Reports

Publicerat: 2014-11-21 08:30:03

ahaWorld AB: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Kommentar till tidigare publicerad delårsrapport 2014-11-21 (uppdatering skedde 2014-12-08) I den här versionen har vi gjort korrigeringar i bifogad pdf-fil för nedanstående poster, belopp inom parentes avser tidigare publicerad delårsrapport 2014-11-21, belopp i Tkr. Ändringarna är endast gjorda i den version som finns på Aktietorgets hemsida. Balansräkning: Fria reserver 16 697 (10 385) Periodens resultat - 9 741 (-3 429) Tidigare redovisade siffror för balansräkningen, de inom parentes, avsåg perioden juli – september. Kassaflödesanalys: Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 150 (3 960) Förändring i rörelsekapital - 279 (531) Förändringar av kortfristiga fordringar 2 180 (2 041) Förändringar av kortfristiga skulder -3 813 (-36) Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 912 (2 536) Periodens kassaflöde -4 683 (-235) Likvida medel vid periodens början 6 948 (2 500) Likvida medel vid periodens slut 2 265 (2 265) Tidigare redovisade siffror för kassaflödesanalysen, de inom parentes, avsåg jämförelse Q3 2014 – Q3 2013.

Tredje kvartalet 2014 - Fortsatt tillväxt • Koncernens spelöverskott ökade med 11 % och uppgick till 2 676 TSEK (2 410). • EBITDA uppgick till – 2 587 TSEK (+ 68). EBIT uppgick till – 3 404 TSEK (- 603). • Resultatet efter skatt uppgick till -3 429 TSEK (- 636). Delårsperioden • Koncernens spelöverskott ökade med 10 % och uppgick till 7 258 TSEK (6 603). • EBITDA uppgick till - 7 110 TSEK (- 83). EBIT uppgick till - 9 634 TSEK (- 2 095). • Resultatet efter skatt uppgick till - 9 741 TSEK (- 2 293). Väsentliga händelser under perioden • ahaBingo har skrivit avtal med spelleverantören iSoftbet. Detta kommer tillföra över 100 nya casinospel på ahaBingo. Planerad lansering under Q1 2015. • ahaCasino har skrivit avtal med Catena Media som är en av Sveriges största ”affiliates” inom spel på nätet. • ahaCasino har säkrat 6 veckors TV-reklam under Q4 Väsentliga händelser efter periodens utgång • Catena Media har under oktober börjat leverera bra trafik till ahaCasino. • ahaWorld har via dotterbolag ingått en överenskommelse med en centraleuropeisk casino/bingo-affiliate. Samarbetet innebär lansering av mobilcasinot jackmob.com ( http://jackmob.com )på en ny marknad. Beräknad lansering i mitten av december 2014. • ahaCasino har skrivit ett avtal med ytterligare en affiliate som ska koordinera trafik från flera webbsidor som har spelintresserade besökare. • ahaBingo och ahaCasino har bokat radioreklam inom SBS-radio nätverket för kampanjer som ska genomföras under november och december. • ahaCasino och ahaBingo har implementerat och kommit igång med betalningslösningen Trustly. Det innebär att både bingo och casinosidan nu kan erbjuda insättning och uttag via internetbank, vilket har blivit en väldigt populär metod hos spelare för pengahantering. (se diagram i bifogade PDF-fil) * Kommentar delårsperioden 1 januari - 30 juni 2014 (Q2): Nettoomsättningen för andra kvartalet redovisades som bruttoomsättning, med bonuskostnad upptagen under kostnader. Således har detta ingen resultatpåverkan på periodens resultat. En omfattande översyn av rapporteringsrutiner har genomförts och valideringen av rapporteringssystemet har säkerställts. VD kommentarer tredje kvartalet Nätcasinot ahaCasino.com fortsatte att växa under det tredje kvartalet. Detta trots den hårt konkurrensutsatta marknaden i Norden. ahaCasino klarar av att växa och utmana de större aktörerna tack vare ett innovativt och kundfokuserat arbetssätt. ahaCasino.com har under det tredje kvartalet fortsatt sin marknadsföring i TV, radio och digital media. Detta, liksom bonuskostnader relaterade till kundanskaffning, belastar resultatet. Fokus kommer framöver gradvis att skiftas från tillväxt mot lönsamhet på den svenska marknaden. Parallellt har intressanta möjligheter öppnats för lanseringar på nya marknader. ahaWorld lanserar via dotterbolag sitt varumärke jackmob.com (ett mobilanpassat casino) på en stor centraleuropeisk marknad under december 2014. Detta sker i samarbete med en befintlig affiliate på marknaden. ahaWorld har under andra kvartalet utvecklat ett mobilanpassat casino-koncept i syfte att på ett mer resurseffektivt sätt lansera mobilcasinon på nya marknader. Det första varumärket blir jackmob.com, och under Q1 2015 planeras för lansering av ännu ett mobilcasino på en ny marknad utanför Norden. Affiliatemarknadsföringen som kom igång under det tredje kvartalet har levererat mycket bra kunder. Framförallt har samarbetet med Catena Media som är en av Nordens absolut största affiliates inom spel på nätet genererat bra kunder. ahaCasino ingår kontinuerligt nya avtal med nya affiliates gällande den svenska marknaden men även nya marknader. Affiliatemarknadsföring är ett kostnadseffektivt sätt att skapa nya kunder, där all ersättning till affiliates är resultatbaserad och den genererade trafiken är av god kvalitet. ahaBingo.com har under det tredje kvartalet ingått avtal med spelleverantören iSoftbet. Detta innebär att ahaBingo får över 100 nya casinospel på sin bingosida. I och med den planerade lanseringen av de nya spelen under Q1 2015 genomgår ahaBingo en tydlig men positiv attitydförändring. Bingosidan har alltid haft fokus på bingo men nu blir det även fokus på casino vilket bör resultera i ett högre spelöverskott. Life Time Value (LTV) på en bingokund är ungefär dubbelt så högt som hos en casinokund. ahaBingo räknar med att behålla ett högt LTV på sina kunder som snart ska spela både bingo och casino på den trevliga och sociala ahaBingo-plattformen. De största utmaningarna under det tredje kvartalet har varit att använda den förbetalda media som ahaWorlds operatörer haft att nyttja. TV-husen har stora problem att leverera exponering till sina kunder, eftersom traditionell TV den senaste tiden har tappat många tittare. Detta får till följd att möjligheterna till bokningar för nya kunder och kampanjer kraftigt begränsas. ahaCasino har fått köpa TV-reklam i andra nätverk där det inte funnits förbetalt mediautrymme, vilket har påverkat likviditeten för koncernen. Efter mycket hårt arbete har ahaCasino nu lyckats säkra TV-reklam för sin förbetalda media. TV-reklamen sänds under en 6-veckors period under det fjärde kvartalet. Under tredje kvartalet har ahaCasino haft ovanligt många storvinnare, vilket belastar spelöverskottet och resultatet för perioden. Storvinnare skapar samtidigt nöjda och lojala kunder som blir återkommande. Gällande kommentaren till spelöverskottet, delårsperioden 1 januari - 30 juni 2014 (Q2) hänvisas till fotnoten på sida 2. Förbiseendet har inte haft någon resultatpåverkan på periodens resultat. Rutinerna har förbättrats och valideringen av rapporteringssystemet har säkerställts. ahaCasino och ahaBingo håller just nu på att slutföra de sista förberedelserna inför december. Det är historiskt sett den bästa månaden på året för koncernens operatörer. Jag vill redan nu passa på att önska en trevlig jul. Goran Ristic VD Tredje kvartalet 2014 Koncernens spelöverskott ökade med 11% och uppgick till 2 676 TSEK (2 410). EBITDA uppgick till – 2 587 TSEK (+68).EBIT uppgick till – 3 404 TSEK (- 603). Resultatet efter skatt uppgick till -3 429 TSEK (- 636). Delårsperioden Koncernens spelöverskott ökade med 10 % och uppgick till 7 258 TSEK (6 603). EBITDA uppgick till - 7 110 TSEK (- 83). EBIT uppgick till - 9 634 TSEK (- 2 095). Resultatet efter skatt uppgick till - 9 741 TSEK (- 2 293). Verksamheten Under tredje kvartalet fortsatte tillväxten för ahaWorlds operatörer. Kundinsättningarna ökade med 97,5% och uppgick till 7 900 TSEK (3 900). Antalet nya kunder under kvartalet uppgick till 1 630st (297) vilket är en ökning på 448% från samma period förra året. Marknadsföringsaktiviteterna har under tredje kvartalet uppgått till 3 182 TSEK. Framförallt har mycket marknadsföring satsats på ahaCasino.com. Fortsatt höga bonuskostnader för intag av nya kunder påverkar spelöverskottet och resultatet negativt. Under tredje kvartalet har det varit ovanligt många storvinnare på ahaCasino vilket belastar spelöverskottet och resultatet. Långsiktigt skapar samtidigt större vinster lojala och nöjda återkommande kunder. ahaCasino är den del av verksamheten som just nu står för tillväxten i koncernen. Med fler casino-varumärken som lanseras under Q4 2014 och Q1 2015 bedöms en ännu starkare tillväxt av casino-segmentet kunna uppnås. Under december månad lanseras Jackmob.com som är ett nytt mobil-anpassat casino-koncept. Syftet är att mer resurseffektivt kunna lansera på nya marknader. ahaWorld har via dotterbolag ingått en överenskommelse med en centraleuropeisk casino/bingo affiliate. Samarbetet innebär lansering av mobilcasinot jackmob.com på en ny marknad. Beräknad lansering är i mitten av december 2014. Med denna partners gedigna erfarenhet från aktuell marknad och ahaCasinos mobila koncept Jackmob.com ser förutsättningarna väldigt goda ut. Bingosidan har fortsatt en något negativ tillväxt. Bingo på nätet har stagnerat på den svenska marknaden de senaste 20 månaderna. Nu ser vi en försiktig ökning av intresset igen. Detta i kombination med att ahaBingo under Q1 2015 lanserar över 100 nya casinospel ska förhoppningsvis leda till en positiv tillväxt för operatören. Övrigt Om ahaWorld AB (publ) ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen som äger operatörer som bedriver spel på nätet, ahaBingo.com och ahaCasino.com. Koncernens kärn-verksamhet består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. ahaWorld's affärsidé är att via sina dotter-bolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Uppsala. Adressen till bolagets huvudkontor är Smedsgränd 2B, 753 20 Uppsala. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget, Stockholm. Redovisningsprinciper De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har upprättats enligt BFNAR (Bokföringsnämndens allmänna råd) samt årsredovisningslagen. De finansiella rapporterna är presenterade i TSEK. Siffrorna inom parantes visar samma period föregående period. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 7 606 TSEK (11 437). Likvida medel Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 2 265 TSEK (2 500). Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalnings-leverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar. Bolaget har inga skulder till kreditinstitut. Kundkonton Kundkonton uppgick till totalt 462 TSEK (554). Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (LGA) regler. Definitioner Spelöverskott De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott. Kundinsättningar Alla pengar som är insatta av kunder. Affiliate Marknadsföringspartner som driver spelintresserad trafik/kunder till koncernens webbsidor. Oftast resultatbaserad ersättning. Framtidsutsikter Tidigare kommunicerad prognos för perioden 1 juli 2013 - 31 december 2014 om 21,2 MSEK i spelöverskott revideras till följd av justeringen av andra kvartalets intäktsredovisning, se sid 2 under ”Väsentliga händelser efter periodens utgång”. Den uppdaterade prognosen för perioden 1juli 2013 - 31 december 2014 är 15 MSEK i spelöverskott. Risk Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte webbplatsen i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA. Granskning Rapporten är inte granskad av bolagets revisor. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké för 2014 inklusive fjärde kvartalet publiceras den 25 februari 2015. Avlämnande av delårsrapport ahaWorld AB (publ) - Styrelsen Özkan Ego Styrelseordförande Daniel Carlman Styrelseledamot Johan Hagenfeldt Styrelseledamot Sten Wranne Styrelseledamot För ytterligare information Goran Ristic, VD E: goran@ahaworld.se M: +46 (0) 730 582090

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB