Reports

Publicerat: 2014-05-06 08:04:55

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport första kvartalet 2014

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 138 (125) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 048 (-999) KSEK • Resultat per aktie uppgick till -0,07 (-0,09) SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 211 (-1 474 KSEK) • Nyemissionen som genomfördes under fjärde kvartalet 2013 har registrerats hos Bolagsverket och emissionslikviden blev tillgänglig för bolaget i januari. • Medfield har fått sina första patent beviljade i USA respektive Europa

Väsentliga händelser första kvartalet 2014 Medfield har under årets inledande månader fortsatt bedrivit ett intensivt produktutvecklingsarbete. Efter tydlig feedback från användare togs det strategiska beslutet att hoppa över en generation i utvecklingen för att gå direkt mot en produkt som även kan användas i ambulans. Medfield har hittills inkluderat 225 patienter i tre olika kliniska studier, varav 59 med diagnosen blödning och 94 med diagnosen propp. Resultaten är mycket positiva och indikerar att med Strokefinder i ambulansen kan mångdubbelt fler än dagens 10 procent få rätt behandling – och dessutom tidigare. Bolaget planerar att starta en fjärde (lokal) klinisk studie och vara igång med den internationella multicenterstudien senare under året. Bolagets marknadsföringsaktiviteter är inriktade på att skapa en bredare medvetenhet om Strokefinder – produktens nytta och möjligheter. Detta sker främst genom medverkan i nationella (Flisa) och internationella fora (Anglo Nordic MedTech Conference i UK). Förutom att dessa aktiviteter genererar en rad intressanta projekt har de t ex resulterat i den Technology Alert som National Health Service (NHS) i Storbritannien har publicerat för Strokefinder MD100 på sin ”Horizon scanning” web-sida. Syftet är att ge beslutsfattare inom NHS en förvarning om kommande intressanta produkter så att de kan vara proaktiva i sitt budget-arbete. Försäljningsarbetet är, som planerat, inriktat mot Key Opinion Leaders och den gemensamma multicenterstudien. Vinnova och SAFER finansierar ett projekt där Chalmers forskare tillsammans med medicinska kollegor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Medfields expertis har inlett en studie för att utröna Strokefinders förmåga att även detektera blödningar i samband med skallskador, t.ex. i samband med trafikolyckor. Målet är att tidigt i vårdkedjan kunna detektera sådana skador och optimera den fortsatta medicinska handläggningen. Väsentliga händelser efter periodens utgång Under april har Medfield fått två av sina patent beviljade: • Patentet kring mikrovågstomografi är godkänt i USA. Patentet täcker framförallt bildgivande system och är viktigt för Medfields framtida lösningar, där uppgifter om t ex blödningars position och storlek kan åskådliggöras. • Patentet kring monitorering av hjärnan med hjälp av mikrovågor (Brain Monitoring with Microwaves) är godkänt i Europa. I detta patent beskrivs och skyddas Medfields mikrovågsteknik och dess användning för att detektera och särskilja mellan blödande stroke och stroke orsakad av en propp. I båda fallen gäller att patentansökan är inlämnad i såväl USA som i Europa och positivt besked förväntas för båda patenten på respektive marknad. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV), som granskar och tar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskydden, har även i uppdrag av regeringen att, i form av en försöksverksamhet, göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. TLV har fattat beslut om att utvärdera Strokefinder inom ramen för denna verksamhet. VD kommentar Efter den lyckade nyemissionen har Medfield nu fått den arbetsro bolaget behöver för att fokusera på produktutveckling, kliniska studier och marknadsintroduktionen. Arbetet fortsätter enligt plan. Det tidiga intresset från NHS i UK och TLV i Sverige visar på att det finns ett stort intresse för Strokefinder. Dessa initiativ kommer att sprida kunskapen om Strokefinder och därmed underlätta framtida försäljningsarbete.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB