Reports

Publicerat: 2014-08-20 09:07:26

MedicPen AB: Kvartalsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari – 30 juni 2014

Sammanfattning av halvårsrapporten 2014 2014-01-01 – 2014-06-30 (6 månader) • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (3 581) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 003 123 SEK (-2 563 189) • Resultatet per aktie* uppgick till -0,05 SEK • Soliditeten per den 30 juni 2014 uppgick till 76 % * Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier 2014-04-01 – 2014-06-30 (3 månader) • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 473 119 SEK (-1 283 561) • Resultat per aktie* uppgick till – 0,03 SEK *Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014 Styrelsen i MedicPen utsåg Per Nilsson till vd för bolaget, han tillträdde sin tjänst i maj. Per Nilssons huvuduppgift förutom att avlasta Cristian Hallin VD-skapet, är att bygga bolagets organisation vilket är ett viktigt led för MedicPens nästa steg i utvecklingen. Under kvartalet har Cristian satt in Per i verksamheten och tillsammans har de besökt bolagets viktigaste kunder och sammarbetspartners. MedicPens fokus är än mer uttalat marknaden för bolagets produkter. Väsentliga händelser efter andra kvartalet 2014 Bolaget förlänger sammarbetsavtalet med det amerikanska företaget Trail Acceleration Institute (TAI). Sammarbetet har pågått i ett år och bägge parter är nöjda med vad som åstadkommits inom ramarna för avtalet. TAI arbetar mot den amerikanska läkemedelsindustrin främst gällande kliniska studier. Vidare har avtal tecknats med The Uzsoki Street Hospital och G2N Global Advisory Service LTD. Arbetet med att integrera MedicPens produkt Medimi i Microsofts HealthVault är därmed inlett. Det beräknas ta minst sex månader innan Medimi är integrerad och godkänd av Microsoft. Partners i projektet är Microsoft, Medexpelt 77 Elektronika, Penta Vox och Promecome LTT. Under sommaren blev ett avtal klart om ett pilotprojekt på danska Bornholm där MedicPen är delaktig i att vara med och utveckla medicinhanteringen tillsammans med Bornholms Regionkommune, Bornholms hospital och det danska företaget KMD A/S. Systemet kommer att vara online och flytta medicinhanteringen flera steg framåt. Projektet är finansierat med offentliga medel och kommer att pågå till våren – 16. Under sommaren meddelade bolagets grundare Cristian Hallin att han på grund av familjeskäl lämnar sin operativa roll i MedicPen. Han slutar inte utan finns till bolagets förfogande på daglig basis och arbetar med att tillse så att bolagets nye vd Per Nilsson får det stöd och den uppbackning han behöver för att bygga bolaget. Cristian arbetar också fortsättningsvis aktivt i MedicPens styrelse. Under sommaren har MedicPen också öppnat ett kontor i Malmö för att underlätta rekryteringen av medarbetare. Tillgången på kvalificerade medarbetare inom området medicinteknik är större i Malmö/Lund regionen. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari – september 2014: 2014-11-19 Bokslutskommuniké för 2014: 2015-02-26 Vd har ordet Jag har sedan mitt tillträde tillsammans med Cristian Hallin träffat de flesta av MedicPens kunder och samarbetspartners. Nedan följer en uppdatering av affärsläget inom respektive område. Teknik CDMA- Styrelsen beslöt efter noggrann utvärdering att satsa på trådlös online kommunikation via det amerikanska CDMA-nätet. I Sverige arbetar vi via GSM- nätet. I samband med testförfarandet för myndighetsgodkännande -med CDMA i USA, visade det sig att den utstrålade effekten är för låg i vissa frekvensband. Vi uppgraderar nu antennen vilket löser detta, och nya test beräknas ske under september-14. De under 2013 kommunicerade nyheterna rörande de Amerikanska affärerna hänger ihop. Avtalet med M2M DataSmart kom till som ett resultat av täta kontakter med ett amerikanskt telekombolag som jobbar med M2M DataSmart. Telefonbolaget och telekombranschen generellt har identifierat Connected health och Connected medicine som affärsområden att satsa på. TAI Triai Acceleration Institute (TAI) har väckt intresse för våra produkter bland flera amerikanska läkemedelsbolag, främst som ett verktyg för att förbättra och effektivisera deras kliniska studier. Detta är en potentiellt viktig marknad för oss. Genom att vi har ett system som klarar allt från automatladdning för storskalig påfyllning av medicin till online insamling av följsamhetsdata från stora användargrupper, har vi en lösning som förbättrar de kliniska prövningarna och som är kostnadseffektiv. I USA arbetar vi också mot sjukhus och hemsjukvården och även i denna sektor arbetar vi f.n. med TAI. När Medimi är myndighetsgodkänd för den amerikanska marknaden räknar vi med att skriva samarbetsavtal med en annan aktör som är mer fokuserad mot denna marknad. Bornholm Avtalet med Bornholms Kommun, Bornholms sjukhus och KMD visar att vi är med och sätter standarden för framtidens medicinhantering. Även om det inte ger stora volymer på kort sikt så är detta ett mycket stort steg framåt. Den standard som sätts i Bornholms projektet har stora förutsättningar att bli standard i Danmark såväl som i andra länder. Då är våra produkter med och vi har den kommersiella nisch vi kämpar så hårt för att skapa. Ungern Ett annat intressant samarbete är det som nyligen inletts med ett av Ungerns främsta sjukhus, Uzoki Street hospital. Där ska man via Connected health-lösningar samla data såsom blodtryck, blodsocker, EKG och medicinsk följsamhet. Övergripande projektansvar har, förutom sjukhuset, Microsoft. Microsoft har utvecklat en mjukvara HealthVaulth som ska vara hjärtat i systemet. Att bli integrerat i HealthVault som finns över hela världen betyder mycket för MedicPen. Detta projekt har sin upprinnelse i det Telenorsammarbete som lades på is när Telenor drog ner sina satsningar i denna sektor. Hösten Vi är just nu inne i en process på den Svenska och Norska marknaden med en stor och viktig aktör. Avtal är inte skrivet, så vi kan i dagsläget inte avslöja namnet på detta företag. Det ser positivt ut och skulle ge oss ytterligare ett bevis på att vi håller på att bli en viktig aktör när det gäller framtidens medicinhantering. Vi fortsätter våra tidigare kommunicerade samarbeten med Scandoc/Reticulum-Kriminalvården, A&O Group - Kanada samt Stream Communications-Storbritannien. Då vi ännu inte nått några signifikanta framsteg kommenterar vi inte dessa samarbeten ytterligare. Detta gäller även den leverans av Medimi till ett av de största läkemedelsföretagen. Vi räknar inte med att just denna leverans ger följdaffärer på kort sikt. Prioriteringarna som jag beskriver ovan har ledningen gemensamt kommit fram till efter att noga analyserat de möjligheter som bolaget har, och mitt uppdrag från styrelsen är entydigt att få fart på affärerna. Under hösten kommer vi att ha fokus på godkännande i USA. Dessutom kommer vi att delta aktivt i Ungern- och Bornholms projekten samt försöka landa samarbetet med aktören i Sverige och Norge. När vi fått godkännandet i USA räknar vi med att order börjar komma därifrån. Då är det dags att börja bygga en stark organisation. Det kommer att bli en spännande höst! Per Nilsson, VD MedicPen AB (publ) MEDICPEN OCH MEDIMI® Bakgrund – statistik över följsamhet MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att oföljsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till: • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus. • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år. • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar. • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet. Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm MedicPen Aktiebolag (publ) MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad. Medimi® – ett system för medicineringshjälp MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser och kringutrustning till den. Medimi finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla 90 tabletter. Mjukvaran i Medimi håller rätt på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt. Medimi finns i två utföranden, Medimi och Medimi PRO. Medimi PRO är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat. Medimi finns med olika möjligheter till kommunikation via mobilnäten så som GSM och CDMA som är en amerikansk standard. Vidare kan Medimi kommunicera via Bluetooth och USB. Väljer man GSM eller CDMA är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att göra så kallade appar. Tablettmagasinen är en central del i Medimi- systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker. Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet. Apotek och privatkund En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid. Läkemedelsindustrin Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom att använda Medimi kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades hos patienterna. Kliniska prövningar En av styrkorna med Medimi är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM, CDMA (i USA)och Bluetooth. Medimi skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner. Sjukhus och äldreboende Genom att använda Medimi på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen. Hemsjukvård Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mail från Medimi ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mail kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal. Connected health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system Medimi är unik eftersom man fjärrstyrt kan göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen. Via mobilnätet kopplar man upp sig direkt mot Medimi, och kan då fjärrstyrt göra ändringar. Man kan till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen, eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. Avlämnande av delårsrapport Halmstad den 20 augusti 2014 Styrelsen, MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB