Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-17 22:09:31

Blick Global Group AB: Blick Global Group AB ingår avtal om överlåtelse av tillgångar i dotterbolaget Wiget Group AB samt överlåtelse av dotterbolaget Oregon Main Interactive AB

Blick Global Group AB ("Blick" eller ''Bolaget'') har idag ingått avtal om (i) överlåtelse av tillgångar i Bolagets dotterbolag Wiget Group AB samt (ii) överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget Oregon Main Interactive AB till bolagets tidigare ägare Transaktionerna utgör ett led i den strategiska översyn som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 21 juni 2023. Båda transaktionerna är villkorade av bolagsstämmans godkännande. Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av respektive transaktion offentliggörs genom separat pressmeddelande. 

Överlåtelse av tillgångar i Wiget Group AB

Blick och dotterbolaget Wiget Group AB (”Wiget”) har idag ingått avtal om försäljning av tillgångar i Wiget till, Wi Get Media AB som kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Soheil Amorpour. Transaktionen omfattar tillgångar i Wiget i form av all källkod m.m. i Wigets marknadsföringsplattform och tillhörande mjukvarukomponenter, domännamn, varumärken, licenser och andra materiella rättigheter och alla Wigets kundkonton. Vidare kommer vissa anställda och konsulter i Wiget som en följd av transaktionen övergå till köparen. Köpeskillingen uppgår till 1 000 000 SEK och erläggs genom kontant betalning. Köpeskillingen kommer användas för betalning av Bolagets skulder.

Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor och styrelsen bedömer att de kommersiella villkoren för transaktionen är marknadsmässiga. Soheil Amorpour har inte deltagit i styrelsens handläggning och beslut i frågor rörande den aktuella transaktionen.

Anledningen till försäljningen är att de tillgångar som säljs inte inbringar ett positivt resultat till Bolaget. Bolaget behåller den lönsamma prestationsbaserade verksamheten som står för vinsten som genereras inom Wiget idag.
 

Transaktionen förväntas slutföras under augusti månad 2023. Transaktionen är villkorad av extra bolagsstämmas godkännande i enlighet med 16 a kap aktiebolagslagen (närståendetransaktion). Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av transaktionen offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Överlåtelse av samtliga aktier i Oregon Main Interactive AB till tidigare ägare

Blick har idag ingått avtal om försäljning av samtliga aktier i Bolagets dotterbolag Oregon Main Interactive AB (”OMI”). Köparna består av André Orefjärd, Christian Rajter och Özkan Ego, genom bolag och är samma parter som sålde OMI till Blick under 2021.

Köpeskillingen uppgår till 1 SEK och erläggs genom kontant betalning. Genom överlåtelseavtalet avstår köparna från samtliga anspråk på tilläggsköpeskilling med anledning av försäljningen av OMI till Blick under 2021, uppgående till 3 875 000 SEK som skulle ha erlagts med nya aktier och motsvarat en utspädning om cirka 25 procent för Bolagets aktieägare. Som ett led i transaktionen åtar sig Blick att betala befintliga skulder i OMI om 250 556 SEK senast den 31 oktober 2023.
Vidare ska eventuella fordringar som Blick kan ha på OMI omvandlas till ovillkorade aktieägartillskott utan återbetalningsskyldighet för OMI.

Överlåtelseavtalet innehåller sedvanliga garantier och villkor och styrelsen bedömer att de kommersiella villkoren för transaktionen är marknadsmässiga.

Styrelsen anser att OMI med nuvarande verksamhet inte kommer att uppnå positivt rörelseresultat under överskådlig framtid. Mot bakgrund av detta och den utspädningseffekt som en utbetalning av tilläggsköpeskilling enligt ovan skulle medföra bedömer styrelsen att det inte är i aktieägarnas bästa intresse att behålla OMI.

Blick förvärvade OMI 2021 och utvecklar spel inom iGaming.

Transaktionen förväntas slutföras under augusti månad 2023. Transaktionen är villkorad av extra bolagsstämmas godkännande i enlighet med 16 kap aktiebolagslagen (Leo-lagen). Kallelse till extra bolagsstämma för godkännande av respektive transaktion offentliggörs genom separat pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:

Rickard Vikström, Styrelseordförande  Blick Global Group AB (publ)
+46 7
3-440 51 82

Blick Global Group AB (publ)
Box 5312
114 34 Stockholm

Denna information är sådan som Blick Global Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17  juli 2023 kl. 22.03 CEST.

Om Blick Global Group

Blick Global är en iGaming-inkubator som idag innefattas av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB