Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-01 11:14:31

Blick Global Group AB: Kallelse till årsstämma i Blick Global Group AB (publ)

Aktieägarna i Blick Global Group AB (publ), org. nr 556724-8694 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 klockan 08:00 på Roslagsgatan 26 i Stockholm.

Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 juni 2023 och dels senast den 27 juni 2023 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till Blick Global Group AB (publ), Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm, eller per e-post till erik@blickglobal.com. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.blickglobal.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 21 juni 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 26 juni 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning
   2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 11. Val av styrelse och revisorer
 12. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8 b – Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Förslag till arvode till styrelsen kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast en vecka innan årsstämman.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor

Förslag till styrelse kommer att presenteras på Bolagets hemsida senast en vecka innan årsstämman.

Det föreslås att Mazars AB omväljs som revisionsbolag.

Punkt 12 – Fastställande av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen

Valberedningen föreslås utgöras av de 3 större aktieägarna per den 30 november 2023 samt styrelsens ordförande. Följande principer i sammanfattning föreslås utgöra principer för utseende av valberedningens ledamöter. Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning. En majoritet av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Minst en ledamot ska vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Det föreslås att årsstämman i Blick Global Group AB fastställer instruktioner för valberedningen enligt följande:

1               Val av ledamöter till valberedning

1.1             Valberedningen föreslås att utgöras av de fyra störa aktieägarna per den sista november varje år samt styrelsens ordförande. Valberedningen ska utse ordförande inom sig som dock inte får vara styrelsens ordförande.

1.2             Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt uppdrag i förtid, eller blir förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska valberedningen utan dröjsmål och efter inhämtande av synpunkter från Bolagets fem största aktieägare utse ny ledamot.

2               Uppgifter

2.1             Valberedningen ska i så stor utsträckning som möjligt efterleva svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

  1. Valberedningen ska lämna förslag till:

a) ordförande vid årsstämma, b) antal stämmovalda styrelseledamöter, c) ordförande och övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen, d) arvode och annan ersättning till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott och kommittéer, e) antal revisorer, f) revisorer, g) arvode till revisorer, h) val av valberedning, alternativt beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt beslut om instruktion för valberedningen, och i) ersättning till ledamöterna i valberedningen.

2.3            Vid beredandet av sitt förslag till styrelse ska valberedningen ta del av styrelsens utvärdering av sitt arbete. Vidare ska valberedningen primärt säkerställa relevant kompetens med inriktning på företagsstyrning samt erfarenhet från iGaming industrin och kommersiell verksamhet, och om möjligt sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etniskt ursprung. Valberedningen bör vidare beakta de krav som Koden uppställer på styrelsens storlek och sammansättning innebärandes bl.a. att valberedningen särskilt ska motivera sitt förslag till styrelseval med beaktande av Kodens krav på mångsidighet och bredd i styrelsen 

2.4            Vid beredandet av sitt förslag till revisorer ska valberedningen beakta de krav på revisorer som följer av aktiebolagslagen. 

2.5            Vid beredandet av sitt förslag till beslut om valberedning, alternativt förslag till beslut om principer för tillsättande av valberedning samt beslut om instruktion för valberedningen bör valberedningen beakta de krav som Koden uppställer på ett sådant beslut. 

2.6            Om valberedningens förslag innebär en avvikelse från Koden, bör valberedningen, samtidigt som den lämnar sitt förslag, förse Bolaget med en förklaring till avvikelsen.

2.7            Valberedningen ska, samtidigt som den underrättar Bolaget om sina förslag, förse Bolaget med ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse med beaktande av vad som sägs om styrelsens sammansättning i Koden. Yttrandet ska även innehålla en kort redogörelse för hur valberedningens arbete har bedrivits.

2.8            Valberedningens förslag, yttrande och redogörelse i enlighet med dessa principer ska avges i god tid innan kallelse till årsstämma ska ske, dock senast sex veckor före årsstämman.

2.9            Valberedningen ska förse Bolaget med den information kopplat till dess uppdrag som erfordras för att Bolaget ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet enligt Koden.

2.10           Minst en ledamot av valberedningen förutom styrelsens ordförande ska närvara vid årsstämma. Vid bolagsstämma där styrelse eller revisorsval ska äga rum ska valberedningen presentera och motivera sina förslag.

2.11            Valberedningens ledamöter jämte kontaktuppgifter till dessa ska tillsammans med denna instruktion finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. 

3               Sammanträden

3.1             Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. Styrelsens ordförande ska kalla valberedningen till dess första sammanträde. Kallelse till övriga sammanträden utfärdas av valberedningens ordförande. Om en ledamot begär att valberedningen ska sammankallas, ska begäran efterkommas.

3.2            Valberedningen är beslutför om samtliga ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar för.  Beslut i ärende får inte fattas om inte samtliga ledamöter erbjudits tillfälle att delta i ärendets behandling.

3.3            Vid valberedningens sammanträden ska föras protokoll som undertecknas och justeras av valberedningens ordförande och en ledamot som inte för protokoll. Protokollen ska föras och förvaras i enlighet med vad som gäller för styrelseprotokoll.

4               Sekretess

4.1             Ledamot av valberedningen är underkastad sekretesskyldighet rörande dels Bolagets angelägenheter och dels vad som framkommer beträffande nuvarande och potentiella styrelseledamöters personliga förhållanden. Sekretesskyldigheten ska i relevanta fall antecknas i respektive protokoll från valberedningens sammanträden.

5               Arvode och kostnadsersättning

5.1             Ledamöterna i valberedningen är inte berättigade till arvode från Blick Global Group AB. Vid behov ska Blick Global Group AB kunna svara för kostnader, som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

5.2            Valberedningen ska i förekommande fall på årsstämma redovisa ersättningar som utgått enligt punkt 5.1 ovan.

5.3            Valberedningen ska årligen utvärdera denna instruktion och vid behov besluta om förslag till ändringar inför årsstämman. Instruktionen ska alltid underställas årsstämman för slutligt beslut.

_________________________

Upplysningar och antal aktier och röster

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer från och med den 9 juni 2023 att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Birger Jarlsgatan 20, 4tr, 114 34 Stockholm samt på Bolagets hemsida www.blickglobal.com. Fullständiga förslag till beslut kommer på samma sätt att hållas tillgängliga från och med den 16 juni 2023. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolaget har 9 561 421 aktier och röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

___________________________
Blick Global Group AB (publ)
Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB