Reports

Publicerat: 2014-05-20 14:17:20

MedicPen AB: Kvartalsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari – 31 mars 2014

Sammanfattning av första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (3 581) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 530 004 SEK (-1 279 628) Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,03) Soliditeten per den 31 mars 2013 uppgick till 78 % (54 %) Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier

Väsentliga händelser under första kvartalet 2014 Med de kunder som bolaget kommit längst, och där affärerna bedöms vara nära förestående har arbetet fokuserat på att lösa praktiska frågor rörande myndighetsgodkännande, kundsupport och logistik. Kvartalets marknadsarbete har präglats av täta kundkontakter och uppföljningar av olika test och utvärderingar som kunderna gör av produkten Medimi. Väsentliga händelser efter första kvartalet 2014 MedicPen har utsett Per Nilsson till ny VD i bolaget. Nilssons huvuduppgift förutom att avlasta Cristian Hallin VD-skapet, är att bygga bolagets organisation vilket är ett viktigt led för MedicPens nästa steg i utvecklingen. I och med att affärerna bedöms vara nära att komma i gång behöver bolaget i större utsträckning bygga en organisation som kan svara upp till marknadens krav på snabb respons på såväl rena säljfrågor som tekniska detaljer och leveranser. Tidpunkter för ekonomisk information Halvårsrapport 2014: 2014-08-20 Delårsrapport januari – september 2014: 2014-11-19 Bokslutskommuniké för 2014: 2015-02-26 Vd har ordet Jag har nyligen tillträtt som VD för MedicPen och jobbar sedan några veckor tillbaka tillsammans med min företrädare och bolagets grundare Cristian Hallin som hjälper mig att komma in i verksamheten. När jag fick erbjudandet om VD-skapet i MedicPen ville jag veta mer om bolaget. Det jag såg gjorde mig mycket interesserad. Min bedömning är att Cristian lagt ned ett mycket kvalificerat arbete, både när det gäller marknadsanpassning av produkten och marknadspositionering. Det är viktigt att Cristians ovärderliga kunskap bibehålls i bolaget och att Cristian nu kan lägga all kraft på de stora slutförhandlingar som MedicPen står inför. Stora affärer tenderar ofta att ta längre tid än man initialt beräknar. Jag har själv deltagit i några möten med kunder och kan vitsorda det goda mottagandet. Tillsammans med styrelsen planerar jag hur organisationen ska förstärkas när försäljningen på allvar tar fart. Jag tror på den utstakade strategin att vända sig till stora kunder, även om det i många stycken är komplicerat att komma till avslut. Det var på initiativ från min företrädare Cristian Hallin som rekryteringen av extern VD genomfördes. Det vittnar om en vidsynthet och jag är mycket imponerad av det han gjort och gör för bolaget På grund av andra engagemang har bolagets CFO Karl Hillgård avböjt omval i styrelsen. Hillgård kommer dock att arbeta vidare i MedicPen, fast på deltid och bistå mig i bildandet av bolagets nya organisation. Jag håller på att sätta mig in i bolaget, och av det jag sett så här långt så är MedicPen ett välpositionerat och spännande bolag. Det är med stor glädje och tillförsikt som jag accepterat jobbet som VD. Per Nilsson VD MedicPen AB (publ) MEDICPEN OCH MEDIMI® Bakgrund – statistik över följsamhet MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till: • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus. • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år. • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet. Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm MedicPen Aktiebolag (publ) MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad. Medimi® – ett system för medicineringshjälp MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser och kringutrustning till den. Medimi finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla 90 tabletter. Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt. Medimi finns i två utföranden, Medimi och Medimi PRO. Medimi PRO är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. Medimi finns med olika möjligheter till kommunikation via mobilnäten så som GSM och CDMA som är en amerikansk standard. Vidare kan Medimi kommunicera via Bluetooth och USB. Väljer man GSM eller CDMA är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att göra så kallade appar. Tablettmagasinen är en central del i Medimi- systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker. Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet. Apotek och privatkund En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid. Läkemedelsindustrin Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom att använda Medimi kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades hos patienterna. Kliniska prövningar En av styrkorna med Medimi är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM, CDMA (i USA)och Bluetooth. Medimi skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner. Sjukhus och äldreboende Genom att använda Medimi på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen. Hemsjukvård Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mail från Medimi ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mail kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal. Connected health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system Medimi är unik eftersom man fjärrstyrt kan göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen. Via mobilnätet kopplar man upp sig direkt mot Medimi, och kan då fjärrstyrt göra ändringar. Man kan till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen, eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Halmstad den 20 maj 2014 Styrelsen, MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB