Press release from Companies

Publicerat: 2023-07-28 15:03:15

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) ("Medfield" eller "Bolaget") publicerar EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner ("Units") som beslutades av styrelsen den 29 juni 2023 med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 2 juni 2023 ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, SYDKOREA, ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I MEDFIELD DIAGNOSTICS AKTIEBOLAG (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 28 juli 2023, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.medfielddiagnostics.com/sv/) och Vator Securities AB webbplats (www.vatorsecurities.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att göras tillgängliga på Bolagets och Vator Securities webbplats i samband med att teckningsperioden inleds.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till Prospektet.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen avser Units och kommer initialt att tillföra Medfield högst cirka 32,5 MSEK före transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 6,0 MSEK. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 3 ("Teckningsoptioner"). En (1) Teckningsoption kommer att berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Spotlight Stock Market. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 34,8 MSEK, baserat på en högsta teckningskurs om 1,50 SEK.
  • Befintliga aktieägare i Medfield per avstämningsdagen, den 3 augusti 2023, kommer tilldelas en (1) uniträtt för varje befintlig aktie. Sju (7) uniträtter berättigar till teckning av fyra (4) Units i Företrädesemissionen.
  • Sammanlagt kommer 23 211 984 Units att ges ut. Varje Unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri Teckningsoption, vilket innebär att högst 46 423 968 nya aktier och 23 211 984 Teckningsoptioner kommer att ges ut.
  • Teckningskursen per Unit har fastställts till 1,40 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 3 augusti 2023 och teckningsperioden löper från och med den 7 augusti 2023 till och med den 21 augusti 2023.
  • Sista handelsdag med rätt att delta i Företrädesemissionen är den 1 augusti 2023.
  • Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av Teckningsoptioner motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 31 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 SEK.
  • Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 6 november 2023 till och med den 20 november 2023.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

3 augusti 2023 Avstämningsdag för Företrädesemissionen
7 augusti 2023 – 16 augusti 2023 Handel i uniträtter
7 augusti 2023 – 21 augusti 2023 Teckningsperiod
Omkring 23 augusti 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Vator Securities AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Medfield i samband med Företrädesemissionen.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, VD, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Medfield i någon jurisdiktion, varken från Medfield eller från någon annan.

Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Medfield kommer endast att ske genom det Prospekt som offentliggjorts av Bolaget den 28 juli 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på Bolagets webbplats, www.medfielddiagnostics.com, Finansinspektionens godkännande av Prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av Bolagets aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper. Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Medfield. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om patienten har en stroke eller inte, skulle behandlingsprocessen kunna påskyndas och rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det skulle kunna sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB