Reports

Publicerat: 2015-08-18 10:36:01

ahaWorld AB: Delårsrapport 2, 1/1 2015 - 30/6 2015 - Korrigerad version

Korrigering: Denna version har korrigerats enligt följande: Den procentuella ökningen gällande spelöverskott för andra kvartalet och delårsperioden (jämfört med samma period föregående år) i första och andra stycket har ändrats till 19% respektive 34%.

Andra kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt
     • Koncernens spelöverskott ökade med 19 % och uppgick till 2 887 Tkr (2 416).
     • EBITDA uppgick till -116 Tkr (- 2 305). EBIT uppgick till - 771 Tkr (-3 694).
     • Resultatet efter skatt uppgick till -1 166 Tkr (- 3 768).

Delårsperioden 1 januari - 30 juni 2015 - Förbättrat resultat
    • Koncernens spelöverskott ökade med 34 % och uppgick till 6 109 Tkr (4 554).
    • EBITDA uppgick till - 632 Tkr (- 4 541). EBIT uppgick till - 1 893 Tkr (- 6 248).
    • Resultatet efter skatt uppgick till - 2 982 Tkr (- 6 330).

Väsentliga händelser under perioden
    •    Lansering av Mobocasino.com.
    •    Lansering av casinospel på ahaBingo.com.
    •    Bra resultat gällande programmatisk marknadsföring.
    •    Lyckade affiliate-samarbeten utanför Skandinavien.
    •    Bolaget har i samband med periodens utgång upptagit ett lån om 1 000 TSEK av Bolagets huvudägare, till marknadsmässiga villkor.
    •    Ökad omsättning på bingosidan efter lansering av casino-spel.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
    •    Strategiskt förvärv av nätcasinot Swedencasino.com.
    •    Fortsatt ökning av casino-omsättningen på bingosidan.
    •    Bra tillströmning av nya kunder på Mobocasino.com.
    •    Fortsatt implementering av fler betalningslösningar i syfte att kunna ta emot betalningar från nya marknader.

(Se diagram i bifogad pdf-fil)

VD kommenterar andra kvartalet

Andra kvartalet visar på fortsatt tillväxt och fler lanseringar. Spelöverskottet ökade med 19% jämfört med samma period föregående år. Resultatet visar på en förbättring med 223%.

Första halvan av 2015 har konsolideringen av branschen tagit fart på riktigt. Många förvärv har genomförts och bolagets bedömning är att många fler kommer genomföras. Mot denna bakgrund har bolaget formulerat en förvärvsstrategi i syfte att skapa tillväxt via såväl förvärv som organisk tillväxt. Vår bedömning är att många mindre spelaktörer som etablerat kvalitativa produkter inte kommer att klara av att driva sin verksamhet långsiktigt på grund av organisatoriska svagheter. ahaWorlds strategi är att använda sin redan dynamiska organisation för att addera fler varumärken, kundregister eller liknande. På det sättet kan större volymer uppnås och bolaget kan snabbare nå en god lönsamhet. Vi känner att vi är väl positionerade för att kunna ta en aktiv roll i nämnda konsolidering inom branschen.

I början av augusti 2015 genomförde ahaWorld sitt första strategiska förvärv, online-casinot Swedencasino.com. Ett tydligt lokaliserat koncept för den svenska marknaden. Förvärvet tillför koncernen närmare 14 000 nya kunder. ahaWorld ska nu via sina dotterbolag jobba med att öka aktiveringen hos Swedencasinos kunder.

I slutet på juni genomfördes marknads-satsningar av Mobocasino.com på marknader utanför Skandinavien. Det genomfördes med affiliate- och programmatisk marknadsföring. Produkten fick väldigt bra respons från kunder på olika marknader. Med den satsningen lyckades produkten utöka sin kundbas med över 2500 kunder. Fler liknande satsningar ska genomföras under Q3 och Q4 2015.

Under andra kvartalet lanserade koncernens bingosida, ahaBingo.com över 50 nya casino-spel. Vi ser en stadig ökning av omsättningen för casino-spelen. Med det nu utökade spelutbudet på ahaBingo märker vi att många kunder väljer att även spela casino på bingosidan. Vi märker även en tydlig återaktivering av kunder som inte har spelat bingo på ett tag men som tilltalas av casino-spelen. Innan årets utgång ska ahaBingo lanseras i Norge, det återstår visst arbete med implementering av betalningslösningar samt vissa språkanpassningar.

Med vår pågående förvärvsstrategi och skiftning till fullt marknadsfokus förbereder vi nu rekrytering av marknadsresurser. Vi ser att vi kan ta en mycket mer aktiv marknadsroll om vi har dedikerade resurser, speciellt nu när vi finns på flera marknader med fler varumärken. En bra rekrytering kan resultera i att fler av våra marknader kan visa på en ännu stadigare tillväxt.

Vi ser fram emot en spännande och händelserik höst.


Verksamheten

ahaWORLD
ahaWorld AB (publ) är moderbolaget i koncernen som äger flera operatörer som bedriver casino och bingo på nätet. Koncernens kärnverksamhet består av att leverera den bästa spelunderhållningen på nätet med en unik paketering, aha-upplevelsen.

Under andra kvartalet fortsatte tillväxten för ahaWorlds operatörer. Antalet nya kunder under kvartalet uppgick till 2 727 st (2 072) vilket är en ökning med 24% från samma period förra året.

Mobocasino.com
Ett unikt ”mobile first” koncept. Hela designen är avskalad och anpassad för en enkel och snabb upplevelse i mobilen. Även datorvyn av Mobocasino förstärker det mobila konceptet genom att hela skärmen är inramad med en mobiltelefon. Inga lokala anpassningar görs, allt är på engelska och kommunikationen är tydlig, ett globalt mobil-casino.

Den avskalade designen tydliggör och vägleder kunden till registrering och insättning. Textinnehållet har noga valts ut för att maximera insättningsmöjligheterna och tillgång till spelen. Inspirationen kommer från framgångsrika spel-appar som finns att ladda ner i t ex App store. Mobocasino är ett starkt och bra varumärke som talar för sig självt.

Swedencasino är en nyförvärvad casinosida. Det är en tydligt lokaliserad casinosida som även har potential på nya marknader. Vid förvärvstillfället fanns det närmare 14 000 registrerade kunder. Varumärket är etablerat på flera affiliate-sidor vilket skapar bra

förutsättningar för en fortsatt ökande medlemsbas. Med ahas erfarenhet gällande kundvård ska nu databasen aktiveras med beprövade metoder. Förhoppningen är att snabbt kunna skapa mer aktivitet bland befintliga och nya kunder.

ahaCasino
Genom att kombinera en nyhetsportal-design med ett casinoinnehåll har ahaCasino verkligen levererat ett nytt casinokoncept på marknaden. Konceptet har en mer kundvänlig strategi och en annorlunda paketering jämfört med konkurrenterna. ahaCasino genererar mer relevant och förtroendefullt innehåll vilket sökmotorer uppskattar.

ahaBingo
ahaBingo är koncernens bingooperatör. Operatörens unika koncept med ett stort urval av kända bingoutropare, ett lojalitetsprogram (ahaShop) och de sociala community-funktionerna är mycket uppskattade och har lyckats etablera en stark position på den svenska bingomarknaden. Med kändisar såsom Arga Snickaren, Maria Montazami, Per Morberg, Gert Fylking och Anders Timell har ahaBingo lyckats skapa förtroende och en lokal känsla med sitt varumärke, vilket är mycket viktigt inom online bingo.

Jackmob.com
Jackmob är ett mobil-casino koncept där aha står för produkten och en samarbets-partner står för kundanskaffningen. Planen för Jackmob är att implementera fler betalningslösningar för att kunder från partnerns marknad enklare ska kunna göra insättningar. Det arbetet har nu prioriterats och ska vara klart tidigt Q4 2015. När kompletterande betalnings-lösningar finns på plats ska produkten marknadsföras av partnern i en större skala. Om partnern inte levererar tillräcklig kvantitet av spelare kommer aha att ta över marknadsföringen och projektet i dess helhet.


Redovisningsprinciper

De finansiella rapporterna på efterföljande sidor i denna delårsrapport har upprättats enligt BFNAR (Bokföringsnämndens allmänna råd) samt årsredovisningslagen.
De finansiella rapporterna är presenterade i Tkr. Siffrorna inom parantes visar samma period föregående år.

Eget kapital
Eget kapital i koncernen uppgick vid periodens slut till 470 Tkr (10 913).

Likvida medel
Likvida medel uppgick vid slutet av perioden till 1 878 Tkr (6 948). Likvida medel definieras som bankmedel och kortfristiga fordringar på betalnings-leverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar.

Kundkonton
Kundkonton uppgick till totalt 412 Tkr (374). Dessa belopp begränsar nyttjandet av bolagets likvida medel som en följd av den maltesiska spelmyndighetens (MGA) regler.


Definitioner

Spelöverskott
De totala spelintäkterna från kunderna för samtliga spel minus all vinst utbetald till spelare, avsatt bonus och bidrag till jackpott.

Kundinsättningar
Alla pengar som är insatta av kunder.

Affiliate
Marknadsföringspartner som driver spelintresserad trafik/kunder till koncernens webbsidor. Oftast resultat-baserad ersättning.

Framtidsutsikter
Bolaget har beslutat att inte ge någon siffersatt prognos. Bolagets bedömning är att marknaden för nätspel fortsätter att växa och utvecklas starkt, både globalt och inom EU. ahaWorld gör även bedömningen att marknaden för mobilt spelande kommer att öka kraftigt.

Risk
Koncernen agerar i en rättslig miljö med juridiska och regulatoriska risker där enskilda länder och internationella organisationer fortlöpande utvecklar regler för verksamheten. I takt med att verksamheten regleras kommer koncernen att möta ökade krav på efterlevnad av regler, lagar och förordningar samt ökade skattekostnader. Koncernen övervakar situationen och justerar sitt erbjudande och sina marknader för att hantera denna risk. I enlighet med detta marknadsförs inte koncernens webbplatser i USA. Bolaget godtar heller inte spelare bosatta i USA och har installerat filter som blockerar eventuella försök att göra insättningar från USA.

Granskning
Rapporten är inte granskad av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport 3 - 20 november
Delårsrapport 4 - 25 februari 2016

Avlämnande av delårsrapport
ahaWorld AB (publ) - Styrelsen

Özkan Ego                 Styrelseordförande
Daniel Carlman                  Styrelseledamot
Johan Hagenfeldt     Styrelseledamot

För ytterligare information
Goran Ristic, VD
E: goran@ahaworld.se

M: +46 (0) 730 582090

Läs mer hos Cision
Läs mer om ahaWorld AB