Reports

Publicerat: 2014-09-02 08:31:18

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport andra kvartalet 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 461 (257) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 285 (-1 904) KSEK • Resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,15) SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -6 623 (-3 180) KSEK Sammanfattning av rapportperioden 1 april – 30 juni 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 324 (133) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 237 (-904) KSEK • Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,07) SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -3 412 (-1 706) KSEK

Väsentliga händelser andra kvartalet 2014 Den studie som Medfield utfört tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har publicerats i tidskriften IEEE Transactions on Biomedical Engineering. Artikeln, som ger en indikation på den nytta Strokefinder kan innebära i akut strokevård, genererade ett stort internationellt intresse och uppmärksammades i media världen över. Under andra kvartalet har Medfield fått två av sina patent beviljade: • Patentet kring mikrovågstomografi är godkänt i USA. Patentet täcker framförallt bildgivande system och är viktigt för Medfields framtida lösningar, där uppgifter om t ex blödningars position och storlek kan åskådliggöras. • Patentet kring monitorering av hjärnan med hjälp av mikrovågor (Brain Monitoring with Microwaves) är godkänt i Europa. I detta patent beskrivs och skyddas Medfields mikrovågsteknik och dess användning för att detektera och särskilja mellan blödande stroke och stroke orsakad av en propp. Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV), som granskar och tar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskydden, har även i uppdrag av regeringen att, i form av en försöksverksamhet, göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. TLV har fattat beslut om att utvärdera Strokefinder inom ramen för denna verksamhet och detta projekt är nu igång. Målsättningen med projektet inkluderar utvärdering av såväl patientnyttan som de hälsoekonomiska effekterna av Strokefinder och skall avrapporteras innan årets slut. Medfield Diagnostics årsstämma hölls den 2 juni. Vid stämman omvaldes Agneta Franksson, Arne Ferstad, Bengt Arne Sjöqvist, Mikael Persson och Stefan Jacobsson som ledamöter i Medfields styrelse. Likaså omvaldes Arne Ferstad som ordförande. I maj flyttade Medfield in i nya och mer ändamålsenliga lokaler på Medicinaregatan 8B i Göteborg. Väsentliga händelser efter periodens utgång I augusti förstärkte Medfield ledningen inom marknad och klinisk utveckling genom att rekrytera Håkan Hörnell som Business Development Director. Håkan kommer närmast från en tjänst som marknadschef på Boston Scientific. I augusti erhöll Medfield även sitt ISO 13485 certifikat av det ackrediterade certifieringsbolaget Intertek. ISO 13485 är en internationell standard för kvalitetsledning kopplat till utveckling, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och är baserad på den mer generella standarden ISO 9000. Den inledande studie som syftar till att utröna Strokefinders förmåga att detektera blödningar i samband med skallskador har nu startat. Studien bedrivs av forskare på Sahlgrenska och Chalmers, tillsammans med expertis från Medfield. VD kommentar Exponeringen i samband med publiceringen av de första kliniska resultaten med Strokefinder har varit positiv: Medfield och Strokefinder har uppmärksammats i över 200 internationella media, inkluderande BBC, Forbes, CNN, etcetera. Publiciteten har lett till ett antal mycket intressanta kontakter, både med key opinion leaders inom akut strokevård och med möjliga partners ur ett mer industriellt perspektiv. • Inom produktutvecklingen har konstruktionen av MD100 färdigställts och produktion av en begränsad förserie startat. Första exemplaret ur denna förserie finns nu i företagets lab för verifiering. Kommande exemplar skall användas i kliniska studier. • Kliniska studier har fortgått (MF03) och nästa studie förberetts (MF04). MF03 kommer att avslutas under tredje kvartalet och MF04 planeras starta omedelbart därefter. • Ett viktigt steg mot CE-märkning har tagits i och med certifieringen enligt ISO 13485. Allt detta, tillsammans med förstärkningen av marknadsfunktionen och flytt till nya lokaler, gör att Medfield idag är ett annat företag jämfört med i början på året. Publiceringen av de kliniska studie-resultaten, ISO-certifikatet och att ha en komplett förserie-produkt framme är viktiga milstolpar och synliga resultat av allt idogt arbete. Internt skapar det motivation att arbeta vidare mot nästa delmål och externt är dessa milstolpar mycket värdefulla i alla kontakter. Aktien Per den 30 juni 2014 uppgick antalet aktier i bolaget till 15 047 491. Personaloptionsprogram Medfield har två, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Styrelsen har beslutat att inte utnyttja det senare av dessa program. Fullt utnyttjat omfattar det aktiva optionsprogrammet 420 000 aktier, motsvarande 2,8 % av aktierna. Principer för delårsrapportens upprättande Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. Risker och osäkerhetsfaktorer Medfields immateriella tillgångar utgör en betydande del av bolagets totala tillgångar och är i balansräkningen upptagna till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga avskrivningar. Ett nedskrivningstest, inkluderande en beräkning av nyttjandevärdet, har genomförts och nyttjandevärdet överskrider det bokförda värdet enligt den genomförda beräkningen. Nedskrivningstestet baserar sig bl a på bolagets prognosticerade försäljning vilken skjutits fram i jämförelse med bolagets tidigare bedömningar. Om det sker ytterligare fördröjningar eller om försäljningen inte når upp till bolagets prognoser så kan det innebära att en nedskrivning av värdet på immateriella tillgångar måste ske. Granskning av revisor Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande finansiella rapporter 2014-11-04 Delårsrapport för tredje kvartalet 2014 2015-02-24 Bokslutskommuniké för 2014 Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 2 september 2014 Medfield Diagnostics AB (publ) Styrelsen Arne Ferstad Styrelseordförande Agneta Franksson Styrelseledamot Bengt Arne Sjöqvist Styrelseledamot Mikael Persson Styrelseledamot Stefan Jacobsson Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB