Reports

Publicerat: 2023-07-04 08:52:54

Blick Global Group AB: Kommuniké från årsstämma i Blick Global Group AB (publ)


 

Årsstämman 2023 i Blick Global Group AB (publ) hölls den 30 juni 2023 på bolagets kontor i Stockholm.
Följande beslut fattades av årsstämman

Fastställande av balans- och resultaträkning och vinstdisposition
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att balanserade vinstmedel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor. 

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rickard Vikström (ordförande) och Soheil Amorpour samt om nyval av Christian Sande och Johannes Eriksson. Omval skedde av revisionsbolaget Mazars AB. 

Styrelsearvodet fastställdes till  140 000 kronor för ordföranden och till 80 000 kronor vardera för övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter 
Årsstämman beslutade om principer för utseende av valberedningens ledamöter i enlighet med framlagt förslag.


Det noterades att alla beslut var enhälliga.

För ytterligare information kontakta: 
Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB (publ)
erik@blickglobal.com
+46 72-503 35 35

Blick Global Group AB (publ)
Box 5312
114 34 Stockholm

Om Blick Global Group
Blick Global är en iGaming-inkubator som idag innefattas av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming.

 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB