Reports

Publicerat: 2023-04-21 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Styrelsen och verkställande direktören för Medfield Diagnostics AB (publ) lämnar härmed delårsrapport för första kvartalet 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delårsrapport

Första kvartalet 2023

 

Medfield Diagnostics AB (publ)

556677–9871

 

  • Omsättningen uppgick till 3 442 (2 416) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 194 (-1 504) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,04) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -3 174 (-3 408) KSEK.
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6 526 (6 649) KSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 

  • Medfield meddelade den 20 januari att bolaget ställer ut på Framtidens Hälso & Sjukvård 25-26 januari. Framtidens Hälso & Sjukvård genomfördes på Kista-mässan utanför Stockholm. Parallellt med Framtidens Hälso & Sjukvård arrangeras även e-Hälsa+MVTe samt Lösningar för Offentlig Sektor. Dessa tre mässor skapade en heltäckande och komplett mötesplats – allt för att du som jobbar och verkar i sjukvården och offentlig sektor ska kunna leda och effektivisera Sverige. Totalt deltog över 250 utställare och 200 talare under 2 dagar vilket gjort eventet till det största i sitt slag i Sverige.
  • Den 23 januari meddelade Medfield Diagnostics AB (publ) att bolaget tecknat ett exklusivt distributionsavtal för försäljning av MD100 Strokefinder i Grekland inom segmentet "Public and private Healthcare" med det grekiska företaget Flexmed Technologies Innovations IKE. Distributionsavtalet är en viktig del i Medfields strategi för en kommersiell lansering av MD100 Strokefinder i Europa i allmänhet och i Grekland i synnerhet.
  • Den 31 januari meddelade Medfield att styrelseledamoten Ulf Troedsson på egen begäran, valt att lämna sin plats i Medfields Diagnostics styrelse. Orsaken är att Ulf sedan flera år också har varit engagerad i bolag verksamma inom förnyelsebar energi, där aktivitetsnivån ökat kraftigt under senare tid. Ulf har därför valt att fokusera sin tid på dessa engagemang och lämnade därför Medfield den 31 januari.
  • Medfield meddelade den 17 mars att bolaget undertecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med det italienska företaget Promed S.r.l avseende försäljning och distribution av MD100 Strokefinder i Italien. Promed är ett väletablerat företag inom de prehospitala och akutmedicinska sektorerna i norra Italien. Promed säljer, levererar och underhåller medicinteknik till flera stora ambulansorganisationer och har en etablerad bas om cirka 400 prehospitala enheter. Parterna har nu kommit överens om att etablera MD 100 Strokefinder på den italienska marknaden. Medfield kommer att ha ett nära samarbete med Promed för att tillsammans säkerställa en hög kvalitet i marknadsintroduktionen av MD100 Strokefinder. Detta är ytterligare ett viktigt steg i Medfields kommersialiseringsarbete för att etablera MD100 Strokefinder på den europeiska marknaden.
  • Den 21 mars meddelade Medfield att man tecknat ett Memorandum of Understanding (MoU) med Allytec AB avseende distribution på den Nordiska marknaden. Allytec är ett svenskt distributionsföretag inom medicinsk teknik som verkar i ett antal intressanta områden som Akutsjukvård, Anestesi och Ambulanssjukvård. Man inleder nu en satsning på Neurologi med en ny produktportfölj. Allytec ingår i en koncern av företag med det norska moderbolaget Medu A/S. MoU syftar till att tillsammans med Allytec utveckla ett samarbete och definiera formerna för ett distributörsavtal.

 

 

 


VD kommentar

Med försäljning i fokus

Marknads- och försäljningsarbetet har fortsatt varit intensivt och intäkterna under första kvartalet uppgick till drygt 0,7 Mkr. Bolaget har under första kvartalet investerat i ett antal kritiska komponenter för att säkerställa kommande produktion av instrument samt har fortsatt med värdefulla kundbesök på plats i Sverige, Norge, Grekland, Tyskland och Australien. Medfield har en hög aktivitetsnivå inom bolagets alla funktioner för att stimulera ökad försäljning.

Den 23 januari skrev Medfield distributörsavtal med Flexmed Technologies Innovations IKE i Grekland och det täta samarbetet har redan givit positiva resultat. Kundernas initiala erfarenheter av MD100 Strokefinder är mycket positiva. Diskussionerna med partners i Sverige, Norge, Tyskland, Italien, Australien och UK har konkretiserats ytterligare. Memorandum of Understanding har skrivits med Allytech AB gällande försäljningsrättigheter i Sverige samt med Promed S.r.l gällande försäljningsrättigheter i Italien.

Ytterligare värdeskapande aktiviter:

      Relationen med Offshore Health Services AS i Norge har stärkts ytterligare och parterna arbetar med detaljerna inför ett kommande samarbete.

      Resan till Australien var mycket värdefull. Det är en trygghet att känna fullt stöd från New South Wales Health Ministry för fortsatt kvalitativt arbete med flera parter. Även mötet med Stroke Alliance var mycket värdefullt. CE-certifieringen av MD100 Strokefinder togs emot positivt och öppnade upp för ett flertal nya diskussioner.

      Bolaget har fortsatt djupa och initierade dialoger med parter i Glasgow och Manchester, UK.

 

En bild som visar person, person, vägg, bäraAutomatiskt genererad beskrivningDet är glädjande att personalen i Medfield möter de nya utmaningarna i kommersialiseringsprocessen på ett bra sätt. Både Jessica Ryler och Jonas Liljedal, som rekryterades under andra halvåret 2022, har växt in i sina roller på ett mycket bra sätt. Bolaget har ett bra stöd i kvalitetssystemet som med bra rutiner och processer hjälper verksamheten att möta kraven samt att understödja försäljningsarbetet.

Att dessutom ha en produkt som är certifierad enligt de nya höjda kraven i MDR är en stor trygghet för Bolagets fortsatta affärsutveckling.

Göteborg den 21 April

Stefan Blomsterberg
Stefan Blomsterberg, VD

Om Medfield

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra screening av patienter med hjärnskador. Pre-hospital diagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra detektion av hjärnskador. Tidig diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar avancerad mjukvara och artificiell intelligens i mikrovågbaserade system, för att i första hand undersöka patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

 

Bolagsstruktur

Medfield innehar 100% av kapital och röster i Medfield Asia Ltd Hongkong. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i bolaget. Koncernredovisning har inte upprättats med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§.

 

 

Finansiell utveckling under perioden

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter under de första tre månaderna uppgick till 3 442 KSEK (2 416) och består av försäljning 713 KSEK (0), aktiverat arbete för egen räkning 1 960 KSEK (1 814) samt övriga rörelseintäkter inklusive förändring av lager av produkter i arbete om 769 KSEK (602).

 

Resultat

Bolagets resultat efter skatt för de tre första månaderna uppgick till -2 194 KSEK     (-1 504).

 

Likvida medel

Per den 31 mars 2023 uppgick Bolagets likvida medel till 6 526 KSEK (6 649). Kassaflöde från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till

-1 213 KSEK (-1 594). Totalt kassaflöde för första kvartalet uppgick till -3 174 KSEK (-3 408).

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Medfield är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. Inom Bolaget pågår en kontinuerlig process för att identifiera förekommande risker och för att kunna bedöma hur dessa skall hanteras. Marknaderna för Medfields produkter kännetecknas av långa införsäljningstider. Bolaget verkar på marknader med stor potential men med ryckig försäljningsutveckling. För en fullständig redogörelse av identifierade risker samt företagets arbete med att hantera dessa, hänvisas till avsnittet ”Riskfaktorer” i Memorandum från 2022, som finns på Bolagets hemsida och som kan beställas från Bolaget.

Antalet utestående aktier

Aktiekapitalet uppgick i slutet av kvartal 1 till 3 046 573,12 SEK (2 665 751,62) fördelat på 40 620 975 aktier (30 465 733). Aktiens kvotvärde är 0,075 SEK (0,075). Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.com) med beteckningen MEDF. Bolaget innehar inga egna aktier.

Personaloptionsprogram

Medfield har av bolagsstämman beslutade personaloptionsprogram. Den fastställda tilldelningen omfattar 325 000 teckningsoptioner vilka fullt utnyttjade innebär en utspädning om maximalt ca 1,5%.

Redovisningsprinciper

Vid upprättande av denna delårsrapport har samma redovisningsprinciper använts som i senaste årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapporten är, liksom tidigare rapporter, upprättad i enlighet med fortlevlandsprincipen.

Årsredovisning tillgänglig

Medfields årsredovisning för räkenskapsåret 2022 är planerad att publiceras på bolagets (www.medfielddiagnostics.com) och Spotlight Stockmarket (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsida 2023-05-12.

Årsstämma i Medfield är planerad att hållas i Göteborg 2023-06-02.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

 

Kommande finansiella rapporter

2023-08-25 Delårsrapport för andra kvartalet 2023

2023-10-27 Delårsrapport för tredje kvartalet 2023

2024-02-23 Bokslutskommuniké för 2023

 

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på Bolagets bästa bedömning vid tidpunkten för rapporten. Som alla framtidsbedömningar innehåller sådana uttalanden risker och osäkerheter, vilket kan medföra att det verkliga utfallet blir annorlunda.

 

Göteborg den 21 april 2023

Medfield Diagnostics AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD

Telefon: 031-160668

E-post: stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Resultaträkning KSEK

2023-01-01

-2023-03-31

2022-01-01

-2022-03-31

2022-01-01

 -2022-12-31

 

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

Nettoomsättning

713

0

2 400

Förändring av lager av produkter i arbete

649

-34

-52

Aktiverat arbete för egen räkning

1 960

1 814

7 090

Övriga rörelseintäkter

120

636

773

Summa

3 442

2 416

10 211

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

 

 

Halvfabrikat och komponenter

-722

-25

-1 170

Övriga externa kostnader

-2 390

-1 796

-8 696

Personalkostnader

-2 524

-2 096

-8 721

Övriga rörelsekostnader

0

-3

-4

Summa rörelsens kostnader

-5 636

-3 920

-18 591

 

 

 

 

Rörelseresultat

-2 194

-1 504

-8 380

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

Resultat från försäljning kortfristig placering

0

0

0

0

Ränteintäkter

0

0

10

 

Räntekostnader

0

0

0

 

Summa resultat från finansiella poster

0

0

10

 

Resultat efter finansiella poster

-2 194

-1 504

-8 370

 

 

 

 

Periodens förlust

-2 194

-1 504

-8 370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning KSEK

 

Not

2023-03-31

2022-03-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

Tillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

 

 

59 364

52 601

57 492

Patenter, varumärke och liknande rättigheter

 

 

2 899

2 425

2 810

 

 

 

62 263

55 026

60 302

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 

 

864

864

864

 

Summa anläggningstillgångar

 

 

63 127

55 890

61 166

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager mm

 

 

 

 

 

Varulager

 

 

2 293

1 663

1 645

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

 

833

0

2 400

Aktuella skattefordringar

 

 

278

272

447

Övriga kortfristiga fordringar

 

 

552

178

492

Förutbetalda kostnader och upplupna

Intäkter

 

 

815

645

780

 

 

 

2 478

1 095

4 119

 

Kassa och bank

 

 

6 526

6 649

9 700

 

 

 

 

 

 

Summa omsättningstillgångar

 

 

11 297

9 407

15 464

 

Summa tillgångar

 

 

74 424

65 297

76 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning KSEK

 

Not

2023-03-31

2022-03-31

2022-12-31

 

Eget kapital och skulder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

 

3 047

2 666

3 047

Reservfond

 

 

275

275

275

Fond för utvecklingsutgifter

 

 

40 431

33 668

38 559

 

 

 

43 753

36 609

41 881

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Överkursfond

 

 

137 551

120 264

137 551

Balanserad förlust

 

 

-108 703

-93 570

-98 462

Årets resultat

 

 

-2 194

-1 504

-8 370

 

 

 

26 654

25 190

30 719

 

Summa eget kapital

 

 

70 407

61 799

72 600

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

800

671

850

Övriga kortfristiga skulder

 

 

309

228

313

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

 

2 908

2 599

2 867

Summa kortfristiga skulder

 

 

4 017

3 498

4 030

 

Summa eget kapital och skulder

 

 

74 424

65 297

76 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

 

Not

2023-01-01

-2023-03-31

2022-01-01

-2022-03-31

2022-01-01

-2022-03-31

 

 

 

 

 

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat före finansiella poster

 

 

-2 194

-1 504

-8 380

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhållen ränta

 

 

0

0

10

 

Erlagd ränta

 

 

0

0

0

 

Betald skatt

 

 

169

-58

-233

 

 

 

 

-2 025

-1 562

-8 603

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökning/minskning övriga varulager

 

 

-649

34

52

 

Ökning/minskning kundfordringar

 

 

1 567

0

-2 400

 

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

 

 

-95

122

-327

 

Ökning/minskning leverantörsskulder

 

 

-49

31

209

 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

 

 

38

-219

135

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

 

-1 213

-1 594

-10 934

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

 

 

-1 960

-1 814

-7 090

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

 

-1 960

-1 814

-7 090

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

 

Nyemission

 

 

0

0

17 667

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

 


0


0


17 667

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodens kassaflöde

 

 

-3 174

-3 408

-357

 

Likvida medel vid periodens början

 

 

9 700

10 057

10 057

 

Likvida medel vid periodens slut

 

 

6 526

6 649

9 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noter

Not 1 Förändring av eget kapital

 

Aktie-
kapital

Reserv-

fond

Fond för   utvecklings-utgifter

  Över-
  kurs-
  fond

Övrigt
fritt eget
kapital

 Summa
eget
kapital

Eget kapital 2022-12-31

 3 047

275

38 559

137 551

  -106 832

 72 600

Omföring av utvecklingskostnader

 

 

 1 872 

 

    -1 872

   

Resultat Q1 2023

 

 

 

 

    -2 194

  -2 194

Eget kapital 2023-03-31

  3 047

275

40 431

137 551

  -110 898

70 406

 

 

 

 

 

 

 

Aktiekapitalet består av 40 620 975 aktier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB