Reports

Publicerat: 2015-02-24 09:36:23

Medfield Diagnostics AB: Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31

Helåret 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257 (-3 860) KSEK • Resultat per aktie uppgick till -0,42 (-0,30) SEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -13 669 (-7 219) KSEK Fjärde kvartalet 2014 • Nettoomsättningen uppgick till 365 (181) KSEK • Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 834 (-1 235) KSEK • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till -4 485 (-1 873) KSEK Under första kvartalet 2015 planerar Medfield att CE-märka sin nya produkt, Strokefinder MD100, som helt ersätter den tidigare Strokefinder R10. Därför har värdet av de balanserade utvecklingskostnaderna för R10 helt skrivits av, vilket belastar resultatet med 531 KSEK.

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2014 Medfield Diagnostics inledde i oktober den kliniska studie som skall validera de förbättringar som införts på Strokefinder MD100. Studien är igång på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås och på Kärnsjukhuset i Skövde. Syftet med studien är initialt att generera underlag för CE-märkningen av Strokefinder MD100. Studien planeras även att fortsätta under första halvan av 2015, med avsikt att bygga ytterligera klinisk evidens. Strokefinder MD100 visades för första gången för en internationell publik på World Stroke Congress i Istanbul. Många deltagare kom till montern för att lära sig hur mikrovågsdiagnostik fungerar och diskutera hur denna diagnostik kan användas för att förbättra strokevården. Från början av december kan besökare på British Science Museum i London se och lära känna Strokefinder under temat Antenna – a multimedia science news gallery. Syftet med Antenna är att besökarna skall lära känna ”the most surprising science stories and the biggest breakthroughs”. Strokefinder är ett av flera sådana ”häpnadsväckande genombrott”, tillsammans med t ex komet-landningar och nästa generations 3D-skrivare. I slutet av året tecknade Medfield ett samarbetsavtal med Hunter Medical Research Institute (HMRI) i New South Wales, Australien. Förutom ett samarbete inom mikrovågsbaserad diagnostik, innebär även avtalet att HMRI kommer att köpa Strokefinder MD100 för att bedriva egen metodutveckling. Under fjärde kvartalet avslutade Medfield sin tredje kliniska studie, MF03, som haft en bredare ansats än tidigare studier. Studien har inkluderat 200 patienter och kommer att avrapporteras under första halvåret 2015. Väsentliga händelser efter periodens utgång I januari beslöt styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma om att genomföra en företrädesemission av högst 2 154 213 aktier. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 21,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Medfield hade då erhållit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 7,2 miljoner kronor, motsvarande cirka 33 % av emissionsbeloppet. En extra bolagsstämma, 2015-01-27, beslutade enligt styrelsens förslag, vilket innebär att aktiekapitalet ökas med högst 161 565,975 kronor. Teckningstiden för emissionen sattes från 4 till 18 februari. I januari köpte ett konsortium av investerare Almi Invest ABs samtliga aktier (2,2 %) i Medfield. De nya investerarna deklarerade även en avsikt att teckna sina berättigande andelar i den planerade företrädesemissionen. Almi Invest AB, som normalt stöder tidiga bolag, har varit en av Medfield större aktieägare genom åren och växlar nu över till andra ägare när bolaget gått över i en ny fas. I februari fick Medfield två ansökningar om EU-medel beviljade. Båda ansökningarna är inom programmet Eurostars, som vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Totalt rör det sig om ca 8,8 MSEK, för perioden 2015-2017. Det ena projektet som beviljats EU-medel syftar till att ytterligare optimera Strokefinder för användning i ambulans. Inom ramen för den andra ansökan har Medfield beviljats medel för att utveckla Strokefinder i riktning mot ett bildgivande system. VD kommenterar Medfield går nu in i en ny fas efter att ett antal milstolpar passerats under 2014. Utvecklingen av den första produkten, Strokefinder MD100, är nu klar, CE-märkning pågår och mottagandet bland potentiella kunder har varit odelat positivt. Såväl prestanda som robusthet har avsevärt förbättrats jämfört med tidigare versioner. Inom det kliniska området väckte publiceringen av de första studierna och proof-of-concept ett enormt intresse – artikeln citerades i över 200 medier världen över. Den nu pågående studien med MD100 överträffar tidigare studier vad gäller precision i mätningarna. Studien har hunnit halvvägs, vilket motiverar en viss försiktighet när det gäller definitiva slutsatser. Som företag har Medfield passerat ett antal milstolpar, inte minst certifieringen enligt kvalitetssystemet ISO 13 485. Den utgör en kvittens på att Medfield har en genomarbetad verksamhetsstyrning med t ex rutiner för riskanalys och ett användarperspektiv i utvecklingsprocessen. Den sista milstolpen innan Medfield kan gå in i nästa fas, med ökat fokus på marknad och försäljning, är CE-märkning av Strokefinder MD100. Arbetet löper enligt plan med målsättningen att ha CE-märkningen på plats innan slutet av första kvartalet. Det är samtidigt viktigt att påpeka att CE-märkning kommer att ske i flera steg, allteftersom den kliniska evidensen stärks. I kölvattnet av det intresse som Medfield väckt inom strokevård, har följt ett stort intresse för att använda Strokefinder-teknologin för att detektera traumatiska skallskador (TBI, traumatic brain injuries). En första studie pågår på Sahlgrenska och planen är att öka aktiviteterna inom detta område. Med en obruten marknad, en unik produkt, lovande kliniska resultat och som ett starkt företag vill nu Medfield satsa vidare. Det publicerade samarbetet med Hunter Medical Research Institute (HMRI) i Australien är ett bra exempel på hur bolaget ämnar bedriva marknadsintroduktionen via samarbetsprojekt som inkluderar försäljning av MD100. Innan Strokefinder får en marknadsacceptans inom akut strokevård behövs ytterligare kliniska data. Den internationella multicenterstudie som nu är under uppstart kommer att vara kärnan i detta. Aktien Per den 31 december 2014 uppgick antalet aktier i Medfield till 15 047 491. Vid fulltecknad emission kommer antalet aktier att uppgå till 17 201 704.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB