Press release from Companies

Publicerat: 2023-06-14 22:54:57

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB: Årsredovisning 2022

VD ORD 2022

Vi kunde se fram emot ett ar med full sportkalender som kulminerade i ett av världens största och mest mediabevakade sportevent, ett fotbolls-VM i Qatar under november och december.

E Efter ett relativt utmanande första kvartal genomförde vi vart tredje förvärv och fick tillträde till Brand Legends den 1 juni 2022. Ett tredje teknikbolag med inriktning på kundanskaffning i organiskt sök. Förvärvet förstärker gruppen inom affärs-området, Digital Marknadsföring. 

Under årets sista kvartal hade vi en verkligt fin utveckling i Wiget då investeringsviljan var god bland våra sportkunder inför och under fotbolls-VM. Mediakampanjerna konverterade mycket bra och intresset kring matcherna fenomenalt i alla våra marknader.

Under första halvåret 2023 har vi sett en del tecken bland kunder som tyder på att man haft utmaningar med sin positionering i synnerhet i nyligen reglerade marknader. Vi följer utvecklingen noggrant och fortsätter att arbeta hårt mot våra finansiella mål för gruppen. 

Erik Ahlberg 
VD, Blick Global Group AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Styrelsen och verkställande direktören för Blick Global Group AB (publ), organisationsnummer 556724-8694, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2022.

Helåret

Blick Global Group är investment bolag inom iGaming och sportsbetting. Bolaget investerar i bolag inom teknikområden för iGaming. 

Blick är moderbolag i en företagsgrupp som idag har två affärsområden, Digital Marknadsföring och Spelutveckling. 

Bolagsgruppen består idag av tre dotterbolag, 

 • Wiget Group – Adtech för effektivare mediainvestering
 • Brand Legend – Varumärkesskydd inom organiskt sök
 • OMI – Spelstudio för utveckling av Kasinospel

   

Verksamhetens utveckling

De tre dotterbolagen har tillkommit genom förvärv och Blick driver de vidare genom att utveckla sina respektive affärer.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsperioden

 • Nyemission avseende aktier till säljarna av Wiget Group registrerades hos Bolagsverket.
 • Wiget lanserade optimerings-AI till ACE kunder.
 • Tillträdde det förvärvade bolaget, Brand Legends den 1 juni.
 • Årsstämman beslutade om en kvittningsemission till säljarna av Brand Legends till ett VWAP om 0,07339 och utgjordes av 171 227 687 aktier.
 • Rickard Vikström utsågs till Styrelseordförande i Blick Global Group. Rickard representerar efter, att Blick erlagt 50% av köpeskillingen för Brand Legends, den största ägaren i Blick Global Group, 177 Investment.
 • Påbörjade extern kapitalanskaffning genom en riktad emission och en företrädesemission för att finansiera förvärvet av Brand Legends.
 • Bolaget höll en Extra Bolagsstämma den 29 november som enhälligt beslutade om sammanläggning av bolagets aktier. Genom sammanläggningen 100:1 lades 100 befintliga aktier samman till 1.


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 • Blick Global Group genomförde en Företrädesemission och en riktad emission där Blick tillfördes 15 303 672 kronor efter emissionskostnader, totalt.
 • Båda emissionerna genomfördes och Blick Global Group säkerställde förvärvet av Brand Legends.
 • I samband med emissionerna tog bolaget upp ett kortfristigt brygglån om 5Mkr med förfall 31 mars 2023.

   

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Blick bedömer att marknaden för digital marknadsföring med egenutvecklad teknisk plattform har en gynnsam utveckling trots att vi ser orosmoment med konjunkturen för vissa av bolagets kunder. 

Spelutveckling är ett område med fortsatt stor potential där vi ser fram emot att lansera det första spelet med bolagets kommunicerade kund. 

Brand Legend och organiskt sök är ett och har varit ett eftertraktat område under lång tid. Det har fortsatt hög relevans i ambitionen att sänka anskaffningskostnaderna för nya kunder. 

Det specifika erbjudandet att stärka sökplaceringar för våra kunders egna varumärken inom organiskt sök.

 

Finansiering

Koncernens disponibla likviditet uppgick vid bokslutsdagen till 2.9 MSEK (2.5 MSEK).  I samband med de emissioner som genomfördes i början av 2023 upptog bolaget ett brygglån om 5 Mkr med förfall den 31 mars 2023. Under 2023 har 4Mkr samt upplupen ränta betalats och resterande 1 Mkr förlängdes till 30 juni och kommer behöva finansieras via tillskott eller omförhandlas genom en förlängning av krediten. Vidare bygger bolagets likviditetsbudget för kommande 12 månader på att bolagets och koncernens prognoser infrias. Detta tillsammans med det faktum att finansieringen av de kortfristiga brygglånets reglering vid tiden av årsredovisningens angivande ännu inte är säkerställd innebär en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB