand i handske. 2014 har börjat lovande för MedicPens del även om det varit lite tyst från bolaget. Det beror på att vi nu avvaktar resultatet av olika tester som amerikanska myndigheter gör med produkten. Vi är övertygade om att den kommer att bli godkänd, och det som rapporterats tillbaka till oss har varit positivt. Men vi måste likväl invänta formalian. När detta är klart har vi mycket i pipelinen. Med utgångspunkt från de positiva signalerna från marknaden och våra partners har vi inlett processen att förstärka bolaget organisatoriskt. Försäljning är prioritet ett! Men bolaget ska också har en basorganisation från vilken vi han expandera snabbt. 2014 har börjat bra och kommer att fortsätta ännu bättre. Med bästa hälsningar Cristian Hallin, VD MedicPen AB (publ) Räkenskapsåret 2013 Satsningen på telemedicin eller Connected Health som det också kallas, har utkristalliserats och bolaget har dragit upp en tydlig strategi och tagit viktiga steg på den amerikanska marknaden. Marknadsarbetet har inriktat sig på att identifiera rätt kunder och hitta rätt samarbetspartners. På grund av att föregående års (2012) emission kom in i underkant började året med ett likviditetsmässigt sämre utgångsläge än bolaget hade hoppats på, vilket delvis hämmade verksamheten. Fokus har varit att resurseffektivt göra så mycket marknadssatsningar som möjligt. Bolaget startade ett flertal kundprojekt med stor potential. Dels på hemmaplan med en studie i samarbete med en transplantationsklinik och dels ett samarbete för att möjliggöra att produkten Medimi kan användas vid viss medicinering inom kriminalvården. I Danmark var och är bolaget aktivt i kommunala hemvårdprojekt. Alla projekt är var för sig intressanta, med stor potential också internationellt. Året har framförallt präglats av satsningar på den Amerikanska marknaden. Med samarbetspartnern Trial Acceleration Institute (TAI) kommer MedicPen in på den amerikanska marknaden för kliniskaprövningar och når läkemedelsbolagen. TAI har lång erfarenhet av att bistå läkemedelsindustrin med att genomföra kliniska studier. Tillsammans med TAI säljer MedicPen in lösningen med uppkopplade Medimi för kliniska studier. Det innebär många fördelar i en klinisk studie att medicineringen kan följas i realtid. Förutsättningen för att komma i gång i större skala med uppkopplade Medimi är att produkten får myndighetsgodkännande för att kopplas upp i de amerikanska telenäten. MedicPen är övertygade om att få godkännandet, men bolaget måste invänta formalian som bedöms komma innan utgången av kvartal 1, 2014. För 2014 bedöms den största volymtillväxten komma i applikationer av produkten hos och via Amerikanska telekombolag. MedicPen har initialt valt att satsa på en aktör som använder sig av CDMA teknik som Medimi nu utrustats med. Försäljningen blev låga 111 226:- Detta för att bolaget beslöt att upphöra med direkt styckeförsäljning av Medimi eftersom det blir logistiskt ineffektivt. Bolaget har valt att använda de produkter som producerats till att föra kundprojekten framåt. MedicPens strategi är att ta rygg på en stor aktör som har en värdekedja och logistiken klar. Den tidigare styckeförsäljningen har varit värdefull då den givit bolaget betydelsefull användarfeedback. Vårt patent blev under året godkänt också i USA och Japan. Fler länder är på tur. Under septembermånad emitterades aktier ut till grupp investerare i en riktad nyemission som tillförde 5,1 miljoner kronor. Samtidigt erhöll investerarna optioner som tillsammans med en tidigare optioner tillförde bolaget ytterligare drygt 10 miljoner kronor under vintern. Bolaget hade vid årets utgång, och ingången på 2014 en stark kassa. MEDICPEN OCH MEDIMI Bakgrund – statistik över följsamhet MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till: • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus. • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år. • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet. Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm MedicPen Aktiebolag (publ) MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 800 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad. Medimi – ett system för medicineringshjälp MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser. Medimi finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla 90 tabletter. Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt. Medimi finns i två utföranden, Medimi och Medimi PRO. Medimi PRO är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. Medimi finns med GSM, CDMA, Bluetooth och USB. Väljer man GSM eller CDMA är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att göra så kallade appar. Tablettmagasinen är en central del i Medimi- systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker. Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet. Apotek och privatkund En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid. Läkemedelsindustrin Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medim ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom Medim kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades. Kliniska prövningar En av styrkorna med Medimi är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM, CDMA och Bluetooth. Medimi skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner. Sjukhus och äldreboende Genom att använda Medimi på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen. Hemsjukvård Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mail från Medimi ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mail kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal. Connected health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system Medimi är unik eftersom man fjärrstyrt kan göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen. Via mobilnätet kopplar man upp sig direkt mot Medimi, och kan då fjärrstyrt göra ändringar. Man kan till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen, eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB