Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-02-24 12:35:53

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör bokslutskommuniké för fjärde kvartalet och helåret 2022.

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende perioden 1 januari – 31 december 2022. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Martin Norsebäck kommenterar:

"Med fjärde kvartalet bakom oss kan vi med glädje konstatera att kostnadsomställningen, anpassad till vår nya plattform och distributionsstrategi, är på god väg att slutföras. Vi kan också konstatera ett mycket starkt intresse från kapitalmarknaden vilket resulterat i att Sensor kunde slutföra kapitalanskaffningen på ett tillfredställande sätt. Emissionsprocessen, som slutfördes i december, har givit oss en position med mycket låg skuldsättning vilket skapar förutsättningar till ett förbättrat resultat och kassaflöde. Dessa förutsättningar lägger grunden för våra framtida tillväxtsatsningar."

Kvartalet oktober — december 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 724 (2 321) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 691 (-5 460) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,12 (-0,67) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 68 (38) %.

Helåret januari – december 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 865 (7 363) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 11 603 (-15 974) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,65 (-2,19) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 68 (38) %.

Väsentliga händelser under 2022

Första kvartalet

 • Sensor Alarm utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med m.nu
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Caravan Club
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Elkapsling
 • Sensor Alarm håller en extra bolagsstämma där stämman beslutar att bemyndiga Styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 • Sensor Alarms styrelse beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,5 MSEK och offentliggör prospekt.

Andra kvartalet

 • Sensor Alarm informerar om att den globala marknaden för brandlarm förväntas växa till ca 56 miljarder SEK 2030 med en årlig genomsnittlig tillväxt om 7,2 % mellan 2022 och 2030, enligt en ny rapport från Grand View Research Inc.
 • Sensor Alarm inleder ett samarbete det norska byggföretaget Harestua Bygg.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med e-handlaren Camping 4U.
 • Senor Alarm anställer Jonas Ekwall som ny CFO.
 • Sensor Alarm meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units. Sensor Alarm tillförs cirka 12 MSEK före emissionskostnader.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Västerås Caravan Service.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Intelligent Brands.
 • Sensor Alarm genomför årsstämma. Kommuniké med sammanfattande beslut återfinns på bolagets hemsida.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med e-handlaren GetCamping.
 • Sensor Alarm meddelar att bolagets företrädesemission som pågick mellan den 30 mars 2022 och den 13 april 2022 är registrerad hos bolagsverket. Det totala antalet aktier i bolaget ökar därmed med 7 272 540 aktier till totalt 15 405 040 aktier. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner skedde 16 maj 2022, vilket också var första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Dalakraft.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med SRC Svensk Camping.

Tredje kvartalet

 • Sensor Alarms avtal med Sedermera om likviditetsgaranti upphör.
 • Sensor Alarm meddelar utfall av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

Fjärde kvartalet

 • Sensor Alarm avser genomföra riktade nyemissioner om totalt cirka 7,5 miljoner kronor.
 • Sensor Alarm kallar till extra bolagstämma för att besluta om riktad emission.
 • Sensor Alarm genomför en riktad nyemission om totalt cirka 7,4 miljoner kronor.
 • Sensor Alarm genomför riktad nyemission om totalt cirka 1,4 miljoner kronor. Efter de riktade emissionerna uppgår antalet aktier och röster i Bolaget till 52 450 108, aktiekapitalet uppgår till 5 245 010,80 kr.

Väsentliga händelser efter 2022

 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Utskick från Spotlight Group