Reports

Publicerat: 2014-11-19 08:22:10

MedicPen AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Sammanfattning av niomånadersrapporten 2014 2014-01-01 – 2014-09-30 (9 månader) • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (3 576) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 4 501 092 SEK (-4 275 504) • Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK • Soliditeten per den 30 september 2014 uppgick till 72,1 % Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier 2014-07-01 – 2014-09-30 (3 månader) • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 497 969 SEK (-1 712 315) • Resultat per aktie* uppgick till – 0,03 SEK Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier

Väsentliga händelser under 3 kvartalet 2014 • Bolaget förlänger samarbetet med det amerikanska bolaget Trial Acceleration Institute (TAI). Företaget arbetar mot den amerikanska läkemedelsindustrin, främst gällande kliniska studier. • MedicPen tecknar avtal med The Uzsoki Street Hospital Advisory service LTD. • Arbetet med att integrera MedicPens produkt Medimi i Microsofts Healthvault inleds. • Avtal tecknas med Bornholms Regionkommune, Bornholms Hospital och KMD A/S angående ett pilotprojekt på Bornholm som avser att flytta medicinhanteringen flera steg framåt. • Filialkontor öppnas i Malmö för att underlätta rekryteringen av medarbetare. Väsentliga händelser efter tredje kvartalet 2014 • MedicPen tecknar avtal med Edison Nation Medical LLC. Bolagen avser samarbeta på den amerikanska marknaden när det gäller försäljning, service, produktutveckling och produktanpassning. • Avtalet är inte exklusivt utan ger MedicPen full frihet att agera på USA-marknaden även med andra partners. • Avsikten är dock att bilda ett samägt bolag för den amerikanska marknaden, där MedicPen ska vara majoritetsägare. Tidpunkter för ekonomisk information Bokslutskommuniké för 2014: 2015-02-25 Delårsrapport januari – mars 2015: 2015-05-20 Halvårsrapport 2015: 2015-08-19 Delårsrapport januari – september 2015: 2015-11-18 Bokslutskommuniké för 2015: 2016-02-18 VD har ordet, Det tredje kvartalet har inneburit vissa motgångar men också ljusglimtar. TEKNIK Vi bedömer att vi identifierat och löst problemen med antennen som vi kommunicerat tidigare. Medimi med den nya antennlösningen väntar nu på test för myndighetsgodkännanden i USA. BORNHOLM Arbetet med att ta fram en behovsanpassad dispenser fortskrider enligt plan och alla fyra parter, Bornholms kommun, Bornholms sjukhus, KMD och MedicPen har nu slutfört första delen av behovsanalysen. Samtidigt utvärderas leverantörer för de första prototyperna. Den standard som sätts på Bornholm har stora förutsättningar att bli standard i Danmark såväl som i andra länder. UNGERN Ett första steg i det Ungerska Connected-health projektet som vi deltar i, är att integrera vår mjukvara i Microsofts Healtvault. Denna integration är nu framtagen och vi påbörjar nu tester för att se om den fungerar optimalt. Projektet har nu vuxit och vi är nu inbjudna att tillsammans med Omron deltaga som referens när systemet ska presenteras av G2M Global Advisors i ytterligare länder. TAI Våra ansträngningar under tredje kvartalet har främst fokuserats på USA där vi tillsammans med vår samarbetspartner Trial Acceleration Institute (TAI), har bearbetat ett stort antal distributörer. Våra ansträngningar har burit frukt och vi kan glädjande konstatera att vi skrivit ett avtal med Edison Nation Medical (EMI) innebärande att de ska: 1. Inhandla ett antal Medimi för att kunna ge omedelbara leveranser vid order. 2. Bearbeta och sälja Medimi i de segment där man redan har kundrelationer. 3. Delta i produktutveckling och produktanpassning på den amerikanska marknaden. Om EMI når vissa volymer under 2015 kommer diskussioner om ett gemensamt joint venture bolag för den amerikanska marknaden att påbörjas. Detta gemensamma bolag ska kontrolleras av MedicPen. SVERIGE OCH NORGE De diskussioner vi för med en stor aktör på den svenska och norska marknaden som tidigare kommunicerats har ännu inte burit frukt. De har vid kontakter med sina kunder visserligen kunnat identifiera behovet av Medimi men det ligger inte tillräckligt högt på kundernas prioriteringslista. Vi utvärderar nu gemensamt hur vi skall gå vidare. VÄGEN FRAMÅT Vi kommer nu att lägga ännu mera resurser på att godkännandet i USA slutförs. Allt talar för att vi kommer att erhålla godkännandet. Det har dock tagit alldeles för lång tid och vi har inte lagt så mycket resurser på detta problem som vi borde gjort. Detta är nu åtgärdat. Det är inte meningsfullt att komma med en ny prognos om godkännande. Vi kommer att meddela när så allt är klart. Vi måste använda våra resurser klokt och har därför inte påbörjat organisationsuppbyggnaden ännu. Så fort vi kan konstatera att vi får ett flöde av order från USA eller någon annan marknad så startar vi denna process. Per Nilsson, vd MedicPen AB (publ) MEDICPEN OCH MEDIMITM

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB