Hem

Reports

Publicerat: 2015-02-25 10:11:26

MedicPen AB: Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

Sammanfattning av räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (111 226) • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 490 709 SEK (-6 708 431) • Resultatet per aktie” uppgick till -0,11 SEK (0,12) • Soliditeten per den 31 december 2014 uppgick till 75,4 % (75,2%) Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2014 - Årets verksamhet har påverkats av att vi ännu inte fått myndighetsgodkännande i USA för CDMA. En stor del av vår strategi i USA är uppbyggd på detta godkännande. Under VD -ord kommer godkännandeprocessen att beskrivas utförligare. - I juli ingicks ett viktigt avtal på Bornholm mellan MedicPen, Bornholms kommun, Hospitalet på Bornholm samt dataföretaget KMD. - Finansierat av offentliga Danska medel ska vi gemensamt ta fram en stationär tablettdispenser för den åldrande befolkningen på Bornholm. Projektet beräknas pågå under 2 år och därefter ska det löpa kommersiellt. Vi är nu klara med analysfasen och är inne i fas 2, prototypfasen. En brukaranpassad dispenser för en åldrande befolkning kan därefter säljas i övriga världen. - Vår verksamhet i USA pågår i flera dimensioner. Samarbetsavtalet med TAI förnyades i somras och samarbetet ledde fram till ett avtal med Edison, EDI. Edison hade ett större testprojekt på gång där man letade efter en produkt där kraven uppfylldes av MedicPens Medimi. Just denna affär gick inte till Edison/Medimi men Edison letar vidare för att hitta rätt projekt för MedicPen. - Vår verksamhet i Ungern är ett glädjeämne. Tillsammans med Uzoki hospital har vi anpassat ett medicinhanteringssystem för tablettmedicinering. Via samarbete med en svensk applikationsleverantör är vi nu i slutskedet med att ta fram en app som är integrerad i Microsoft HealthVault. Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 2014. Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsåret 2014 fram till datum för datering av detta dokument. Tidpunkter för ekonomisk information Delårsrapport januari – mars 2015 2015-05-20 Halvårsrapport 2015 2015-08-20 Delårsrapport januari – september 2015 2015-11-19 Bokslutskommuniké för 2015 2016-02-25 Denna bokslutskommuniké har inte granskats av Bolagets revisorer. VD har ordet Året har präglats av ansträngningar och väntan på att erhålla CDMA- godkännande i USA. Jag har under året blivit kontaktad av ett stort antal aktieägare som uttryckt sin frustration över att det inte är klart. Detta har jag full förståelse för, även om jag inte kunnat ge enskilda individer exklusiv information om var vi befinner oss i processen. Låt mig få konstatera att samtliga på MedicPen underskattade svårigheten att anpassa Medimi så att den svarar upp mot de myndighetskrav man har i USA. Vi konsulterade specialister på radioområdet för att få svar på om vi kunde bibehålla konstruktionen på Medimi och enbart anpassa antenndelen på kortet. Vi fick positivt besked och påbörjade arbetet. Vi har provat flera olika fabrikat och design av själva antennen. Vi har gjort anpassningar av Medimis elektronik, men inte heller detta gav tillräckligt bra resultat. Problemet är att i befintlig konstruktion stoppa in en tillräckligt bra antenn. Vi har nu gjort en omdisposition innanför skalet på Medimi vilket innebär att vi får plats med en betydligt större antenn och vår förhoppning är att detta slutligen ska lösa problemen och att vi äntligen kan erhålla CDMA- godkännande. Arbetet med CDMA-godkännande har överskuggat de framsteg vi gör inom andra områden. I Ungern går utvecklingen framåt med stora steg. Arbetet går nu in i en ny fas där vi diskuterar skarp användning systemet. På Bornholm är första fasen, analysfasen, avklarad och vi har påbörjat framtagning av prototyper. MedicPen är ett litet företag med begränsade resurser. Vi har därför tagit beslut om att kraftsamla resurserna på utvalda områden nämligen Ungern, Bornholm, fas 2 och fas 3-studier samt de möjligheter som ett CDMA-godkännande i USA innebär, främst via telecombolag. Utvecklingen av Telemedicin och Connected health går vår väg och vi känner att vi ligger rätt positionerade. Nu är det upp till oss på MedicPen att visa att vi kan skapa goda affärer till aktieägarnas bästa! Per Nilsson VD, MedicPen

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration