Press release from Companies

Publicerat: 2023-03-29 10:08:07

Medimi AB: Medimi AB publicerar årsredovisning för räkenskapsåret 2022

Medimi AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2022 bifogas i detta pressmeddelande samt finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.medimiab.com och på bolagets kontor med adress Scheelevägen 17, 223 63 Lund.

Utdrag om "fortsatt drift" från revisionsberättelsen från Bolagets revisorer (Baker Tilly):

”Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamhet på redogörelsen i förvaltningsberättelsen där det framgår att bolaget kontinuerligt utvärderar emissioner som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Kapitaltillförsel är nödvändig för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna.”

Bolagets skrivning om fortsatt drift i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2022:

Styrelsen utvärderar kontinuerligt företrädesemissioner, riktade emissioner samt andra finansieringslösningar som alternativ för att säkerställa bolagets finansiering. Aktiekapitalet kommer, förutsatt att årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, att skrivas ner under våren för att utöka flexibiliteten i bolagets drift. Vidare kommer teckningsperioder för utestående teckningsoptioner att infalla under juni 2023 (TO6) samt under mars 2024 (TO7). Det förväntade kapitaltillskottet från optionerna är kopplade till den genomsnittliga aktiekursen i anslutning till teckningsperioden. Vd och styrelse arbetar kontinuerligt med att reducera kostnaderna för att driva bolaget samt att accelerera intäkterna.

  • Kostnaden för att driva bolaget har genomgåtts i detalj under december 2022 för att reducera kostnadsbudgeten för 2023.
  • Utveckling och förbättring av lösningen har gjorts under 2022 vilket förväntas påverka driftkostnaden positivt under 2023.
  • På intäktssidan har bolaget ett större antal maskiner under drift eller uppstart samt en större pipeline av nya potentiella kunder jämfört med början av 2022.

Ovanstående aktiviteter förväntas säkerställa den långsiktiga driften av bolaget.

Kontaktperson
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-77 72 33.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB