Reports

Publicerat: 2023-02-24 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB avger härmed bokslutskommuniké för 2022.

 

A picture containing text, clipart, tableware

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutskommuniké

2022-01-01 till 2022-12-31

 

Medfield Diagnostics AB (publ)

556677–9871

Fjärde kvartalet 2022

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3 487 (2 395) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 606 (-1 590) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,04) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -5 642 (-3 812) KSEK

Helåret 2022

 • Rörelsens intäkter uppgick till 10 211 (8 795) KSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 370 (-7 258) KSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,20) SEK
 • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -357 (3 481 ) KSEK
 • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9 700 (10 057) KSEK

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 

 • Medfield meddelade den 3 oktober att man den 3 till 6 oktober, med stöd av Business Sweden, kommer att besöka ett antal potentiella kunder och key opinion leaders (KOL) inom Stroke i Storbritannien. Resan kommer att inledas med ett besök på Kings College Hospital i London. Senare kommer det att genomföras ett antal möten i Manchester och i Glasgow. Storbritannien är en av Medfields viktigaste marknader, där stroke är en ledande orsak till dödsfall och funktionshinder.
 • Den 27 oktober presenterade Medfield att bolaget erhållit en kommersiell order från blivande distributör i Grekland. Som ett led i det "Memorandum of Understanding" (MoU) som 12 september 2022 skrevs mellan Medfield Diagnostics och Flexmed, har nu FlexMed lagt en första order på 3 system MD100 Strokefinder. Instrumenten kommer att placeras för kliniskt bruk på utvalda kliniker i Aten. MoU omfattar också en utvärdering av den grekiska marknaden och därefter ska parterna ingå ett distributörsavtal. Detta var bolagets första kommersiella order efter att bolaget erhöll CE-certifiering enligt MDR i juni 2022.
 • Medfield meddelade den 1 november att Professor Christopher Levi från Hunter Medical Research Institute i Newcastle, Australien har presenterat ett abstract på World Stroke Congress (WSC) med verifieringsresultat baserat på data från strokestudierna i Sverige, Norge och Australien. Sensitiviteten för MD100 Strokefinder uppgår till 97% och specificiteten till 48%, vilket är en hög träffsäkerhet för att identifiera stroke.
 • Den 21 december meddelade Medfield att de tre MD 100 Strokefinder som Flexmed, som blivande distributör lagt en order på, placeras på kliniker i Aten. Instrumenten kommer att placeras på neuroavdelningen på ett privat sjukhus i Aten samt på triageringsenheten – intensivvårdsavdelningen på ett publikt sjukhus i Aten. Personalen på sjukhusen ska genomgå utbildning under ledning av Medfield. Instrumenten ska sedan ingå i en användarutvärdering för att samla data och erfarenheter i syfte att skapa faktaunderlag. Underlagen ska ligga till grund för utveckling av nya vårdprotokoll för att kunna implementera MD100 Strokefinder på sjukhus.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

 • Medfield meddelade den 20 januari att bolaget kommer att ställa ut på Framtidens Hälso & Sjukvård 25-26 januari. Framtidens Hälso & Sjukvård går av stapeln på Kista-mässan utanför Stockholm. Parallellt med Framtidens Hälso & Sjukvård arrangeras även e-Hälsa+MVTe samt Lösningar för Offentlig Sektor. Dessa tre mässor skapar en heltäckande och komplett mötesplats – allt för att du som jobbar och verkar i sjukvården och offentlig sektor ska kunna leda och effektivisera Sverige. Totalt kommer över 250 utställare och 200 talare deltaga under 2 dagar vilket gör eventet till det största i sitt slag i Sverige.
 • Den 23 januari meddelade Medfield Diagnostics AB (publ) att bolaget har tecknat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av MD100 Strokefinder i Grekland inom segmentet "Public and private Healthcare" med det grekiska företaget Flexmed Technologies Innovations IKE. Distributionsavtalet är en viktig del i Medfields strategi för en kommersiell lansering av MD100 Strokefinder i Europa i allmänhet och i Grekland i synnerhet.
 • Den 31 januari meddelade Medfield att styrelseledamoten Ulf Troedsson på egen begäran i dag valt att lämna sin plats i Medfields Diagnostics styrelse. Orsaken är att Ulf sedan flera år också har varit engagerad i bolag verksamma inom förnyelsebar energi, där aktivitetsnivån ökat kraftigt under senare tid. Ulf har därför valt att fokusera sin tid på dessa engagemang och lämnar därför Medfield i dag.

 

 

VD kommentar

Första kommersiella ordern togs emot i oktober och bolaget har fortsatt täta dialoger med den europeiska marknaden för ytterligare expansion.

 

För att möta denna framgång har vi under kvartalet fortsatt med omställningen av organisationen till att positionera oss för marknadslansering. Omställningen har varit givande, och redan i september påbörjades kvalificerade kontakter med prioriterade europeiska marknader.

 

I början av oktober gjorde Medfield en roadshow i UK med fokus på London, Manchester, Preston och Glasgow. Resultatet blev att bolaget kommer att fokusera på fördjupade dialoger med Oxford Academic Health Science Network, Salford University Hospital, Glasgow University Hospital och Leeds University Hospital.  Senare i oktober deltog Medfield på ”Ambulans 2022” i Stockholm och fördjupade relationerna med ambulanssjukvården i Norden.

 

I slutet av oktober presenterade Medfield på World Stroke Congress i Singapore. Där presenterade också Professor Christoffer Levi från Hunter Medical Research Institute i Australien, ett arbete om prestandan i MD100 Strokefinder. Arbetet bygger på tränings- och verifieringsdata som ligger till grund för den kliniska prestandan för CE-märkningen av MD100 Strokefinder.

 

I november deltog Medfield på Greece National Stroke Congress i Thessaloniki. En mycket viktig kongress där Medfield och Chalmers Tekniska Högskola presenterade tillsammans. I samband med kongressen fortsatte arbetet med FlexMed Technologies och utveckling av distributörsavtal och användarstudier på sjukhus i Aten. Användarstudierna ska utgöra stöd för utveckling av nya vårdprotokoll som inkluderar användning av MD100 Strokefinder. Detta skulle kunna generera betydande försäljning för Medfield eftersom antalet strokefall i Grekland uppgår till ca 35 000 årligen och incidensen bedöms öka med 19 procent fram till 2035. Men också för att stora regionala skillnader på tillgången på strokevårdsenheter, gör att det finns ett uppdämt behov av en bättre och mer likvärdig strokevård i Grekland.

 

Under december fortsatte diskussionerna med Offshore Health Services AS och samarbetsformerna börjar komma på plats. Parterna siktar på att vara klara med ett avtal i början av 2023. Medfield ökade under perioden också antalet marknadskontakter i både Tyskland och Holland.

Det har under perioden varit en hög aktivitetsnivå som resulterat i flera potentiella affärskontakter. Bolaget arbetar med att snabbt öka antalet användare för att också kunna samla användardata och för att kunna verifiera den faktiska kliniska nyttan vid användandet av systemet. Klinisk verifiering är ett viktigt steg för att kunna fortsätta med att accelerera en etablering av MD100 Strokefinder på bolagets nyckelmarknader.

Accelerationsfasen medför ett starkt fokus i bolaget på kundaktiviteter och produkttillgänglighet där vi ser fram emot att kunna skörda frukten av vårt hårda arbete och generera ännu större värde i bolaget med en tydlig tillväxt. Jag ser fram emot att vidare få uppdatera er aktieägare om denna resa.

 

Göteborg den 24 februari 2023

Stefan Blomsterberg
Stefan Blomsterberg, VD

 

 

Om Medfield

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra screening av patienter med hjärnskador. Pre-hospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra detektion av hjärnskador. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar avancerad mjukvara och artificiell intelligens i mikrovågbaserade system, för att i första hand undersöka patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

 

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

 

 

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under 2022 uppgick till 10 211 KSEK (8 795) och består av intäkter från försäljning med 2 400 KSEK (400), aktiverat arbete för egen räkning 7 090 KSEK (7 602) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 721 KSEK (793).

 

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för 2022 uppgick till -8 370 KSEK (-7 258).

 

Likvida medel

Per den 31 december 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 9 700 KSEK (10 057). Kassaflöde från den löpande verksamheten under 2022 uppgick till

-10 934 KSEK (-7 712). Totalt kassaflöde för 2022 uppgick till -357 KSEK (3 481) varav från nyemission om 17 667 KSEK (18 797). 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av 2022 till 3 046 573,12 SEK (2 665 751,62) fördelat på 40 620 975 aktier (35 543 355). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Den fastställda tilldelningen omfattar 325 000 teckningsoptioner vilka fullt utnyttjade innebär en utspädning om maximalt ca 1,5%.

Insynspersoners aktieinnehav per 2022-12-31

 

 

2022-12-31

2021-12-31

Namn

 

 

Andreas Fhager

1 529 479

1 529 479

Stefan Jacobsson (genom bolag)

7 583

7 583

Mikael Persson (genom bolag)

3 798 208

3 798 208

Stefan Blomsterberg

35 014

30 644

Anders Nordin

23 333        

      23 333                    

Claes Beckman

26 663

23 333

Ulf Troedsson

7 000

 

Björn Larsson

0

 

Göran Roos

0

 

 

 

 

 

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2022.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Årsredovisning tillgänglig

Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2022 är planerad att publiceras på bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsida 2023-05-12.

Årsstämma i Medfield är planerad att hållas i Göteborg 2023-06-02.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter

2023-04-21 Delårsrapport för första kvartalet 2023

2023-08-25 Delårsrapport för andra kvartalet 2023

2023-10-27 Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

2024-02-23 Bokslutskommuniké för 2023

 

 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

 

Göteborg den 24 februari 2023

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 0723-05 87 00

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning KSEK

Okt-Dec 2022

Okt-Dec 2021

Jan-Dec 2022

Jan-Dec 2021

 

 

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

2 400

0

2 400

400

Förändring av lager av produkter i arbete

-38

12

-52

237

Aktiverat arbete för egen räkning

1 005

1 959

7 090

7 602

Övriga rörelseintäkter

120

424

773

556

Summa

3 487

2 395

10 211

8 795

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halvfabrikat och komponenter

-1 028

-61

-1 170

-1 089

Övriga externa kostnader

-2 544

-2 024

-8 696

-7 435

Personalkostnader

-2 531

-1 900

-8 721

-7 531

Övriga rörelsekostnader

0

0

-4

-3

Summa rörelsens kostnader

-6 103

-3 985

-18 591

-16 058

 

 

 

 

 

Rörelseresultat

-2 616

-1 590

-8 380

-7 263

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

Resultat från försäljning kortfristig placering

0

0

0

23

Ränteintäkter

10

0

10

0

Räntekostnader

0

0

0

-18

Summa resultat från finansiella poster

10

0

10

5

 

Resultat efter finansiella poster

-2 606

-1 590

-8 370

-7 258

 

 

 

 

 

Periodens förlust

-2 606

-1 590

-8 370

-7 258

 

 

 

 

 

 

Balansräkning KSEK

 

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 

 

57 492

50 861

Patent, varumärke och liknande rättigheter

 

 

2 810

2 351

 

 

 

60 302

53 212

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 

 

864

864

 

Summa anläggningstillgångar

 

 

61 166

54 076

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager mm

 

 

 

 

Varulager

 

 

1 645

1 697

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

Kundfordringar

 

 

2 400

0

Aktuella skattefordringar

 

 

447

214

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

492

376

Förutbetalda kostnader och upplupna

intäkter

 

 

780

569

 

 

 

4 119

1 159

 

Kassa och bank

 

 

9 700

10 057

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

 

15 464

12 913

 

Summa tillgångar

 

 

76 630

66 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning KSEK

 

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

1

 

 

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

Aktiekapital

 

 

3 047

2 666

Reservfond

 

 

275

275

Fond för utvecklingsutgifter

 

 

38 559

31 928

 

 

 

41 881

34 869

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

Överkursfond

 

 

137 551

120 264

Balanserad förlust

 

 

-98 462

-84 573

Årets förlust

 

 

-8 370

-7 258

 

 

 

30 719

28 433

 

Summa eget kapital

 

 

72 600

63 302

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

850

641

Övriga kortfristiga skulder

 

 

313

841

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

2 867

2 205

Summa kortfristiga skulder

 

 

4 030

3 687

 

Summa eget kapital och skulder

 

 

76 630

66 989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

 

Not

2022

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

Rörelseresultat före finansiella poster

 

 

-8 380

-7 263

 

 

 

 

 

 

 

Erhållen ränta

 

 

10

0

 

Erlagd ränta

 

 

0

-18

 

Betald skatt

 

 

-233

0

 

 

 

 

-8 603

-7 281

 

 

 

 

 

 

 

Ökning/minskning övriga varulager

 

 

52

-237

 

Ökning/minskning kundfordringar

 

 

-2 400

0

 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

 

 

-327

-139

 

Ökning/minskning leverantörsskulder

 

 

209

158

 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

 

 

135

-213

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

-10 934

-7 712

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

 

 

-7 090

-7 602

 

Investeringar i dotterbolag

 

 

0  

-2 

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

-7 090

-7 604

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

Nyemission

 

 

17 667

18 797

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

 


17 667


18 797

 

 

 

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

 

-357

3 481

 

Likvida medel vid periodens början

 

 

10 057

6 576

 

Likvida medel vid periodens slut

 

 

9 700

10 057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter

Not 1 Förändring av eget kapital

 

Aktie-
kapital

Reserv-

fond

Fond för   utvecklings-utgifter

  Över-
  kurs-
  fond

Övrigt
fritt eget
kapital

 Summa
eget
kapital

Eget kapital 2021-12-31

 2 666

275

31 928

120 264

   -91 832

 63 302

Nyemission

   381

 

 

 20 945

   

 21 326

Emissionskostnader

 

 

 

  -3 658

 

  -3 658

Omföring av utvecklingskostnader

 

 

 6 631 

 

    -6 631

   

Resultat Q1 2022

 

 

 

 

    -1 504

  -1 504

Resultat Q2 2022

 

 

 

 

    -2 545

  -2 545

Resultat Q3 2022

 

 

 

 

    -1 715

  -1 715

Resultat Q4 2022

 

 

 

 

    -2 606

  -2 606

Eget kapital 2022-12-31

 3 047

275

38 559

137 551

  -106 833

72 600

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapitalet består av 40 620 975 aktier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB