Hem

Reports

Publicerat: 2015-05-20 10:09:32

ahaWorld AB: Delårsrapport 1, 1/1 2015 - 31/3 2015

Första kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt
• Koncernens spelöverskott ökade med 48 % och uppgick till 3 222 Tkr (2 169).
• EBITDA uppgick till - 516 Tkr   (- 3 313). EBIT uppgick till - 1 122 Tkr (-3 825).
• Resultatet efter skatt uppgick till -1 816 Tkr (- 3 811).

Väsentliga händelser under perioden
• TV-kampanj i TV3 gällande ahaBingo.com
• ahaBingo lanserade Anders ”Arga snickaren” Öfvergård som ny bingoutropare på bingosidan.
• Implementering av nya betalningslösningar för nya marknader.
• Slutförande av Mobocasino.com
• Fortsatt implementeringsarbete gällande iSoftbets casinospel på ahaBingo.com.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
• Lansering av mobocasino.com - ett mobilt casinokoncept på engelskspråkiga marknader.
• Samarbete med byrå gällande programmatisk marknadsföring för Mobocasino samt övriga varumärken.
• Utökande av affiliatesamarbeten. Fler trafikdrivare exponerar aha’s spelsajter inom sina nätverk.
• Slutförande av implementering av 100 nya casinospel på ahaBingo från spelleverantören iSoftbet.
• Fortsatt implementering av fler betalningslösningar i syfte att kunna ta emot betalningar från nya marknader.

VD kommenterar första kvartalet

Första kvartalet visar på fortsatt tillväxt. Spelöverskottet ökade med 48% jämfört med samma period föregående år.

Marknaden för onlinespel växer fortsatt men det pågår även en konsolidering av industrin. I likhet med många andra spelbolag utvärderar vi löpande propåer och möjligheter kring strategiska förvärv. Vår ambition är att växa både organiskt och via förvärv, alltid med fokus på att kunna nå snabb lönsamhet. Vi har en väl fungerande verksamhet, med en kompetent organisation, bra varumärken samt beprövade och väl fungerande tekniska plattformar. Vi är snabbrörliga och kan lätt addera nya produkter till vår portfölj. Vi känner därför att vi är väl positionerade för att kunna ta en aktiv roll i nämnda konsolidering inom branschen.

Den färska lanseringen av det nya globala mobilkonceptet Mobocasino inväntar nu att få marknadsföras på tilltänkta marknader. Marknadsföringen ska initialt ske via programmatisk marknadsföring samt affiliate-marknadsföring på marknader utanför Norden. Designen är avskalad för att vara så lättanvänd som möjligt i mobilen. Om en kund besöker Mobocasino via sin stationära dator så är hela casinosidan inramad med en mobiltelefon, syftet är att konsekvent kommunicera det mobila konceptet.

Vår bedömning är att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt, både på mogna marknader samt mer omogna marknader. Den bedömningen är grunden till framtagandet av Mobocasino-konceptet, vilket möjliggör närvaro på multipla marknader på ett resurseffektivt sätt.

Casino står för tillväxten i koncernen. Operatören ahaCasino fortsätter med sitt unika koncept att skapa kunder och omsättning. Det är viktigt och angeläget att utmana de större operatörerna som senaste året väsentligt utökat sina marknadsbudgetar på den Skandinaviska marknaden. Som mindre operatör finns det nu utrymme att ta en ”underdog”-position och utnyttja läget genom att kommunicera till marknaden på alternativa sätt. De större aktörerna använder sig mycket av traditionell media, framförallt TV. Vår bedömning är att TV idag används mer för att behålla omsättning och aktiva kunder och inte för att skapa nya kunder. Långsiktigt blir det tillvägagångssättet väldigt kostsamt och ohållbart. Därför försöker våra operatörer alltid att få uppmärksamhet via nya och alternativa kanaler för att stå ut i det extremt trånga mediabruset.

Vår bedömning ovan stärks av ahaBingos senaste TV kampanj som pågick under februari- och marsmånad. Resultatet blev till största delen återaktiverade befintliga kunder. ahaBingo kommer inte att försätta med TV-reklam utan återgå till sin alternativa marknadsföring som är mer kostnadseffektiv. Bingosidan ahaBingo ska innan maj månads utgång lansera över 100 casinospel från iSoftbet. Vilket kommer resultera i att ahaBingo blir en mer generell speloperatör, och inte bara en bingooperatör.

Vi ser nu fram emot att marknads-satsningarna gällande Mobocasino kommer på plats och kan börja finjusteras. Samtidigt som våra befintliga varumärken ska fortsätta växa på befintliga marknader.

Goran Ristic, VD

Första kvartalet 2014
Koncernens spelöverskott ökade med
48 % och uppgick till 3 222 Tkr (2 169).
EBITDA uppgick till - 516 Tkr   (- 3 313).
EBIT uppgick till - 1 122 Tkr (-3 825).
Resultatet efter skatt uppgick till
-1 816 Tkr (- 3 811).

Verksamheten
Under första kvartalet fortsatte tillväxten för ahaWorlds operatörer. Antalet nya kunder under kvartalet uppgick till 1 772 st (1379) vilket är en ökning på 22% från samma period förra året.

Casino är den del av verksamheten som just nu står för tillväxten i koncernen. I maj 2015 lanserades Mobocasino.com som är ett nytt mobilanpassat casino-koncept. Mobocasino är ett globalt varumärke som först och främst ska marknadsföras och spridas via affiliates och programmatisk marknadsföring, initialt på engelskspråkiga marknader. Syftet är att mer resurseffektivt kunna lansera på nya marknader med en unik och fräsch produkt.

Produkten som har en avskalad design är anpassad för att på ett enkelt sätt kunna användas i mobilen. Bedömningen är att spel via mobilen kommer att fortsätta öka på mogna och mer omogna marknader. Samarbetet gällande Jackmob där aha ska leverera produkten och partnern ska leverera trafik har inte tagit fart. Detta på grund av att partnern inte har lyckats med sitt åtagande.

Aha kommer efter sommaren att själva ta över trafikdrivandet och försöka skapa tillväxt på den centraleuropeiska marknaden.

Bingosidan ahaBingo ska innan maj månads utgång lansera över 100 casinospel från iSoftbet. Vilket kommer resultera i att ahaBingo blir en mer generell speloperatör, och inte bara en bingooperatör. Implementeringen av casinospelen har tagit längre tid än beräknat men resultatet är en klar förbättring av den egna plattformen. iSoftbet blir den första externa systemimplementationen på ahaBingos egna plattform. I och med arbetet som utförts i samband med denna implementation har plattformen nu tekniska förutsättningar att implementera ytterligare externa spelleverantörer.

Övrigt
ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen som äger operatörer som bedriver spel på nätet, ahaBingo.com, ahaCasino.com, jackmob.com och Mobocasino.com. Koncernens kärn-verksamhet består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen. ahaWorld's affärsidé är att via sina dotter-bolag bedriva internet-baserat spel, och investera i nätbaserade spelföretag som har en lönsamhetspotential och skapa ett långsiktigt aktieägarvärde. Moderbolaget är ett registrerat aktiebolag med säte i Uppsala. Adressen till bolagets huvudkontor är Smedsgränd 2B, 753 20 Uppsala.

Redovisningsprinciper
De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har upprättats enligt BFNAR (Bokföringsnämndens allmänna råd) samt årsredovisningslagen.
De finansiella rapporterna är presenterade i Tkr. Siffrorna inom parantes visar samma period föregående år.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 1 669 Tkr (4 931).

Likvida medel
Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 2 022 Tkr (1 115). Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalnings-leverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar.

Kundkonton
Kundkonton uppgick till totalt 337 Tkr (401). Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (MGA) regler.

Definitioner
Spelöverskott

De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott.

Kundinsättningar
Alla pengar som är insatta av kunder.

Affiliate
Marknadsföringspartner som driver spelintresserad trafik/kunder till koncernens webbsidor. Oftast resultatbaserad ersättning.

Framtidsutsikter
Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Bolagets bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt, både globalt och inom EU. ahaWorld gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt.

Risk
Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte koncernens webbplatser i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA.

Granskning
Rapporten är inte granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma för 2015 hålls den 25 maj 2015, kl 13.30 på Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Delårsrapport 2 - 4 september    ?Delårsrapport 3 - 20 november
Delårsrapport 4 - 25 februari 2016

Avlämnande av delårsrapport
ahaWorld AB (publ) - Styrelsen

Özkan Ego                        Styrelseordförande
Daniel Carlman                 Styrelseledamot
Johan Hagenfeldt              Styrelseledamot
Sten Wranne                     Styrelseledamot

För ytterligare information
Goran Ristic, VD
E: goran@ahaworld.se?M: +46 (0) 730 582090

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB

Prenumeration