Reports

Publicerat: 2015-05-26 15:13:18

ahaWorld AB: Kommuniké från årsstämma i ahaWorld AB 2015-05-25

ahaWorld AB (publ) har den 25 maj 2015 hållit årsstämma där årsredovisningen för räkenskapsåret 2014 presenterades.

Följande beslut fattades vid stämman:
- att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 
- att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.
- att bolagsordningen ändras till förenklad kallelse enligt förslag i kallelsen.
- att ett arvode om 80 000 kronor skall utgå till styrelseordförande, och 50 000 kronor till övriga ledamöter samt att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
- att styrelsen ska bestå av tre ledamöter. Johan Hagenfeldt, Daniel Carlman, och Özkan Ego omvaldes till styrelseledamöter. Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Mazars SET Revisionsbyrå AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Michael Ohlsson som huvudansvarig revisor.
- att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission m.m. enligt förslag i kallelsen.


Fo
¨r ytterligare information:

Goran Ristic, VD ahaWorld tfn +46 730 58 20 90, goran@ahaworld.se

Om aha-koncernen
Koncernen äger två speloperatörer som bedriver spelverksamhet på internet, ahaBingo och ahaCasino. ahaWorld AB är moderbolaget i koncernen, och grundades i slutet av 2007. Koncernens kärnverksamhet består av att via sina dotterbolag leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Lär känna oss: ahaworld.se - För mer information: Goran Ristic,VD Aha World AB, Tel +46 730 58 20 90, e-mail goran@ahaworld.se - Cecilia Ritscher, Presskontakt Aha Bingo LTD , Tel +356 99098783, e-mail cecilia@ahabingo.com - Länkar: http://www.ahabingo.com, http://www.ahacasino.com, http://www.ahaworld.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB