Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-05 08:50:00

Medimi AB: Teckningskurs för utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 6 i Medimi AB (publ) har fastställts till 0,04 SEK per aktie

 

 

Medimi AB (publ) (”Medimi” eller ”Bolaget”) emitterade under 2022 teckningsoptioner av serie TO 6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för optionerna av serie TO 6 ska enligt villkoren motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden från och med den 22 maj 2023 till och med den 2 juni 2023, dock inte lägre än kvotvärdet för Bolagets aktier om 0,04 SEK och inte högre än 0,09 SEK per aktie samt avrundat till närmast heltal öre. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,054 SEK och teckningskursen har preliminärt beräknats till 0,038 SEK. Efter avrundning till närmast heltal öre uppgår den faktiska teckningskursen för TO 6 till 0,04 SEK vilket också överensstämmer med kvotvärdet för Medimis aktie.

Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 6 pågår från och med den 5 juni 2023 till och med den 16 juni 2023. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.medimiab.com.

 

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO 6:

  • Utnyttjandeperiod: 5 juni 2023 – 16 juni 2023
  • Teckningskurs: 0,04 SEK per aktie.
  • Emissionsvolym: 96 133 460 teckningsoptioner av serie TO 6
  • Vid fullt utnyttjande nyemitteras 96 133 460 aktier som kan tillföra upp till cirka 3,8 MSEK före emissionskostnader
  • Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 6 är den 14 juni 2023
  • Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 juni 2023, alternativt avyttras senast den 14 juni 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla värdelösa krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.
  • Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 16 juni 2023.

 

Rådgivare
Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare samt Aqurat Fondkommission AB emissionsinstitut till Medimi i samband med utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 6.

För mer information kontakta
Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 073 77 77 233.

Om Medimi
Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB