Reports

Publicerat: 2015-05-08 08:00:18

Medfield Diagnostics AB: Delårsrapport Första kvartalet 2015

Sammanfattning av rapportperioden 1 januari – 31 mars 2015

  • Omsättningen uppgick till 282 (138) KSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till –2 675 (-1 048) KSEK
  • Resultat per aktie uppgick till –0,14 (-0,07) SEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten uppgick till –6 552 (-3 211) KSEK

Kassaflödet för 2015 inkluderar skuldförda emissionskostnader som belastat eget kapital med -1 396 KSEK

Väsentliga händelser första kvartalet 2015

I januari beslöt styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma om att genomföra en företrädesemission av högst 2 154 213 aktier till en emissionskurs om 10 SEK. En extra bolagsstämma, 2015-01-27, beslutade enligt styrelsens förslag. Företrädesemissionen avslutades den 18 februari. Emissionen övertecknades kraftigt, med en teckningsgrad motsvarande cirka 257 %. Medfield tillfördes därmed cirka 21,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK.

Totalt inkom anmälningar motsvarande 55 311 490 SEK. 2 135 477 aktier (cirka 99,1 % av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av företrädesrätt. För de resterande knappt 20 tusen aktierna fanns anmälningar motsvarande ca 3,4 miljoner aktier. Med anledning av den höga teckningsgraden och för att undvika för små tilldelningsposter och höga administrationskostnader erhöll endast de tecknare som även tecknat minst 5 000 aktier med företrädesrätt, tilldelning utan företrädesrätt. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 292 527,8 kronor fördelat på
17 233 704 aktier.

I januari köpte ett konsortium av investerare Almi Invest ABs samtliga aktier (2,2 %) i Medfield. Almi Invest AB, som normalt stöder tidiga bolag, har varit en av Medfield större aktieägare genom åren och växlar nu över till andra ägare när bolaget gått över i en ny fas.

I februari fick Medfield två ansökningar om EU-medel beviljade. Båda ansökningarna är inom programmet Eurostars, som vänder sig till små och medelstora företag med egen forskning och utveckling. Totalt rör det sig om ca 8,8 MSEK, för perioden 2015-2017. Det ena projektet som beviljats EU-medel syftar till att ytterligare optimera Strokefinder för användning i ambulans. Inom ramen för den andra ansökan har Medfield beviljats medel för att utveckla Strokefinder i riktning mot ett bildgivande system.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

I slutet av april erhöll Medfield certifiering av bolagets produkt Strokefinder MD100. Certifieringen gäller överensstämmelse gentemot IEC 60 601 (3:e utgåvan) och ger samtidigt bolaget möjlighet att CE-märka MD100 för försäljning till forskande och metodutvecklande läkare. Certifieringen är även viktig för att säkerställa att den planerade multicenterstudien genomförs med den version av Strokefinder som senare kommer att erbjudas reguljär vård.

I början av maj annonserade Medfield att man tecknat ett avtal med det tyska läkemedelsbolaget Boehringer Ingelheim International GmbH (BI). Inom ramen för avtalet kommer BI att delfinansiera Medfields planerade multicenterstudie. Totalt bidrar BI med 300 tusen Euro. Avtalet inkluderar inga andra åtaganden för Medfield än att göra studieresultaten tillgängliga för BI.

VD kommentar

I och med certifieringen av MD100 passerades den sista milstolpen för att Medfield skall kunna gå in i nästa fas, med ökat fokus på internationella multicenterstudier, marknadsföring och försäljning. Certifieringen är ett kvitto på att Strokefinder MD100 uppfyller de krav på säkerhet och effektivitet som ställs på medicinteknisk utrustning. Det är ett viktigt steg i det långsiktiga produktutvecklings- och kvalitetsarbete bolaget bedrivit de senaste åren, och en nödvändighet för att komma närmare marknad och försäljning.

Innan Strokefinder kan börja användas i reguljär vård, behövs ytterligare klinisk evidens som även belägger att bolagets analysprogramvara har tillräcklig precision och tillförlitlighet. Därför kommer den planerade multicenterstudien vara central i Medfields verksamhet det kommande året.

Det nyligen annonserade avtalet med Boehringer Ingelheim är dels ett bevis på värdet av tidig diagnos av stroke, men även ett välkommet kapitaltillskott när Medfield nu intensifierar arbetet att ytterligare stärka den kliniska evidensen.

Aktien

Per den 31 mars 2015 uppgick antalet aktier i bolaget till 17 233 704.

Personaloptionsprogram

Medfield har två, av bolagsstämman beslutade, personaloptionsprogram. Fullt utnyttjade omfattar de existerande optionsprogrammen 650 000 aktier, motsvarande 3,8 % av aktierna. Cirka 30 % av optionerna kvarstår i bolaget för att täcka framförallt sociala avgifter kopplade till programmet. Bolagets styrelse har fattat beslut om att inte utnyttja det av årsstämman sist beslutade programmet, omfattande maximalt 230 000 aktier, varför den totala utspädningen begränsas till mindre än 2,5 %.

Principer för delårsrapportens upprättande

Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

2015-08-31                           Delårsrapport för andra kvartalet 2015

2015-11-06                           Delårsrapport för tredje kvartalet 2015

2016-02-26                           Bokslutskommuniké för 2015

Avlämnande av delårsrapport

Göteborg den 8 maj 2015
Medfield Diagnostics AB (publ)
Styrelsen

Arne Ferstad                      Styrelseordförande
Agneta Franksson              Styrelseledamot
Bengt Arne Sjöqvist            Styrelseledamot
Mikael Persson                  Styrelseledamot
Stefan Jacobsson               Styrelseledamot

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB