Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-09 11:45:03

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB: Information om BTU och teckningsoptioner av serie TO4

Företrädesemissionen samt den riktade emissionen i Blick Global Group AB ("Blick" eller "Bolaget") kommer att registreras under vecka 7 hos Bolagsverket och betalda tecknade units (BTU) kommer därmed att ersättas av aktier och teckningsoptioner.

Sammantaget medför företrädesemissionen och den riktade emissionen att antalet aktier i Blick ökar med 4 818 666 aktier från 4 742 755 aktier till 9 561 421 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 18 186 609,2172 kronor från 17 900 105,9210 kronor till 36 086 715,1382 kronor.

Information om betald tecknad unit

Kortnamn: BLICK BTU

ISIN-kod: SE0019354614

Information om teckningsoption av serie TO4

Kortnamn: BLICK TO4

ISIN-kod: SE0019354598

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Genom företrädesemissionen och den riktade emissionen emitteras även 803 111 teckningsoptioner av serie TO4 vilket berättigar till teckning av 803 111 aktier i Bolaget. De teckningsoptioner av serie TO4 som har emitterats i företrädesemissionen och den riktade emissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Blick under teckningsperioden från och med den 1 mars 2024 till och med den 28 mars 2024. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO4 uppgår till 7,00 kronor.

Teckningsoptionerna av serie TO4 tas upp till handel på Spotlight Group från det att konvertering av BTU har skett i Euroclears system, vilket beräknas ske i början av vecka 8, till och med den 26 mars 2024.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO4 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 5,6 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO4 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare högst 3 031 101,5362 kronor.

Rådgivare

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)

erik@blickglobal.com

+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)

Waterfront Stockholm, United Spaces

C/O Wiget Group

101 23 Stockholm

Om Blick Global Group

Blick Global är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med stor utvecklingspotential inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Spelutveckling, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB