Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-12-16 22:09:19

Sensor Alarm Norden AB: Styrelsen i Sensor Alarm beslutar om riktad nyemission

Stockholm den 16 december 2022

Sammanfattning

  • Styrelsen i Sensor Alarm Norden AB (publ) ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") har idag beslutat om en nyemission om högst 5 847 718 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varigenom Bolaget tillförs högst 1 403 452 kronor ("Riktade emissionen").
  • Emissionskursen uppgår till 0,24 kronor per ny aktie och har fastställts genom förhandling mellan styrelsen och investerarna.
  • Tecknare i den Riktade emissionen är Stefan Hansson, Joel Westerlund, Linnart Shabo samt Jakenius AB.
  • Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden från den Riktade emissionen för att förstärka Bolagets rörelsekapital och motståndskraft vid eventuella problem i produktions- och leverantörskedjan i ett utmanande affärsklimat.

Bakgrund

Den 25 november 2022 beslutade extra bolagsstämman i Sensor Alarm om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt upp till ett belopp om 7,4 mkr. Emissionerna fulltecknades och slutfördes i december. Bolaget har bland annat använt emissionslikviden till att återbetala 100 % av Bolagets brygglånsfaciliteter samt betala vissa leverantörsfordringar. Bolagets finansiella ställning har därmed stärkts. Sett till den allmänna makroekonomiska utvecklingen ser styrelsen dock behov av ytterligare kapitaltillskott för att stärka Bolagets rörelsekapital och öka Bolagets motståndskraft vid eventuella framtida störningar i produktions- och leverantörskedjan, exempelvis vid fortsatta covid-restriktioner i Kina eller ytterligare stigande inflation och prisökningar. En av tecknarna är dessutom leverantör inom Bolagets affärsområde, och styrelsen ser positivt på att leverantören blir aktieägare i Bolaget. Styrelsen har av dessa skäl fört fortsatta diskussioner med potentiella investerare om ytterligare kapitaltillskott till Bolaget.

Riktade emissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet som lämnades vid extra bolagsstämman den 25 november 2022, beslutat att öka Bolagets aktiekapital med högst 584 771,8 kronor genom emission av högst 5 847 718 aktier till teckningskursen 0,24 kronor per ny aktie.

Tecknad och tilldelat aktie ska betalas kontant eller genom kvittning enligt instruktion på avräkningsnota senast den 23 december 2022. Genom den Riktade emissionen tillförs Bolaget högst 1 403 452 kronor.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om högst 11,1 procent och efter den Riktade emissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget att uppgå till högst 52 450 108.

De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att

den Riktade emissionen registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan styrelsen och investerarna. Teckningskursen motsvarar den teckningskurs som fastställdes i samband med emissionerna beslutade vid extra bolagsstämman 25 november 2022. Teckningskursen innebär en rabatt om cirka 14,3 procent jämfört med stängningskursen den 16 december 2022 och en rabatt om cirka 22,6 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen under de 20 senaste handelsdagarna. Styrelsen bedömer att rabatten är skälig sett till kapitalbeloppets storlek, Bolagets behov av snabb finansiering samt Bolagets förväntade kostnader vid alternativa finansieringslösningar, exempelvis förnyade brygglånsfaciliteter eller företrädesemission med prospektkrav.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt, kostnadseffektivt och framför allt förutsebart sätt med minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden. Styrelsen har gjort en helhetsbedömning och noggrant övervägt möjligheten att anskaffa det erforderliga kapitalet genom en företrädesemission och har dragit slutsatsen att en företrädesemission skulle medföra betydligt längre genomförandetid och därmed en ökad marknadsexponering, särskilt på denna volatila och utmanande marknad, jämfört med en riktad aktieemission, och skulle också medföra en risk för att emissionen inte blir fulltecknad och/eller blir orimligt dyr i relation till emissionens storlek. Vidare skulle Bolagets betalningsförmåga riskera att försämras vid oförutsedda negativa händelser innan emissionen genomförts. Mot bakgrund av ovanstående samt utfallet i Bolagets senaste företrädesemission och Bolagets senaste teckningsoptionsprogram har styrelsen gjort bedömningen att den riktade aktieemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är det mest fördelaktiga alternativet för Sensor Alarm och i Bolagets aktieägares bästa intresse.

Denna information är sådan information som Sensor Alarm är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Utskick från Spotlight Group