Hem

Reports

Publicerat: 2015-05-20 13:20:05

MedicPen AB: Kvartalsrapport MedicPen AB (publ) 1 januari - 31 mars 2015

Sammanfattning av första kvartalet 2015

Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK (0 SEK)

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 472 680 SEK (-1 530 004 SEK)

Resultatet per aktie* uppgick till -0,03 SEK (-0,03)

Soliditeten per den 31 mars 2014 uppgick till 74% (78%)

Beräknat utifrån 58 049 028 antal aktier

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

Arbete med att rekrytera ny VD med fokus på marknad/sälj och branscherfarenhet.

Marknadsarbetet har haft inriktning att förbereda för överlämning till ny VD.

Väsentliga händelser efter första kvartalet 2015

MedicPen har utsett Anders Skarman till ny VD i bolaget. Skarman har mycket god erfarenhet av produktlansering inom Life Science.

Tidpunkter för ekonomisk information                                          

2015-05-20 Delårsrapport ett

2015-05-20 Årsstämma

2015-08-19 Halvårsrapport

2015-11-18 Delårsrapport tre

2016-02-18 Bokslutskommuniké för 2015


VD har ordet

Jag har nyligen tillträtt som VD på MedicPen AB och arbetar nu tätt tillsammans med styrelsen för att sätt mig in i bolagets verksamhet.

Jag har arbetat största delen av mitt yrkesverksamma liv inom läkemedelsindustrin och en av de stora frågorna vi hela tiden brottades med var följsamheten till våra läkemedel. Vi vet idag att många patienter med kroniska sjukdomar i bästa fall tar sin medicin på rätt sätt i 70 % av fallen, vi vet också att efter ett par års användning så faller följsamheten till under 50 %. Detta skapar stora ekonomiska förluster för samhället, då patienter måste söka sjukvård (ffa akutsjukvård) på nytt för att inte medicinen fungerar som den ska. Men viktigast av allt är att patienterna som får nya dyra mediciner inte tar dem på anvisat vis, detta leder till stort lidande för både patienten själv men även för anhöriga.

Det är här jag ser att MedicPen och Medimi har sin stora mission att fylla. Detta genom att hjälpa både samhället, doktorn och framför allt patienten att få en effektivare läkemedelsanvändning och få patienten att må bättre.

Medimi är en helt unik produkt som med sina egenskaper kan övervaka och hantera medicineringen ner på tablettnivå står i en klass för sig själv, både på den nationella och internationella marknaden. Det gäller nu att vi tar chansen och ser till att så många patienter som möjligt får tillgång till denna unika produkt och ge dem möjlighet att leva ett bättre liv.

Tillsammans med styrelsen planerar jag nu för hur vi skall fortsätta byggandet av bolaget. Mina ambitioner är att vi måste fokusera våra resurser på två övergripande strategier och verkligen se till att vi bryter igenom med resultat som leder fram till försäljning.

Den första är till patienter som är behov av specialistläkemedel och som är komplicerade att dosera. Jag vet att det idag finns ett stort behov hos läkemedelsbolagen att kunna visa både doktorn, men även samhällsekonomiskt att deras läkemedel används på rätt sätt.

Det andra är i kliniska prövningar. Många lever i villfarelsen att det under kontrollerade former så tas alltid medicinerna på rätt sätt, men så är det inte. Jag ser här en stor potential för Medimi att hjälpa läkemedelsbolagen att lösa detta behov.

Mitt fokus det närmsta halvåret kommer att ligga på att se till att vi får in den första patienten i Bornholms projekt – ”Piller automaten” så att vi kan få verklighetsbaserad erfarenhet från vår produkt.

Ungern, mina prioriteringar kommer att ligga på att koordinera så att vi kan lansera den nya applikationen för inställningar i Medimi, denna kommer att lanseras till hösten.

Vi kommer vidare lägga större fokus på ta att fram appen som är integrerad i Microsoft HealthVault.

Jag ser flera affärsmöjligheter med potential i Ungern, men här gäller det att prioritera och målsättningen är att ta några av dessa till marknaden.

I USA kommer vi att fortsätta vårt samarbete med TAI. Vi arbetar nu på bred front för att lösa problematiken med antennen och hoppas kunna få CDMA godkännande.

Det är inom ovan nämnda projekt och prioriteringar framtiden ligger för oss på MedicPen.

Vad jag sett så här långt så är MedicPen ett väl positionerat bolag med stor potential och stora utmaningar, det var därför jag accepterade att ta över VD posten.

Jag ser framemot ett spännande och utmanande 2015.

Med vänliga hälsningar

Anders Skarman

VD MedicPen AB (publ)


MEDICPEN OCH MEDIMI®

Bakgrund – statistik över följsamhet

MedicPens produkter är till för att förbättra följsamhet och övervakning vid medicinering. Att problem finns inom området och att behovet av förbättring är stort visar nedanstående uppgifter, där det framgår att bristande följsamhet och annan felaktig användning av läkemedel är orsak till:

  • 8-10 procent av alla intagningar på sjukhus.
  • 25 procent av alla intagningar på sjukhus av patienter över 65 år.
  • 10-15 procent av de fall som vårdas på intensivvårdsavdelningar.
  • Förvärrad sjukdom, som leder till sämre hälsa och livskvalitet.

Källa: J Lars G Nilsson, Stiftelsen NEPI, Stockholm

MedicPen Aktiebolag (publ)

MedicPen Aktiebolag (publ) (”MedicPen”) är ett svenskt företag med en helsvensk och patenterad teknisk innovation för datoriserad tablettdispensering som möter behov från såväl patienter som personal inom sjukvård och läkemedelsindustri, men också privatkund. MedicPen är sedan den 11 december 2006 listat på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). I dagsläget har MedicPen cirka 1 900 aktieägare. MedicPen har sitt huvudkontor i Halmstad.

Medimi® – ett system för medicineringshjälp

MedicPen säljer ett komplett system för hantering av medicinering i tablettform. Medimi är ett medicineringshjälpmedel som består av en datoriserad tablettdispenser och kringutrustning till den. Medimi finns i olika storlekar och med olika tekniskt innehåll för att passa olika patientbehov. I dagsläget tillhandahåller MedicPen tre storlekar för upp till sex olika mediciner som kan innehålla upp till 90 tabletter.  

Mjukvaran i Medimi håller ordning på och påminner när det är dags att ta sin medicin och att rätt tablett matas ut vid rätt tidpunkt. Medimi registrerar alla utmatningar så att man i efterhand kan kontrollera att medicineringen skett korrekt.

Medimi finns i två utföranden, Medimi och Medimi PRO. Medimi PRO är försedd med ett högre teknikinnehåll; mer avancerad mjukvara. Kombinationen av påminnelse och möjlighet till kontroll av historiken i medicineringen har visat sig ge betydligt bättre följsamhet och vårdresultat.

Medimi finns med olika möjligheter till trådlös kommunikation bland annat via mobilnäten. Vidare kan Medimi kommunicera via Bluetooth och USB. Väljer man mobiluppkoppling är det lätt att sända larm vid missad dos till anhörig eller vårdgivare. Med Bluetooth finns möjlighet att kommunicera med datorer, telefoner och läsplattor. Till större kunder tillhandahåller MedicPen ett kommunikationsprotokoll som ger möjlighet att integrera Medimi mot mjukvaror och databaser.

Tablettmagasinen är en central del i Medimi- systemet. Tablettmagasinen kan skickas fyllda med tabletter till patienten, det vill säga påfyllning av magasinen behöver inte ske hos patienten. Patienten byter ett tomt magasin mot ett påfyllt som skickats per post eller bud. Att byta magasin är enkelt. Säkerheten i systemet är hög på grund av att läkemedlen hålls isär styckvis och säkerheten höjs ytterligare när tablettmagasinen fylls automatiskt. Då minskar risken som den mänskliga faktorn utgör. Hanteringen av medicinerna blir både flexibel och säker.

Systemet inkluderar även automatladdare, en bordsmaskin som fyller tablettmagasinen automatiskt på några sekunder. Målgrupperna för ett system med automatladdare är läkemedelsbolag som gör kliniska studier, äldrevård och långvård samt vårdbolag. Fördelarna med automatladdare är stora tidsbesparingar samt högre säkerhet.

Apotek och privatkund

En stor anledning till feldoseringar och sämre hälsotillstånd beror på glömska hos den som tar medicinen. Medimi hjälper patienten att inta rätt medicindos vid rätt tillfälle. Medimi kan laddas med upp till sex olika slags mediciner. Vid påfyllning av medicin behöver man inte blanda tabletterna utan de olika medicinerna fylls i separata magasin. Det gör hanteringen säkrare och snabbare. För anhöriga är det en trygghet att veta att Medimi underlättar för patienten att inta sin viktiga medicin med rätt dos i rätt tid.

Läkemedelsindustrin

Vid komplicerade och dyra behandlingar är Medimi ett pålitligt verktyg för att underlätta följsamhet av en ordination. Genom att använda Medimi kan antalet feldoseringar reduceras kraftigt. Förbättrad följsamhet ger betydande besparingar och ökade intäkter. Vid en studie på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge ledde användandet av MedicPens produkter till att följsamheten ökade till över 95 %. Under studien genomfördes blodprov som också visade att mängden aktiva substanser som medicinen tillförde också förbättrades hos patienterna.

Kliniska prövningar

En av styrkorna med Medimi är att den kan utrustas med olika typer av mobil kommunikation som GSM, CDMA (i USA)och Bluetooth. Medimi skickar då följsamhetsdata i realtid. All statistik över medicineringen registreras och överförs så att analys och utvärdering kan ske. Genom att Medimi säkerställer bättre följsamhet kommer läkemedelsföretag som genomför kliniska prövningar att erhålla säkrare kliniska resultat, med färre antal testpersoner.

Sjukhus och äldreboende

Genom att använda Medimi på äldreboende och i vården får vårdgivarna betydligt bättre kontroll på att patienterna får medicin som ordinerat. Tabletthanteringen blir säkrare eftersom man inte behöver blanda dosen manuellt. Vårdgivaren kan direkt få ett varningsmeddelande i form av exempelvis sms eller mejl från Medimi ifall patienten inte matar ut medicinen. Följsamhetsdata kan dessutom kopplas till patientjournalen.

Hemsjukvård

Vårdgivaren kan få ett varningsmeddelande i form av sms eller mail från Medimi ifall patienten inte följer ordinationen och missar att mata ut medicindosen. Via sms eller mail kan man få följsamhetsdata kopplad till patientens sjukjournal.

Connected health (Telemedicin), e-hälsa och integrering i andra system

Medimi är unik eftersom man fjärrstyrt kan göra ändringar i medicineringschemat, också när Medimi är ute hos patient. Detta är möjligt eftersom varje tablett ligger separat i tablettmagasinen. Via mobilnätet kopplar man upp sig direkt mot Medimi, och kan då fjärrstyrt göra ändringar. Man kan till exempel stänga av en medicin om patientens hälsotillstånd ändras, öka eller minska dosen, eller till och med starta en ny medicinering ifall den finns förberedd i Medimi. Det ger en dosflexibilitet som är helt unik. Vidare är det så att olika delar inom läkemedelsbranschen har olika kravspecifikationer. Den hantering och teknik som krävs vid till exempel kliniska studier skiljer sig väsentligt från vad som behövs när en privatperson skall använda Medimi för eget bruk. MedicPen uppfyller dessa helt olika kravspecifikationer och för flera andra användningsområden rörande medicinering. Medimi är konstruerad för att lätt anpassas till olika kunders behov.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Halmstad den 20 maj 2015

Styrelsen,

MedicPen AB (publ)

Läs mer hos Cision
Läs mer om MedicPen AB

Prenumeration