Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-06 11:06:30

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB: meddelar utfall i riktad emission

Blick Global Group AB ("Blick" eller ''Bolaget'') meddelar utfallet av den riktade nyemission som offentliggjordes den 3 januari 2023 ("Riktade Emissionen"). Den riktade emissionen tecknades till 165 458 units av samma typ som i företrädesemissionen. Blick tillförs därmed 3 970 992,00 kronor före emissionskostnader.

Den 2 februari 2023 fattade en extra bolagsstämma beslut om en riktad emission till ett antal investerare på samma villkor som i företrädesemission som offentliggjordes den 3 januari 2023. I den Riktade Emissionen tecknades 165 458 units av samma typ som i företrädesemissionen, motsvarande en emissionslikvid om cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader. Bolaget hade erhållit teckningsåtaganden i den Riktade Emissionen på emissionsbeloppet från ett fåtal vidtalade investerare, bland andra aktieägare som avstod att teckna sin andel i företrädesemissionen. Den Riktade Emissionen innebär en ökning av Bolagets aktiekapital med 3 746 829,5016 kronor genom en ökning av 992 748 antal aktier. Genom den Riktade Emissionen emitteras även 165 458 teckningsoptioner av serie TO4, vilka berättigar till teckning av 165 458 aktier i Bolaget. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare högst 624 471,5836 kronor och antalet aktier ökar med högst 165 458 aktier. Vid fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner som emitterats inom ramen för den Riktade Emissionen tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 1,1 MSEK.

Total ökning av antal aktier och aktiekapital

Sammantaget medför företrädesemissionen och den Riktade Emissionen (gemensamt "Emissionerna") att antalet aktier i Blick ökar med 4 818 666 aktier från 4 742 755 aktier till 9 561 421 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 18 186 609,2172 kronor från 17 900 105,9210 kronor till 36 086 715,1382 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 50,4 procent av röster och kapital i Bolaget.

För det fall samtliga Teckningsoptioner som emitterats genom Emissionerna utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget, kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 803 111 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare högst 3 031 101,5362 kronor. Detta motsvarar en utspädningseffekt från Teckningsoptionerna om ytterligare högst cirka 7,7 procent av röster och kapital i Bolaget.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Waterfront Stockholm, United Spaces
C/O Wiget Group
101 23 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB