Press release from Companies

Publicerat: 2023-05-19 09:00:22

Medfield Diagnostics AB: Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Valberedningen för Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) ("Medfield" eller "Bolaget") har inför årets årsstämma bestått av: Mikael Persson (på Electromagnetic Consulting Sweden AB:s mandat), Andreas Fhager (på eget mandat) och Lars Ekengren (på eget mandat).

Valberedningen beslutade att föreslå kommande årsstämma att

 • Ole Johansson väljs till ordförande vid stämman,
 • antalet ordinarie styrelseledamöter i Bolaget skall vara sex (6) och att antalet revisorer skall vara en (1) och att inga (0) revisorssuppleanter utses,
 • till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,
 • arvoden till styrelsens ledamöter skall utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 100 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter,
 • arvode till revisor skall utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete,
 • Björn Larsson, Göran Roos, Stefan Jacobsson och Mikael Persson omväljs till styrelseledamöter, samt att Mats Andersson och Mikael Elam nyväljs till styrelseledamöter,
 • Mikael Persson utses som styrelsens ordförande,
 • Frejs Revisorer AB omväljs till revisor (Frejs Revisorer AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulf Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor om stämman beslutar i enlighet med förslaget),
 • de nu gällande riktlinjerna för valberedningens uppdrag ska ha fortsatt giltighet inför årsstämman 2024, och
 • inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter för deras arbete i valberedningen.

Personer som föreslås för nyval

Mats Andersson har över 35 års erfarenhet inom internationell satellit- och telekomverksamhet. Med 20 år på olika ingenjörs- och ledningsbefattningar inom Ericsson (i Kanada, England och Sverige) tillför Mats en omfattande branschexpertis. Dessutom har han tre universitetsexamina (Lic. Eng., M.Sc. och B.A.).

År 2006 gick Mats in som VD i det nystartade teknikföretaget Bluetest AB i Göteborg. Under hans ledarskap växte Bluetest till att bli det världsledande testföretaget för MIMO Over-The-Air (OTA) med stora mobilföretag som kunder. År 2011 började Mats arbeta för Huawei Technologies Sweden AB som Site and System Manager Radio Base Systems i Göteborg. Under hans tid på Huawei blev Göteborgskontoret ett världsledande kompetenscentrum för Higher Order MIMO och Massive MIMO-basstationer. År 2014 grundande Mats MUMIMO AB, ett företag med fokus på innovation och affärsutveckling inom 5G, satellitkommunikation och annan trådlös teknik för små och stora företag. Mats är för närvarande styrelseordförande för Forsway Scandinavia AB, Satcube AB och MUMIMO AB, samt styrelseledamot i Wyld Networks AB. Han är också aktieägare i Bluetest AB, SweGaN AB och Brinja AB.

Mats innehar 1 000 aktier i Medfield. Mats är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Mikael Elam är Medfields främsta medicinska medarbetare sedan Bolaget grundades och har varit huvudansvarig för flera kliniska studier av mikrovågsdiagnostik med Medfields teknik. Han erhöll sin läkarexamen från Göteborgs universitet 1982 och specialistcertifikat i klinisk neurofysiologi från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1990. Han erhöll doktorsexamen i experimentell neurofysiologi/neurofarmakologi från institutionen för fysiologi och farmakologi vid Göteborgs universitet 1985. Han utsågs till överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset 1995. Mikael blev docent 1990 och professor/ordförande för Göteborgs institution för klinisk neurofysiologi 2001. Hans huvudsakliga forskningsintressen omfattar autonom neurovetenskap, inklusive centrala och perifera nervsystemets kontroll av kardiovaskulär funktion. Han är författar/medförfattare till mer än 130 peer-reviewed forskningspublikationer.

Mikael innehar 15 532 aktier i Medfield via närstående bolag. Mikael är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt oberoende i förhållande till Bolaget större aktieägare.

Gällande riktlinjer för valberedningen

 • Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av en ledamot för envar av de tre till röstetalet största aktieägarna baserat på den ägarstatistik per den 30 juni 2023 som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB. Styrelsens ordförande skall i samband med att ny valberedning ska utses, på lämpligt satt kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Om någon av de till röstetalet största aktieägare inte önskar utse en ledamot till valberedningen ska följande aktieägare i röststyrkeordning tillfrågas tills tre ledamöter utsetts.


Information om den slutligen utsedda valberedningen skall innefatta namn på de tre utsedda ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och skall offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

 • Om en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna så skall ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna skall ha rätt att utse sina ledamöter. Om inte särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen, liksom att utse ny ledamot om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning skaII offentliggöras så snart sådana skett.
 • Valberedningen skall arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:
 1. förslag till ordförande vid årsstämman;
 2. förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer;
 3. förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;
 4. förslag till arvode till revisorer;
 5. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer;
 6. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag;
 7. förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB