Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-02 09:16:02

Medfield Diagnostics AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), org.nr 556677-9871, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 2 juni 2023 kl. 10.00 i konferenslokalen Antarktis i Konferenscentrum Wallenberg på Medicinaregatan 20 A i Göteborg. Rösträttsregistrering startar kl. 09.30.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 25 maj 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 29 maj 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till medfield@fredersen.se eller per post till Medfield Diagnostics c/o Fredersen Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 8, 114 34 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 29 maj 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

 

Ombud

Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.medfielddiagnostics.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 9. Beslut om

a)       fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b)       dispositioner av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)       ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 1. Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
 3. Val av styrelseledamöter
 4. Val av styrelseordförande
 5. Val av revisor
 6. Beslut om principer för utseende av valberedning
 7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

a)       med företrädesrätt för aktieägarna

b)       med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

 1. Stämmans avslutande

 

Beslutsförslag

 

Val av stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2 samt 10-15)

Valberedningens beslutsförslag kommer att publiceras senast två veckor före årsstämman genom pressmeddelande.

 

 

Styrelsens förslag

 

Beslut om dispositioner av Bolagets resultat (punkt 9.b))

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 16)

Styrelsen föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i enlighet med villkoren i punkterna a) och/eller b) nedan. Besluten i a) och b) ska fattas som två separata beslut.

 

a) med företrädesrätt för aktieägarna

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt a) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

 

b) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt b) ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, genomföra företagsförvärv, finansiering av företagsförvärv och/eller bredda ägarkretsen med nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget.

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkten 16.b) och krävs att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 40 620 975. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida inom lagstadgad tid före stämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

 

Bolaget har sitt säte i Göteborg.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf 

 

Göteborg i maj 2023

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB

Utskick från Spotlight Group