Reports

Publicerat: 2023-05-17 08:45:00

Medimi AB: Medimi AB: Delårsrapport  kvartal 1, 1 januari - 31 mars 2023

 

Januari - mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 758 KSEK (402 KSEK), en ökning med 89 procent
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 335 KSEK (-3 849 KSEK)
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 6 647 KSEK (8 339 KSEK)
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,01 SEK (-0,01 SEK)

 

Vd har ordet

Fortsatt positiv försäljningsutveckling och växande intresse för Medimi®Smart

Första kvartalet har präglats av fortsatta framsteg i Danmark och Finland, samt spännande öppningar med nya potentiella kunder på hela den nordiska marknaden.

Den positiva trenden från 2022 fortsätter under 2023 med en växande installerad bas och en större pipeline med intresserade kunder. Sedan årsskiftet har vår installerade bas ökat med 25 procent vilket också avspeglar sig i försäljningen. Nettoomsättningen under kvartalet nära fördubblades i jämförelse med motsvarande kvartal ifjol, en takt vi har som mål att kunna hålla under hela året.

Samtidigt fortgår vårt arbete med aktiv kostnadskontroll och det är glädjande att se att vi har lyckats minska våra kostnader under kvartalet.

Utvecklingen i Danmark
Danmark är för närvarande basen för vår försäljning och vi gläds över att Naestved kommun på Själland, där vi slöt avtal i januari, redan har kommit i gång efter en smidig installationsprocess. Vi har snabbt nått den avtalade mininivån på 20 enheter samtidigt som projektet har uppmärksammats av ett antal nya kommuner, som också vill ta del av nyttan med digital medicinhantering. Med dessa för vi nu en dialog.

I februari kunde vi presentera starka preliminära resultat från pilotprojektet i Midtjylland. Projektet visar att vår lösning ger kostnadsbesparingar på över 60 procent samtidigt med en hög användarnöjdhet. Vi för nu dialog med merparten av regionens 19 kommuner i syfte att öka förståelsen för vår lösning, att visa hur vi kan effektivisera kommunens arbete samt bidra till förbättrad tillvaro för vårdtagaren, med målet att nå nya avtal.

För att öka kunskapen om Medimi®Smart med syfte att ta marknadsandelar, bjuder vi under maj in till sex event där kommuner från Region Midtjylland, Syddanmark inklusive Fyn kommer att närvara.

Samtidigt med detta arbetar vi med att öka antalet installerade enheter inom de så kallade TIM-kommunerna i Region Nordjylland. Under kvartalet har vi intensifierat diskussionerna med ett antal befintliga kunder om att utöka den installerade basen, och vi har även påbörjat dialogen med en helt ny kommun som har visat intresse för vår lösning.

Som ett led i att öka vår lokala närvaro i Danmark har vi förstärkt organisationen med en konsult som på deltid kommer att stötta upp inom området försäljning och marknad. Med gedigen erfarenhet från arbete med välfärdsteknologier inom danska kommuner kommer hon att utgöra ett värdefullt tillskott till Medimi.

Utvecklingen i Norge
Tillsammans med Hepro följer vi vår plan att i en pilotkommun i Norge visa nyttan med vår lösning och vi bedömer nu att vi har goda möjligheter att hitta en passande kommun för detta.

Utvecklingen i Sverige
Medimis projekt tillsammans med Umeå kommun rör sig framåt med förberedelser för de första installationerna ute hos vårdtagarna så fort kommunens projektgrupp är redo och ger klartecken. Umeå som var tidigt ute med att implementera läkemedelsrobotar, vill nu vara först i landet med ett breddinförande av Medimi®Smart då de ser hur vår lösning möjliggör viktiga fördelar för de patientgrupper som inte nås med dagens lösningar.

Parallellt med aktiviteterna i Umeå pågår samtal med andra svenska kommuner och vårdgivare.

En för oss viktig händelse är att vi den 23–26 maj kommer att ställa ut på Vitalis i Göteborg, vilken är Nordens ledande mässa för så kallad eHälsa, med möjlighet att etablera en rad intressanta kontakter.

Utvecklingen i Finland
På den finska marknaden fortgår pilotprojektet inom Österbottens välfärdsområde enligt plan med utvärderingar av vår lösning inom två kommuner. En kort tid efter det att de första maskinerna installerats utanför Vasa signalerade vår kund att de var intresserade av ett utökat och förlängt samarbete. Vi gavs därför möjlighet att koppla på ytterligare en kommun samt att förlänga pilotavtalet till sista december 2023. I april, efter rapportperiodens slut, genomförde vi tillsammans med vårdgivarled en lyckad installation Nykarleby kommun. Kopplat till avtalsförlängningen har vi nu fördubblat antalet Medimi®Smart.

Mot bakgrund av att den finska marknaden är välutvecklad gällande digitalisering av sjukvården och med det intresse vi nu upplever för Medimi®Smart, kommer vi att utveckla lösningens mjukvara med språkstöd även för finska.

Närmaste framtiden
Året har inletts positivt med ett stadigt växande intresse för vår effektiva och hållbara lösning för en bättre följsamhet inom läkemedelshanteringen. Inte minst ser vi att vi fortsätter att växa i flera av de danska kommuner där vi varit på plats längst, samtidigt som vi tar viktiga steg framåt i Finland där nu två kommuner utvärderar vår lösning. Vi håller en hög aktivitetsnivå och förväntar oss positiva resultat i hela Norden under de närmaste kvartalen. Vårt starka fokus på försäljning lägger också grunden för att vi skall nå vårt mål att växa med 100 procent även under helåret 2023.

Alexander Johansson

Vd Medimi AB

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 073 77 77 233

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB